Проект „Комплекс за възрастни и хора с увреждания в Община Враца“

На 27.09.2021 година Община Враца подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.090-0016-C01 „Комплекс за възрастни и хора с увреждания в община Враца“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Общата стойност на договора е 1 082 000 лв.
Основната цел на проекта е да създаде възможност за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания на територията на община Враца, посредством предоставяне на качествени, достъпни и ефективни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на целевите групи.
Специфичните цели на проекта са следните:
    • Извеждане на хората с увреждания и възрастните хора от специализираните институции;
    • Подкрепа и предоставяне на социални услуги за резидентна грижа, а именно: Център за грижа за лица с умствена изостаналост с 15 потребители, Център за грижа за лица с психични разстройства - 2 броя, с 30 потребители, и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с 15 потребители.
Услугите ще се предоставят в сгради, общинска собственост, изградени по проект BG16RFOP001-5.002-0005-C01 – „Нови възможности за възрастни и хора с увреждания в община Враца”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”.
Срокът за изпълнението на проекта е 16 месеца, считано от 01 октомври 2021 година, като след неговото изтичане, социалните услуги ще се предоставят като делегирана от държавата дейност.