Обява за осигуряване на обществен достъп до проект на комплексно разрешително (КР) на „БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД, гр. София за Подземно газохранилище „Чирен“

Осигурен е обществен достъп до проект на комплексно разрешително (КР) на „БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД, гр. София за Подземно газохранилище „Чирен“

Обявление на Община Враца

На основание чл. 122а, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до проект на комплексно разрешително (КР) на „БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД, гр. София за Подземно газохранилище „Чирен“, в землището на с. Чирен, община Враца, област Враца за изграждане и експлоатация на „Горивна инсталация с обща номинална инсталирана топлинна мощност 124.106 MW, включваща Горивна инсталация с обща номинална инсталирана топлинна мощност 34,66 MW на действащата площадка на ПГХ „Чирен“ и Горивна инсталация с обща номинална инсталирана топлинна мощност 89.446 MW на новопроектираната площадка, разширение на ПГХ „Чирен“ изпълняваща дейност, съгласно т. 1.1 от Приложение № 4 към ЗООС – „Горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от 50 MW“.
В периода от 02.09.2022 г. до 16.09.2022 г., проектът на КР ще бъде достъпен на интернет страницата на ИАОС и на Община Враца - https://vratza.bg/bg/1563785924.html.
Компетентен орган по процедурата по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда, комплексно разрешително и одобряване на доклада за безопасност е министърът на околната среда и водите.
Забележки, разяснения и възражения, в горепосочения срок могат да се подават до изпълнителния директор на ИАОС и/или кмета на Община Враца, по официален ред, заведени в съответното деловодство.
За допълнителна информация:
Любка Попова – директор на дирекция „Разрешителни режими“, ИАОС, тел.: 02/940-64-80;
Галя Блехова -  главен експерт ОООС, Община Враца, тел. 0887900357.