Земеделие и гори


Заповед № 274/16.02.2024г. на Кмета на Община Враца за определяне на ползватели на земеделски земи от ОПФ, за стопанската 2023/2024 година, за землищата на населените места на община Враца

Заповед № 139/25.01.2024 г. на Кмета на Община Враца за определяне на ползватели на земеделски земи от ОПФ, за стопанската 2023/2024 година, за землището на гр. Враца

Заповед № 138/25.01.2024 г. на Кмета на Община Враца за определяне на ползватели на земеделски земи от ОПФ, за стопанската 2023/2024 година, за землищата на населените места на община Враца

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие“ – Враца, по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 г., за населените места на територията на Община Враца

Иформационна кампания „Призвание: БиоЛогичен“
на Национална служба за съвети в земеделието

ПОКАНА и ПРОГРАМА

Уведомление от „Общинска служба по земеделие“ – Враца за предстоящи специализирани теренни проверки на физически блокове на територията на община Враца

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 година, за населените места на територията на Община Враца.

Заповед № 176/01.08.2023 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ град. Враца.

Обява на Общинска служба по земеделие - гр. Враца на основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ за изготвен график за провеждане на срещи, във връзка с процедура по чл. 37в от ЗСПЗЗ, за стопанската 2023/2024 година.

Заповед № 824/23.05.2023 г. за обявяване на фенологична фаза „Восъчна зрялост“ при житните култури за Община Враца, която се очаква да настъпи в периода от 05 юни до 20 юни 2023 г. и пожароопасен сезон за 2023 г., считано от 05.06.2023 г. до 31.10.2023 г.

Заповед № 708/03.05.2023г. на Кмета на Община Враца за определяне на ползватели на земеделски земи от ОПФ, за стопанската 2022/2023 година

Протокол от 13.04.2023 г. за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд на основание чл. 37и, ал. 6, във връзка с ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 100, ал. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Заповед № РД-18-К-5/20.03.2023 г. на Областния управител на област Враца, във връзка с обявяване на периода от 03.04.2023 г. до 31.10.2023 г. за пожароопасен сезон в горските територии на област Враца

Протокол на основание чл. 37м от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/, във връзка с изискванията на чл. 37и, ал. 4 и ал. 9 от ЗСПЗЗ

Обява за процедура по реда на чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ

Заповед № 343/28.02.2023 г. на Кмета на Община Враца, във връзка със забрана за паша на селскостопански животни в горски територии, през 2023 г., на територията на община Враца.

Заповед № 272/17.02.2023 г. на Кмета на Община Враца за определяне на ползватели на земеделски земи от ОПФ, за стопанската 2022/2023 година.

Заповед № 176/03.02.2023 г. на Кмета на Община Враца за определяне на ползватели на земеделски земи от ОПФ, за стопанската 2022/2023 година.

Заповед № 120/20.01.2023 г. на Кмета на Община Враца за определяне на ползвател на земеделски земи от ОПФ, за стопанската 2022/2023 година.

Заповед № 2040/30.12.2022 г. на Кмета на Община Враца за определяне на ползватели на земеделски земи от ОПФ, за стопанската 2022/2023 година.

Заповед № 1893/02.12.2022 г. на Кмета на Община Враца за поправка на очевидна фактическа грешка в т. I от Заповед № 1792/15.11.2022 г. на Кмета на Община Враца.

Заповед № 1792/15.11.2022 г. на Кмета на Община Враца, в която са определени ползватели на земеделски земи от общинския поземлен фонд, отговарящи на изискванията на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, с които ще бъдат сключени договори за наем за едногодишно възмездно ползване, за стопанската 2022/2023 година.

Заповед № 285/01.11.2022 г., на Директора на ОД „Земеделие“ – Враца, с която е определен съставът на комисията, която да ръководи изготвянето на споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за стопанската 2022/2023 година.

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 година, за населените места на територията на Община Враца.

Общинска Служба по Земеделие гр.Враца, на основание чл.74 от ППЗСПЗЗ уведомява заинтересованите лица за изготвени регистри на имотите за всички землища на община Враца за стопанската 2022/2023 година.

Заповед № 169/01.08.2022 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Враца.

Обява на Общинска Служба по Земеделие гр.Враца, на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ за изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ

График за провеждане на срещи във връзка с процедура чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 г., за землищата на територията на община Враца

Заповед № 919/09.06.2022 г. на Кмета на Община Враца, за обявяване на фенологична фаза „Восъчна зрялост“ и пожароопасен сезон за 2022 г.

Протокол от 28.04.2022 г. за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд на основание чл. 37и, ал. 6, във връзка с ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 100, ал. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Заповед № РД-18-К-23/06.04.2022 г. на Областния управител на област Враца, във връзка с обявяване на пожароопасен сезон в горските територии на област Враца, за периода от 18.04.2022 г. до 31.10.2022 г.

Уведомление изх. № 2600-483/25.02.2022 г. до „ЕВРО ТРЕЙДИНГ ГРУП “ ЕООД

Протокол на основание чл. 37м от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/, във връзка с изискванията на чл. 37и, ал. 4 и ал. 9 от ЗСПЗЗ

Обява за процедура по реда на чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ

Заповеди на Директора на ОДЗ – Враца, за разпределение на имоти - полски пътища, включени в разпределените масиви за ползване в землищата на територията на община Враца, за стопанска 2021/2022 година

Заповед № 146/31.01.2022 г. на Кмета на Община Враца за определяне на ползватели на земеделски земи от общинския поземлен фонд, отговарящи на изискванията на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, с които да бъдат сключени договори за наем за едногодишно възмездно ползване за стопанската 2021/2022 г. за землището на град Враца

Заповед № 147/31.01.2022 г. на Кмета на Община Враца за определяне на ползватели на земеделски земи от общинския поземлен фонд, отговарящи на изискванията на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, с които да бъдат сключени договори за наем за едногодишно възмездно ползване за стопанската 2021/2022 г. за землищата на селата, на територията на община Враца

Заповед № 138/27.01.2022 г. на Кмета на Община Враца, във връзка със забрана за паша на селскостопански животни в горски територии, през 2022 г., на територията на община Враца

Заповед № 71/17.01.2022 г. на Кмета на Община Враца за определяне на ползватели на земеделски земи от общинския поземлен фонд, отговарящи на изискванията на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, с които да бъдат сключени договори за наем за едногодишно възмездно ползване за стопанската 2021/2022 г.

Заповед № 236/14.02.2022 г. на кмета на община Враца, за поправка на очевидна фактическа грешка допусната в Заповед № 71/17.01.2022 г.

Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 година, за населените места на територията на Община Враца

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 година, за населените места на територията на Община Враца

Уведомление изх. № 2600-2468/01.09.21 г.

Уведомление изх. № 2600-2469/01.09.21 г.

Уведомление изх. № 2600-2470/01.09.21 г.

Уведомление изх. № 2600-2471/01.09.21 г.

Уведомление изх. № 2600-2472/01.09.21 г.

Уведомление изх. № 2600-2473/01.09.21 г.

Уведомление изх. № 9400-0-11609/26.08.21 г.

Уведомление изх. № 9400-0-11610/26.08.21 г.

Уведомление изх. № 9400-0-11611/26.08.21 г.

Уведомление изх. № 9400-0-11612/26.08.21 г.

Уведомление изх. № 9400-0-11613/26.08.21 г.

Уведомление изх. № 9400-0-11614/26.08.21 г.

Уведомление изх. № 9100-1194/16.07.2021 г.-Д.Г.Д.

Уведомление изх. № 9100-1194/16.07.2021 г.- В.Т.П.

Уведомление изх. № 2600-2105/22.07.2021 г.- Управителя на „ГРЕЙНСТОР БГ“ ЕООД

График за провеждане на срещи, във връзка с процедура по чл.37в от ЗСПЗЗ.

Обява на Общинска Служба по Земеделие гр.Враца на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ за изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ.

Заповед № 171/04.08.2021 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Враца.

Уведомление изх. № 9400-7545/10.06.2021 г. на Община Враца

Протокол от разпределение на пасища, мери и ливади от Държавен поземлен фонд

Протокол от 26.04.2021 г. за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд на основание чл. 37и, ал. 6, във връзка с ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 100, ал. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Писмо изх. № 2600-1109/19.04.2021 г. до „ГРЕЙНСТОР БГ” ЕООД, с управител Ц. Т. Д., във връзка с непогасени задължения по сключени договори за отдаване под наем на земеделски имоти от общински поземлен фонд чрез търг с явно наддаване

Заповед № 617/29.04.2021 г. на Кмета на Община Враца, във връзка с настъпването на фенологична фаза „Восъчна зрялост“ при житните култури, на територията на Община Враца за 2021 г., с правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи.

Заповед № 537/19.04.2021 г. на Кмета на Община Враца за определяне на ползватели на земеделски земи от общински поземлен фонд, за землището на град Враца, с които ще бъдат сключени едногодишни договори за наем, за стопанската 2020/2021 г.

Протокол на основание чл. 37м от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/, във връзка с изискванията на чл. 37и, ал. 4 и ал. 9 от ЗСПЗЗ

Обява до заинтересованите лица за предстояща процедура по реда на чл. 37и, ал. 5

Заповед № 241/15.02.2021 г. на Кмета на Община Враца, относно забрана на територията на община Враца за паша на селскостопански животни в горски територии през 2021 г.

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие“ – Враца, във връзка с процедура по реда на чл. 37ж от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 г., за населените места на територията на Община Враца

Заповед № 2234/22.12.2020 г. на Кмета на Община Враца за определяне на ползватели на земеделски земи от общински поземлен фонд, отговарящи на изискванията на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, с които да бъдат сключени едногодишни договори за наем за стопанската 2020/2021 г.

Заповед № 197 от 03.11.2020 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Враца, издадена във връзка с чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие“ – Враца, във връзка с процедура по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 г., за населените места на територията на Община Враца

График за провеждане на срещи, във връзка с процедура по чл. 37в от ЗСПЗЗ, за стопанската 2020/2021 г. за землищата на Община Враца.

Процедура по реда на чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, за стопанската 2020/2021

Протокол от 01.07.2020 г., на основание чл. 37и, ал. 10 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 7 и ал. 8 от ППЗСПЗЗ, на Областна дирекция „Земеделие“ – град Враца, за допълнително разпределение на свободни пасища, мери и ливади от Държавен поземлен фонд на територията на Област Враца.

Годишен план за ползване на дървесина през 2020 г. в горски територии - собственост на Община Враца

Заповед № 451/13.03.2020 г. за определяне на ползватели на земеделски земи от ОПФ, отговарящи на изискванията на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, за землището на град Враца

Заповед № 452/13.03.2020 г. за определяне на ползватели на общински имоти – полски пътища, включени в масивите за ползване за землището на град Враца

Протокол от 03.04.2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Протокол на основание чл. 37м от ЗСПЗЗ от извършена проверка на договори за пасища, мери и ливади от ОПФ

 

Община Враца, уведомява заинтересованите лица, че от 02.03.2020 г. до 13.03.2020 г. включително ще се приемат Заявления по реда на чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделска земя /ЗСПЗЗ/, от собственици или ползватели на животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни в Интегрираната информационна система на БАБХ. Пасища, мери и ливади ще се предоставят под наем на лица, които нямат данъчни задължения, задължения към общинския и държавния поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, както и към Държавен фонд "Земеделие".

Списък на пасища, мери и ливади за общо ползване

Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване

Образец на заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ

Приложение № 1 към заявлението

Приложение № 2 към заявлението

 

Заповед № 2184/20.12.2019 г. за определяне ползватели на земеделски земи от общинския поземлен фонд, отговарящи на изискванията на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, с които да бъдат сключени договори за наем за едногодишно възмездно ползване за стопанската 2019/2020 г.

 

 

Писмо № 2600-3620/19.11.2019 г. на ДЗЗД "ЕСМ ИНЖЕНЕРИНГ" относно извършване на 3D сеизмични проучвания.

Предварителен план.

 

 

Заповед № 214/04.11.2019 г. на директора на ОД „Земеделие“ - Враца за определяне комисия за землищата на територията на община Враца

 

Заповеди на Директора на ОД ” Земеделие” гр. Враца относно служебно разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на община Враца, за стопанската 2018-2019 г.

 220-Враца.  148-Баница,  149-Бели Извор,  165-Веслец,  160-Вировско,  150- Власатица,  166-Върбица,   161-Голямо Пещене,  151-Горно Пещене,  186-Девене,  152-Костелево,  162- Лиляче,  153-Мало Пещене,  163-Мраморен,  154- Нефела,  155-Оходен,  156-Паволче,  157- Тишевица,    212-Три кладенци,    158- Челопек,  159-Чирен

 

 

Заповед № РД-12-108/03.10.2019 г. на директора на РДГ - Берковица

 

 

ПРОЕКТ: „Разширение на ПГХ „Чирен“, включен под номер 6.20.2 в Анекс 7 на Регламент 347/2013, който ще се осъществи с финансовата подкрепа от програмата „Механизъм за свързване на Европа“

ДЕЙНОСТ: „Провеждане на 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на Чиренската структура“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „БУЛГАРТРАНГАЗ“ ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ГЕОФИЗИКА ТОРУН“ АД – ПОЛША

ДЕЙНОСТ: „Осигуряване на достъп на техническо оборудване и персонал до земите в района на ПГХ Чирен за провеждане на 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на Чиренската структура”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „БУЛГАРТРАНГАЗ“ ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЕСМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ДЗЗД

СЪОБЩЕНИЕ

„ЕСМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ДЗЗД съобщава на месното население и заинтересуваните при община Враца, че се предвижда осигуряване на достъп чрез преминаване на техническо оборудване и персонал за провеждане на 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на Чиренската структура през следните имоти, за които липсват публични данни за ползватели:

Списък земи

 

 

О Б Я В А

ДНЕС 01.08.2019г. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ВРАЦА , НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ  ПО ЧЛ.72, АЛ. 2 ОТ ППЗСПЗЗ НА ИМОТИТЕ ЗА ВСИЧКИ ЗЕМЛИЩА НА ОБЩИНА ВРАЦА  ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020 ГОДИНА.

ПРЕДВАРИТЕЛНИИТЕ РЕГИСТРИ ПО ЧЛ.72, АЛ. 2 ОТ ППЗСПЗЗ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОСЗ ВРАЦА

ПРОМЕНИ В ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ ПО ЧЛ.72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ ДО 15 АВГУСТ 2019г.

 Заповед № 82/29.07.2019 г. на директора на ОД „Земеделие“ - Враца

 График за провеждане на срещи във връзка с процедурата по чл.37а от ЗСПЗЗ

 

 

10.07.2019 г. Протокол от 01.07.2019 г. на ОД "Земеделие" за допълнително разпределения на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на правоимащи лица.

 

 

05.06.2019 г. Протокол от 03.06.2019 г. за окончателно разпределения на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд

 

 

31.05.2019 г. Заповед № 861/31.05.2019 г. на кмета на община Враца на основание чл. 4, ал. 4 от Наредба № 8121з – 968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи и във връзка с писмо вх. № 2400-1031/13.05.2019 г. от Областна дирекция „Земеделие“ - Враца

 

 

 Протокол от 22.04.2019 г. за разпределения на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд

 

 

19.04.2019 г.     ПРОТОКОЛ на основание чл.37м от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/, във връзка с изискванията на чл.37и, ал.4, ал. 7 и ал. 9 от ЗСПЗЗ, в административната сграда на Община Враца, комисия, назначена със Заповед № 377/12.03.2019 г. на Кмета на Община Враца.

 

 

21.03.2019 г.     ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ

ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ