Експертна комисия направи проверка на каптираните източници в местността „Боров камък” във Врачанския Балкан.

Експертна комисия направи проверка на каптираните източници в местността „Боров камък” във Врачанския Балкан.

   По повод многобройни сигнали и петиция на граждани относно каптиране на водоизточник, водата от който захранва водопад „Боров камък" комисия от специалисти от Община Враца, Басейнова дирекция Плевен, „Водоснабдяване и канализация" ООД Враца и Природен парк "Врачански Балкан" Враца извърши проверка на изворите в района на „Боров камък”.    Смесената комисия установи, че в местността „Боров камък" има няколко изворчета водата, от които постъпва в р. Лева. По-голям от тези извори е извор "Медна", който е каптиран преди повече от 40 г. с дебит от 3-7 л/сек. Водата от него се използва за водоснабдяване на курортен комплекс "Леденика". След настъпилите през последните няколко години продължителни засушавания дебитът на всички водоизточници силно намаля и особено на тези в този карстов район. „Водоснабдяване и канализация" ООД Враца, което поддържа и експлоатира каптаж "Медна" и съоръженията за водоснабдяване от него през 2007 г. е извършил ремонт на съществуващия каптаж, а не каптиране на нов извор. Черпените водни количества са под разрешените 3.64 л/сек., съгласно разрешение за водоползване № 262/04.05.2001 г. Водата от ремонтирания каптаж и съществуващия водопровод се довежда до черпателния водоем. Излишното водно количество над определеното по разрешението за водоползване се оттича в р. Лева, но никога не е формиран от него основния воден отток на реката.