Предстоящо редовно заседание

 

ДО                                                                        Регистр.индекс и дата:
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                             9100-366/17.03.2023 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА                         
        

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл.16, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

                                                                                       СВИКВАМ

Общинския съвет на редовно заседание на 28.03.2023 година от 10:00 часа, в Конферентната зала на Община Враца при следния

                                                                              ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания на общински съветници.

2. Предложение за решение по молба от М.В.Ц. до Президента на Република България за опрощаване на държавни вземания.

 Докладва: д-р Владимир Христов
 Председател на Общински съвет

3. Предоставяне мандат за представяне позицията на Община Враца по въпросите по дневния ред на редовното неприсъствено заседание на Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено за 12.04.2023 г. до 17:30 часа.

 Докладва: д-р Владимир Христов
 Председател на Общински съвет

4. Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца, по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

 Докладва: д-р Иво Ралчовски
 Общински съветник

5. Даване съгласие за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

 Докладва: д-р Иво Ралчовски
 Общински съветник

6. Изменение на Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Паркинги и гаражи”-Враца.

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

7. Приемане на Отчет за събитията и дейностите, осъществени в областта на туризма в Община Враца през 2022 година, и Програма за развитие на туризма в Община Враца за 2023 година.

Приложениe

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

8. Одобрение на годишен доклад за 2022 г. за наблюдението на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Враца 2021-2027 г.

Приложения

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

9. Отчет за 2022 година по изпълнение на Общинска програма за опазване на околната среда 2021-2028 г., Програма за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г. и Актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух в община Враца 2019-2023 г.

Приложениe

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

10. Даване на съгласие за допускане изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

11. Даване на съгласие за допускане изработването и одобряване на Частично изменение на подробен устройствен план, план за регулация и застрояване (ЧИПУП-ПРЗ), с оглед образуване на нова улица (тупик) от о.т 130 до о.т.131, за сметка на част от УПИ II-71, частна общинска собственост.

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

12. Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, поземлен имот с идентификатор № 016024, находящ се в м. „Гладна“, землището на с. Згориград и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот с предназначение „за жилищно строителство“

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

13. Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, поземлен имот с идентификатор № 12259.517.74, находящ се в м. „Ябланица“, землището на гр. Враца и обособяването му нов урегулиран поземлени имот с предназначение „за производствени и складови дейности – фотоволтаична електроцентрала и трафопост“.

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

14. Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, поземлен имот с идентификатор № 12259.691.81, находящ се в м. „Брадичков лъг“, землището на гр. Враца и обособяването му нов урегулиран поземлени имот.

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

15. Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, поземлен имот с идентификатор № 12259.146.113, находящ се в м. „Басака“, землището на гр. Враца и обособяването му нов урегулиран поземлен имот.

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

16. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, за обект: „Изграждане на външо ел. захранване до поземлен имот 72504.18.12, област Враца, община Враца, с. Тишевица, м. „Расоха“, за изграждане на обект фотоволтаична централа до 450 kW“.

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

17. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, за обект: „Кабелна линия средно напрежение за присъединяване на Фотоволтаична инсталация с мощност 1200 kW за продажба, разположена в п.и. 12259.725.55, м. „Гладно поле“, землище на гр. Враца към електроразпределителната мрежа на „ЕРМ ЗАПАД“ ЕАД“.

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

18. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от урегулиран поземлен имот-УПИ IХ-195, кв. 45 по действащия регулационен план на с. Мраморен, общ. Враца.

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

19. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от поземлен имот с идентификатор 12259.1015.451 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Враца, съставляващ УПИ LII-451, кв. 243, ж.к. „Подбалканска“ по регулационния план на гр. Враца.

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

20. Изменение на Решение № 723 по Протокол №57 от 29.07.2010 г., изменено и допълнено с Решение №468 по Протокол №28 от 28.09.2021 г. на Общински съвет – Враца, касаещо Общинско предприятие „Социални дейности“ – Враца и предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.295.2.34 по Кадастралната карта на гр. Враца, ул. „Мито Цветков“ № 2, за нуждите на предприятието.

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

21. Даване на съгласие за изменение на Договор № 1362/03.08.2022 г. за отдаване под наем на спортен обект-публична общинска собственост

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

22. Отмяна на Решение № 451 по Протокол № 27 от 31.08.2021 г. на Общински съвет – Враца и отнемане на недвижим имот, представляващ сграда с идентификатор 12259.1021.122.6 по Кадастралната карта на гр.Враца, предоставен за безвъзмездно управление на „Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД, поради отпаднала нужда.

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

23. Даване на съгласие за използване на помещение за обособяване на фронт – офис във връзка с кандидатстване на Община Враца с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 – „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година.

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

24. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 832 по Протокол № 55 от 31.01.2023 г. на Общински съвет-Враца.

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

25. Годишна програма за 2023 година за развитие на читалищната дейност на територията на община Враца в изпълнение чл.26а от Закона за народните читалища.

Приложения

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

26. Питания на граждани.

27. Разни.

*Забележка: Приложенията по т. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 и 25 са на разположение в стая 80 на Община Враца.


С уважение,
д-р Владимир Христов
Председател на Общински съвет – Враца