Община Враца спечели втория си проект по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." - процедура за Техническа помощ - Отпадъци.

 

Община Враца спечели втория си проект по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." - процедура за Техническа помощ - Отпадъци.

   От общо подадени до сега 2 проекта по тази оперативна програма, 2 са одобрени. Вторият проект е свързан с подготовка на финансов анализ и тръжна документация, необходими за да се кандидатства за строителство по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” – Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци.    Община Враца и Община Мездра са едни от пилотните общини в България, в които се прилагат практики, възприети от Европейския съюз за защита на околната среда чрез интегрирано управление на твърдите отпадъци. В региона на двете общини, с подкрепата на Българското и Датското правителство, се изгради Регионално депо за твърди битови отпадъци от общините Враца и Мездра. То е в експлоатация е от м. октомври 2000 г. и до 2 години експлоатираните досега клетки 1.1 и 1.2 ще изчерпят възможностите си. Това  налага незабавното му разширяване с две нови клетки – 2.1 и 2.2.    Общата стойност на проекта за техническа помощ е с прогнозен бюджет 120 хил.лв. Като резултат от изпълнението му Общините Враца и Мездра ще имат качествен и пълен инвестиционен проект, с който ще кандидатстват за финансиране по приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.” Изграждането на клетки 2.1 и 2.2 към Регионално депо за твърди битови отпадъци ще допринесе за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци. Това от своя страна  ще се отрази положително върху чистотата и благоустройството в обслужваните населени места. Предотвратяването на нерегламентирани замърсявания, извозването и депонирането на всички битови отпадъци от общини Враца и Мездра на едно място ще окаже цялостно благоприятно въздействие върху околната среда в региона.    За една година Община Враца е разработила общо 20 проекта, от които 10 са одобрени, а 10 са в процес на разглеждане от оценителни комисии.

С. Ганева