Почистването на тротоарите пред жилищни и търговски обекти е основно задължение на собствениците.

Почистването на тротоарите пред жилищни и търговски обекти е основно задължение на собствениците.

   Това напомня заповед на кмета на община Враца инж. Тотю Младенов, издадена в петък – 14 ноември 2008 г. Заповедта се отнася до задължението на всички собственици, ползватели и наематели на жилищни сгради, търговски обекти, учреждения, предприятия, фирми, детски и учебни заведения да извършват почистването на прилежащите към сградата тротоари от отпадъци, паднали листа и сняг. Собствениците, наемателите и ползвателите на търговски обекти трябва да се грижат за чистотата на прилежащите територии целогодишно.    Заповедта е издадена на основание на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на Община Враца. При неизпълнение юридическите лица са застрашени от налагане на имуществена санкция от 100 до 50 000 лв., а на физическите лица се налагат глоби на стойност от 20 до 5 000 лв.

П. Ганчовска