Съобщения

07.07.2023 Съобщение за публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на Природен парк „Врачански Балкан“ в изпълнение на чл. 60, ал. 3 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) и нормативните изисквания на Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии, което ще се осъществи съвместно с Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ на 28.07.2023 г. от 10:00 часа, в Природозащитен център „Натура“ към Дирекция на природен парк „Врачански Балкан“, с адрес: гр. Враца, ул. „Поп Сава Катрафилов“ 27-29 (на Червения площад).
14.11.2022

Протокол от извършено преброяване на безстопанствени кучета за 2022 год. на територията на Община Враца.

01.09.2022

Обява за осигуряване на обществен достъп до проект на комплексно разрешително (КР) на „БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД, гр. София за Подземно газохранилище „Чирен“, в землището на с. Чирен, община Враца, област Враца

22.07.2022

Обява за осигуряване на обществен достъп до заявлението/допълненото заявление по чл. 4, ал. 3 от наредбата по чл. 119 от ЗООС и документите по чл. 112, ал. 3 от ЗООС

Заявление за издаване на комплексно разрешително (КР) на „БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД, гр. София за Подземно газохранилище „Чирен“ за изграждане и експлоатация на следната инсталация: „Горивна инсталация с обща номинална инсталирана топлинна мощност 124.106 MW, включваща Горивна инсталация с обща номинална инсталирана топлинна мощност 34,66 MW на действащата площадка на ПГХ „Чирен“ и Горивна инсталация с обща номинална инсталирана топлинна мощност 89.446 MW на новопроектираната площадка, разширение на ПГХ „Чирен“, изпълняваща дейност по т. 1.1 от Приложение № 4 към ЗООС - „Горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от 50 MW“. Инсталацията се намира в землището на с. Чирен, община Враца, област Враца

Документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 и т. 3 от ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал: „Подземно газово хранилище Чирен“, с. Чирен 3050, община Враца с оператор: „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София 1336, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, с предмет на дейност: съхранение, пренос и транзитен пренос на природен газ.

11.05.2021 Уведомително писмо с вх. № 9100-467/29.04.2021 год. от Железопътна Секция Враца, в изпълнение на Наредба № 13 от 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни дейности.
25.07.2019 Становище на "ЕСТ" АД по предложения, препоръки, мнения и възражения в резултат на обществено обсъждане, проведено на 16.07.2019 г. в кметството на с. Згориград, община Враца, по ИП - "Изграждане на ваканционен комплекс със съответното ландшафтно оформление на околния терен" в имот № 005100 в землището на с. Згориград, местност "Църквище", община Враца
25.07.2019 Информация от Регионална здравна инспекция - Враца за ограничаване на разпространението на комари, кърлежи и др. паразити и предпазване от ухапвания
10.07.2019 Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите за откриване на процедура за ползване на повърхностен воден обект с цел за аквакултури и свързаните с тях дейности - яз.Влашки дол, с.Бели извор, община Враца
17.06.2019 Обява от "ЕСТ" АД за организиране на обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение "Изграждане на ваканционен комплекс със съответното ландшафтно оформление на околния терен" в земл. на с.Згориград, м. Църквище.
28.05.2019 Уведомително писмо от ЕТ "Гого-Ваньо Петров" за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия - третиране на пшеница с препарат Дует Ултра.
17.05.2019 Уведомително писмо от ДП "НКЖИ" ЗП "Енергосекция-София" за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба №13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне
10.05.2019 Уведомително писмо от Борил Коцев-Управител на "Йугланс" ЕООД, гр.Враца за провеждане на растителнозащитни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба №13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне
10.05.2019 Уведомително писмо от Тимослав Горанов-Управител на "Дъбника Агро" ЕООД, гр.Враца за провеждане на растителнозащитни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба №13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне
09.05.2019 Уведомително писмо от Тимослав Горанов-Управител на "Дъбника Агро" ЕООД, гр.Враца за провеждане на растителнозащитни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба №13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне
07.05.2019 Уведомително писмо от РП Енергосекция София за провеждане на растителнозащитни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба №13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне
24.04.2019 Уведомление от ЖП Секция Враца за провеждане на растителнозащитни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба №13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне.
08.11.2018 СТАНОВИЩЕ
на „БН-КОНСУЛТ ИНЖЕНИРИНГ” ООД по писмено възражение на жителите на с.Мало Пещене, община Враца срещу становище на «БН-КОНСУЛТ ИНЖЕНИРИНГ» ООД по писмени и устно изразени предложения, препоръки, мнения и възражения в резултат на проведените обществени обсъждания на Доклада за ОВОС за инвестиционно предложение «Добив на подземни богатства – индустриални минерали – глауконитови пясъчници от находище «Глория», разположено в землищата на с. Мало Пещене и с. Голямо Пещене, община Враца, област Враца.
08.11.2018 СТАНОВИЩЕ
на „БН-КОНСУЛТ ИНЖЕНИРИНГ” ООД по писмено възражение на жителите на Голямо Пещене, община Враца срещу становище на «БН-КОНСУЛТ ИНЖЕНИРИНГ» ООД за инвестиционно предложение «Добив на подземни богатства – индустриални минерали – глауконитови пясъчници от находище «Глория», разположено в землищата на с. Мало Пещене и с. Голямо Пещене, община Враца, област Враца.
08.10.2018 Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите
за откриване на процедура за Разрешително за водовземане чрез нови водовземни съоръжения от подземни води чрез тръбен кладенец "ТК - Кантора ДСК - Враца"
03.10.2018 СТАНОВИЩЕ
на „БН-КОНСУЛТ ИНЖЕНИРИНГ” ООД В изпълнение чл. 17, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда представено писмено становище на «БН-КОНСУЛТ ИНЖЕНИРИНГ» ООД относно постъпили предложения, препоръки, мнения и възражения в резултат на обществено обсъждане на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение «Добив на подземни богатства – индустриални минерали – глауконитови пясъчници от находище «Глория», разположено в землищата на с. Мало Пещене и с. Голямо Пещене, община Враца, област Враца. - вх. № 2600-800(9)/01.10.2018г.
25.05.2017

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Предприети действия за визуализиране на данните от автоматичната измервателна станция (АИС „Ж.П.Гара”), за контрол на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в реално време, на интернет страницата на Община Враца.

15.05.2017

УВЕДОМЛЕНИЕ 
ДО ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА В ОБЕКТИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ , ТЪРГОВИЯ С НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ОБЕКТИ ЗА КОМУНАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ХОТЕЛИ И ДРУГИ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И СЪПЪТСТВАЩИ ПРОИЗВОДСТВОТО ЗАНАЯТЧИЙСКИ ДЕЙНОСТИ.

05.12.2016

-АВАРИЕН ПЛАН НА ПЕТРОЛНА БАЗА гр. Враца.

-ДОКЛАД ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЕТРОЛНА БАЗА гр. Враца.

-ДОКЛАД ЗА ПОЛИТИКАТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ НА ПЕТРОЛНА БАЗА гр. Враца.