Проекти

МИГ

Пълна информация
Проект BG05M9OP001-6.004-0092-C01 „Патронажна грижа + в община Враца“ по процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + Компонент 2“

Пълна информация
Проект „Екологични и рециклиращи администрации”

Пълна информация
Проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения” по процедура BG05M9OP001-2.062

Пълна информация
Проект №BG05M9OP001-2.056-0019 „Социално - икономическа интеграция на уязвими групи от община Враца“, по процедура №BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – компонент

Пълна информация
Проектът BG05M9OP001-6.002-0113 „Патронажна грижа + в община Враца“

Пълна информация
Международни проекти

Пълна информация
Проект BG05M9OP001-2.103-0072-C01 „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Враца“

Пълна информация
Договори сключени на основание чл. 13 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Пълна информация