Предстоящо редовно заседание

 

ДО                                                                        Регистр.индекс и дата:
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                             9100-1559/17.11.2023 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА                         
        

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл.16, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

                                                                                          СВИКВАМ

Общинския съвет на редовно заседание на 28.11.2023 година от 10:00 часа, в Конферентната зала на Община Враца при следния

                                                                              ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания на общински съветници.

2. Определяне възнаграждението на съветниците, размера и характера на средствата за пътни и други разноски.

Докладва: д-р Владимир Христов
Председател на Общински съвет

3. Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Враца за мандат 2023-2027 година.

Докладва: д-р Владимир Христов
Председател на Общински съвет

4. Приемане състав на постоянните комисии към Общински съвет – Враца за Мандат 2023-2027.

Докладва: д-р Владимир Христов
Председател на Общински съвет

5. Определяне представител на Общински съвет – Враца в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Докладва: д-р Владимир Христов
Председател на Общински съвет

6. Упълномощаване на представител на Общински съвет – Враца за член на Областен съвет за развитие на Област Враца

Докладва: д-р Владимир Христов
Председател на Общински съвет

7. Упълномощаване на представители на Община Враца за участие в Общото събрание на „ВиК” ООД – Враца, МБАЛ „Христо Ботев” – Враца, „Екопроект” ООД – Враца, „Свежест” ООД – Враца, „Дружество за заетост” ООД – Враца.

Докладва: д-р Владимир Христов
Председател на Общински съвет

8. Даване съгласие за ползване на платен годишен отпуск от Председателя на Общински съвет – Враца

Докладва: д-р Владимир Христов
Председател на Общински съвет

9. Определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства в населените места с. Веслец, с. Вировско, с. Власатица, с. Горно Пещене, с. Оходен.

Докладва: Калин Каменов
Кмет на Община Враца

10. Утвърждаване броя на кметските наместници на територията на община Враца и определяне на правомощията им съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Докладва: Калин Каменов
Кмет на Община Враца

11. Информация за изпълнението на бюджета на Община Враца, сметките за средства от Европейския съюз и отчетна информация, съгласно изискванията на чл.137, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за публичните финанси за полугодието на 2023 година.

Приложение

Докладва: Калин Каменов
Кмет на Община Враца

12. Извършени промени по бюджета на Община Враца към 30.09.2023 г.

Приложение

Докладва: Калин Каменов
Кмет на Община Враца

13. Промяна на предназначението на общински поземлен имот от публична - в частна общинска собственост.

Приложение

Докладва: Калин Каменов
Кмет на Община Враца

14. Продажба на земя - частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 12259.1013.219 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца, съставляващ УПИ ХIХ-219, кв. 75, ж.к. „Река Лева“ по действащия регулационен план на гр. Враца, в полза на собствениците на законно построените в имота сгради.

Приложение

Докладва: Калин Каменов
Кмет на Община Враца

15. Прекратяване на Договор №6 от 01.10.2006 г. и Допълнително споразумение към него от 19.12.2016 г., за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост, представляващ язовир „Чирен“, находящ се в землището на с. Чирен, община Враца, с концесионер „Рибовъдна компания 2016“ ЕООД, ЕИК 204165446.

Приложение

Докладва: Калин Каменов
Кмет на Община Враца

16. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от поземлен имот с идентификатор 12259.1008.459 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Враца, съставляващ УПИ ХХХIХ-453, кв. 17, „Хранително - вкусова зона“ по регулационния план на гр. Враца.

Приложение

Докладва: Калин Каменов
Кмет на Община Враца

17. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, за обект: „Фотоволтаична централа с мощност 648 kW в имот с идентификатор 12259.891.92 по Кадастралната карта на гр. Враца, м. Дърводелци“.

Приложение

Докладва: Калин Каменов
Кмет на Община Враца

18. Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на горска територия, поземлен имот с идентификатор № 55070.503.203, находящ се в м. „Копана могила“, землището на с. Паволче и обособяването му нов урегулиран поземлени имот с предназначение „за обществено обслужване“.

Приложение

Докладва: Калин Каменов
Кмет на Община Враца

19. Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, поземлен имот с идентификатор № 12259.40.13, находящ се в м. „Сениче“, землището на гр. Враца и обособяването му нов урегулиран поземлени имот с предназначение „за производствени и складови дейности“.

Приложение

Докладва: Калин Каменов
Кмет на Община Враца

20. Промяна в числеността и структурата на ОП „Обредни дейности“- Враца.

Приложение

Докладва: Калин Каменов
Кмет на Община Враца

21. Питания на граждани.

22. Разни.

ДД1. Предоставяне за безвъзмездно ползване на движими вещи-частна общинска собственост: репатриращ автомобил за катастрофирали тежкотоварни камиони

Приложение

ДД2. Допълнение на определените с Решение на Общински съвет – Враца № 1021 от 13.09.2023 г. по Протокол № 67 второстепенни разпоредители по бюджета на Община Враца

Приложение

*Забележка: Приложенията по т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 са на разположение в стая 80 на Община Враца.


С уважение,
д-р Владимир Христов
Председател на Общински съвет – Враца