Кариери

Декларация за обстоятелствата по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Декларация за упражняване на професия
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Заявление за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Дата

Работно място

Допуснати кандидати

Избран кандидат

Забележка

20.10.2020г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 2 вакантни длъжности 
за приемане на военна служба 
във Военно-географската служба

 Документи се приемат до 
13 ноември 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
13.10.2020г.

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността „Началник отдел” в отдел „Устройствено планиране“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“ в Общинска администрация Враца

     
13.10.2020г.

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността Главен инженер в отдел „Инвеститорски контрол“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“, Общинска администрация Враца

     
12.10.2020г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 160 вакантни длъжности 
за приемане на военна служба 
в Сухопътните войски

 Документи се приемат до 
3 ноември 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
12.10.2020г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 1 вакантна длъжност 
за приемане на военна служба 
в Съвместното командване на силите

 Документи се приемат до 
23 октомври 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
07.10.2020г.

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства“ , „Център за обществена подкрепа“, „Център за настаняване от семеен тип за деца”, „Преходно жилище за деца от 15-18-годишна възраст” и „Наблюдавано жилище за младежи от 18-21 г.”

1. Заявление за участие в подбор (образец)

2. Автобиография (образец)

3. Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда (образец)

4. Декларация (образец)

Допуснати кандидати до участие в интервю

Недопуснати кандидати до участие в интервю

   
07.10.2020г. ОБЯВА

Община Враца обявява подбор за длъжността „Експерт ВиК, магистрален водопровод и пречиствателна станция за отпадъчни води“ в звено за изпълнение на проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца“

     
18.09.2020г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 2 вакантни длъжности 
за приемане на военна служба 
в Сухопътните войски
 

 Документи се приемат до 
16 октомври 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
18.09.2020г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 216 вакантни длъжности 
за приемане на военна служба 
във Военновъздушните сили
 

 Документи се приемат до 
30 октомври 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
11.09.2020г.

ОБЯВА

Община Враца обявява подбор за длъжността „Старши експерт оперативни програми“ в Дирекция „Програми и проекти“ към Общинска администрация Враца по заместване

Допуснати кандидати до участие в интервю

Недопуснати кандидати до участие в интервю

Класиране  
09.09.2020г.

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността Главен експерт „Оперативни програми” в Дирекция „Програми и проекти“, Общинска администрация Враца

Допуснати кандидати до участие в интервю

Недопуснати кандидати до участие в интервю

СИСТЕМА за определяне на резулта-тите

 

   
01.09.2020г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 22 вакантни длъжности 
за приемане на военна служба 
за военни оркестранти 

 Документи се приемат до 
23 октомври 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
27.08.2020г. ОБЯВА

 Община Враца обявява подбор за длъжността „Експерт ВиК, магистрален водопровод и пречиствателна станция за отпадъчни води“ в звено за изпълнение на проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца“

     
26.08.2020г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 167 вакантни длъжности 
за приемане на военна служба 
в Съвместното командване на силите

 Документи се приемат до 
16 октомври 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
26.08.2020г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 2 вакантни длъжности 
за приемане на военна служба 
в Стационарната комуникационна
и информационна система

 Документи се приемат до 
2 октомври 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
25.08.2020г.

ОБЯВА

Проект “СТИМУЛ за ранно детско развитие” на община Враца ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В УСЛУГА  „ПОДКРЕПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВНА ДЕТСКА КОНСУЛТАЦИЯ И ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА“: ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“

Документи:
1.Заявление.
 2.Автобиография.

3.Декларация.
4.Декларация по чл.107a,ал.1

Допуснати кандидати до събесед-ване Списък на класираните кандидати  
21.08.2020г. ОБЯВА

 Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги „Център за настаняване от семеен тип за деца” (ЦНСТ), „Преходно жилище за деца от 15-18-годишна възраст” и „Наблюдавано жилище за младежи от 18-21 г.”

  1. Заявление

  2. Декларация

  3. Декларация по чл. 107

  4. Автобиография

Допуснати кандидати до участие в интервю

Недопуснати кандидати до участие в интервю

Списък на класираните кандидати  
20.08.2020г.

ОБЯВА

Община Враца обявява подбор за длъжността „Инспектор“ в звено „Инспекторат“

Допуснати кандидати до участие в интервю

Недопуснати кандидати до участие в интервю

Извлечение от протокол за проведено интервю  
11.08.2020г.

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор за назначаване на 2 (два) броя служители в звено „Общински съвет по наркотични вещества“ 

 

Допуснати кандидати до участие в интервю

 

Недопуснати кандидати до участие в интервю

Извлечение от Протокол №2 от 08.09.2020 г. за окончателно класиране на кандидатите  
11.08.2020г.

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността Главен инженер в отдел „Инвеститорски контрол“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“, Общинска администрация Враца

 

Недопуснати кандидати до участие в интервю Прекратена процедура съгласно Заповед №1563 от 08.09.2020 г.  
05.08.2020г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 8 вакантни длъжности 
за приемане на военна служба 
в Национален военен университет

 Документи се приемат до 
18 септември 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
17.07.2020г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 190 вакантни длъжности 
за приемане на военна служба 
в Сухопътните войски

 Документи се приемат
до 4 септември 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
09.07.2020г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявена е 1 вакантна длъжност 
за приемане на военна служба 
в Съвместното командване на силите

 Документи се приемат
до 10 юли 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
09.07.2020г.

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 65 вакантни длъжности 
за приемане на военна служба 
в Националната гвардейска част

 Документи се приемат
до 08 септември 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
07.07.2020г.

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги "Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства" и "Център за обществена подкрепа", с адрес: гр. Враца, ул. "Огоста" №2

1. Обявление за процедура за подбор на персонал за социалните услуги "Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства" и "Център за обществена подкрепа"

2. Заявление за кандидатстване (по образец)

3. Автобиография (по образец)

4. Декларация по чл.107а от Кодекса на труда (по образец)

5. Декларация (по образец)

Допуснати кандидати до участие в интервю

 

Недопуснати кандидати до участие в интервю

СПИСЪК  
на класира-ните и некласира-ните 
кандидати 

 
 
07.07.2020г.

ОБЯВА

Община Враца обявява конкурс за длъжността „Стажант-одитор“ в Звено за вътрешен одит в Общинска администрация Враца.

Допуснати кандидати до конкурс

Недопуснати кандидати до конкурс

Система на оценяването

   
02.07.2020г.

Проект “СТИМУЛ за ранно детско развитие” на община Враца обявява конкурс за подбор на персонал за длъжността:
„МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“

Документи:
1.Заявление.
 2.Автобиография.

3.Декларация.
4.Декларация по чл.107a,ал.1

Допуснати кандидати до интервю Списък класирани кандидати  
29.06.2020г.

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор и назначаване на 2 (два) броя служители на длъжност „Инспектор“ в звено „Инспекторат“

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

Класиране Съобщение за удължаване на срока за приемане на документи
23.06.2020г. ОБЩИНА ВРАЦА ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧЕН ПОДБОР
за длъжността Директор на
общинско предприятие БКС
град Враца
Резултати от концепция Класиране  
19.06.2020г. ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността Главен инженер в отдел „Инвеститорски контрол“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“, Общинска администрация Враца

Допуснати кандидати до конкурс

Недопуснати кандидати до конкурс

Система на оценяването

  Прекратена процедура по протокол №3 от 29.07.2020г.
09.06.2020

Проект “СТИМУЛ за ранно детско развитие” на община Враца обявява конкурс за подбор на персонал за следните длъжности: „ХИГИЕНИСТ“ и „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“

Документи:
1.Заявление.
2.Автобиография.

3.Декларация.
4.Декларация по чл.107a,ал.1

Допуснати кандидати до интервю Списък класирани кандидати  
04.06.2020

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 171 вакантни длъжности
за приемане на служба в доброволния резерв
във Военноморските сили

Приложение 1

 Документи се приемат
до 10 юли 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
21.05.2020

ОБЩИНА ВРАЦА ОБЯВЯВА

подбор за длъжността „Младши експерт“ в отдел „Опазване на околната среда“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“

 

 

Допуснати кандидати до интервю

Недопуснати кандидати до интервю

 

Резултати от интервю  
15.05.2020

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 27 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Съвместното командване на специалните операции
Документи се приемат
до 26 юни 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
30.04.2020   ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността Главен експерт „Електро, отопление и вентилация“ в отдел „Инвеститорски контрол“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“ в Общинска администрация Враца

Допуснати кандидати

   
27.04.2020 ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността „Началник отдел” в отдел „Устройствено планиране“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“ в Общинска администрация Враца
     
22.04.2020

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявена е 1 вакантна длъжност за приемане на военна служба във ВВВУ “Г.Бенковски“
Документи се приемат
до 19 май 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
15.04.2020 ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността „Главен вътрешен одитор” в Звено за вътрешен одит, Общинска администрация Враца
     
27.03.2020 ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността Главен експерт „Оперативни програми” в Дирекция „Програми и проекти“, Общинска администрация Враца

Допуснати кандидати до конкурс

Недопуснати кандидати до конкурс

Система на оценяването

   
18.03.2020 ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността „Главен вътрешен одитор” в Звено за вътрешен одит, Общинска администрация Враца
    По заповед №623/09.04.2020 г. на Кмета на Община Враца - прекратена процедура
06.03.2020

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявена е 1 вакантна длъжност за приемане на военна служба в Съвместното командване на силите
Документи се приемат до 13 март 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
06.03.2020

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 3 вакантни длъжности
за приемане на военна служба
в НВУ“Васил Левски“

Документи се приемат до 27 март 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
19.02.2020 ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността Главен експерт „Оперативни програми” в Дирекция „Програми и проекти“, Общинска администрация Враца

Допуснати кандидати до конкурс

Недопуснати кандидати до конкурс

Система на оценяването

  На основание чл.47 от НПКПМДС конкурсната процедура приключва без класиране
14.02.2020 ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността „Началник отдел” в отдел „Устройствено планиране“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“ в Общинска администрация Враца
Недопуснати до конкурс    
11.02.2020

 ОБЩИНА ВРАЦА ОБЯВЯВА
подбор за длъжността „Главен специалист“ в отдел „Устройствено планиране“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“

Допуснати 
до интервю

Недопуснати до интервю

Класиране Съобщение за отлагане на интервю
11.02.2020

ОБЩИНА ВРАЦА ОБЯВЯВА 
подбор за длъжността „Младши експерт“ в отдел „Опазване на околната среда“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“

Допуснати 
до интервю

Недопуснати до интервю

Класиране Съобщение за отлагане на интервю
10.02.2020

ОБЩИНА ВРАЦА ОБЯВЯВА

подбор за длъжността „Счетоводител” в  звено за изпълнение на проект „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца“

Списък на допуснати кандидати  Резултати от интервю  
05.02.2020

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 165 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Сухопътните войски /и военно формирование 54990-Враца/

Документи се приемат до до 10 март 2020г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
05.02.2020

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 5 вакантни длъжности за приемане на военна служба във Военноморските сили

Документи се приемат до до 28 февруари 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
05.02.2020

ОБЯВА

Община Враца обявява процедура за подбор и назначаване на 3 (три) броя служители на длъжност „Инспектор“ в звено „Инспекторат“

Допуснати 
до интервю

Недопуснати до интервю

Класиране  
30.01.2020

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 100 вакантни длъжности
за приемане на военна служба
във Военноморските сили

Документи се приемат до
до 27 март 2020г. включително.

За  информация и подаване на документи.

     
28.01.2020

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 38 вакантни длъжности за приемане на военна служба в Съвместното командване на специалните операции

Документи се приемат до до 21 февруари 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
08.01.2020

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

ИНФОРМИРА

Обявени са 25 вакантни длъжности
за лекари за приемане на военна служба във Военномедицинска академия

Документи се приемат до
до 31 януари 2020 г. включително.

За  информация и подаване на документи

     
07.01.2020 Проект “СТИМУЛ за ранно детско развитие” на община Враца обявява конкурс за подбор на персонал за следните длъжности: "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК", "ПЕДИАТЪР", "СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ"

Документи:
1.Заявление.
2.Автобиография.            
3.Декларация.
4.Декларация по чл.107a,ал.1

Допуснати до събеседване
за Социален работник

Допуснати до събеседване
за Специален педагог

Недопуснати
за Социален работник

Недопуснати
за Специален педагог

 

Класирани кандидати за „Социален работник“ и „Специален педагог“

Некласирани кандидати