Деца и младежи получават подкрепа и качествени грижи в новите социални услуги

 

Община Враца изпълнява проект „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и младежи в община Враца“, в рамките на който са разкрити 5 нови социални услуги. 

Разкрити са и нови работни места, като голяма част от тях са заети от завършилите във филиалите на университетите в града. 

Осигурена е алтернативна грижа на потребителите, които бяха настанени в Дом за деца, лишени от родителска грижа „Асен Златаров“, както и деца и младежи с увреждания от града. 

Индивидуалният подход към всяко дете е фокусът в работата на екипа от специалисти в услугите;

В Центъра за настаняване от семеен тип ежедневно се провеждат тематични занимания и открити уроци;

Екипът на Дневния център осигурява подкрепа на децата с тежки множествени увреждания и консултира техните семейства;

Центърът за обществена подкрепа е мястото, което осигурява психологическа подкрепа и консултиране на деца със специални потребности. Работата на специалистите в услугата е да предотврати изоставането на подрастващите и настаняването им в специализирани институции. Ежедневните срещи с потребителите подобряват връзките им със семейството и имат отражение върху справянето с агресията.

Териториалният обхват на Центъра за обществена подкрепа и Дневния център е разширен, като екипите предоставят услугата и на територията на община Криводол;

В близка до семейната среда, потребителите на Преходното и Наблюдаваното жилище получават ежедневни услуги, отговарящи на индивидуалните им потребности. От началото на годината е осигурена работа за един от младежите в Наблюдаваното жилище;

Основната цел е успешното финализиране на процеса по деинституционализация и създаване на предпоставки за реализирането на децата и младежите не само в обществения живот, но и на пазара на труда;

Дейностите се реализират в рамките на проект BG05M9OP001-2.019-0016-C01 „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и младежи в Община Враца“ по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Общата стойност на договора е 1 996 377,61 лв.