Предстоящо заседание

 

ДО                                                                        Регистр.индекс и дата:
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                              9100-501/14.05.2021 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА                         
        

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

                                                                                          СВИКВАМ

Общински съвет – Враца на заседание на 25.05.2021 година от 10,00 часа чрез видеоконферентна връзка при следния

                                                                              ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания на общински съветници.

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества.

  Докладва: д-р Владимир Христов
  Председател на Общински съвет

3. Предоставяне мандат за представяне позицията на Община Враца по въпросите по дневния ред на извънредното заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено за 31.05.2021 г. от 11,00 часа и резервна дата 30.06.2021 г. от 11,00 часа.

  Докладва: д-р Владимир Христов
  Председател на Общински съвет

4. Утвърждаване Списък на класираните за финансиране проекти по „Малки граждански инициативи 2021”.

  Докладва: Цветелина Николаева
  Общински съветник

5. Приемане на годишните финансови отчети и Информация за финансово-икономическите резултати от дейността за 2020 г. на търговските дружества – лечебни и не лечебни заведения със 100 % общинско участие.

  Докладва: Сашка Александрова
  Общински съветник

6. Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на лица, семейства и домакинства от Община Враца, пострадали при бедствия, аварии и пожари по утвърдени правила на Постоянната комисия по транспорт, обществен ред, сигурност, бедствия и аварии.

  Докладва: Гроздан Темнишки
  Общински съветник

7. Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

  Докладва: д-р Иво Ралчовски
  Общински съветник

8. Даване съгласие за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие

  Докладва: д-р Иво Ралчовски
  Общински съветник

9. Извършени промени по бюджета на Община Враца към 31.03.2021 г.

Приложения

  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

10. Изменение на бюджета на Община Враца за 2021 година.

Приложения

  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

11. Определяне размера на годишната вноска на Община Враца за 2021 г. във Фонд „Общинска солидарност” - целева дейност към Националното сдружение на общините в Република България.

  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

12. Даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване (НТП), статута и кадастралните граници на поземлени имоти-публична общинска собственост, находящи се в землището на с. Веслец, община Враца.

  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

13. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, за обект: „Външно ел. захранване с въздушна кабелна линия 1 kV на сграда – краварник в ПИ с идентификатор 51528.46.10, м. „Ойнамски дол“, с. Нефела, община Враца“.

  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

14. Даване на съгласие за допускане изработването и одобряването на Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ЧИПУП-ПРЗ) с оглед обединяването на УПИ I-247, УПИ II-248 и УПИ III-249, кв. 18, по плана на Хранително-вкусова зона, гр. Враца и УПИ I-256, УПИ IV-267, УПИ XIII-262, УПИ XVI-260 и УПИ XVII-258, кв. 20, по плана на Хранително-вкусова зона, гр. Враца.

  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

15. Промяна предназначението на недвижим имот, находящ се в УПИ І, кв.1 по регулационния план на с. Власатица, община Враца, от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

16. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот с идентификатор 12259.1013.474 по Кадастралната карта на гр. Враца, съставляващ УПИ ХI-322, кв. 58, ж. к. „Река Лева” по действащия Регулационен план.

  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

17. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ - поземлен имот с идентификатор 12259.1008.289 по Кадастралната карта на гр. Враца, съставляващ УПИ I-289, кв. 1, „Хранително-вкусова зона” по действащия Регулационен план.

  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

18. Даване на съгласие за промяна в площта, границите и начина на трайно ползване на поземлени имоти - публична общинска собственост.

Приложения

  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

19. Решение за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД – мостово финансиране по проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца- II-ра фаза”.

  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

20. Съгласие за кандидатстване на Община Враца с проектно предложение „Дигитализация - нова възможност за опознаване на Културното наследство на Регионален исторически музей Враца“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство.

Приложение

  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

21. Изменение на Решение № 832 от 26.06.2018 г., за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД – мостово финансиране по проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Враца - Проект 1“.

  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

22. Изменение на Решение № 833 от 26.06.2018 г., за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД – мостово финансиране по проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Враца - Проект 2“.

  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

23. Изменение на Решение № 831 от 26.06.2018 г., за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД – мостово финансиране по проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община Враца).”

  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

24. Изменение на Решение № 989 от 26.02.2019 г., за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД – мостово финансиране по проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на образователни институции”.

  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

25. Изменение на Решение № 103 от 31.03.2020 г., за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД – мостово финансиране по проект „Нови възможности за възрастни и хора с увреждания в община Враца”.

  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

26. Питания на граждани.

27. Разни.

Допълнително предложение № 1 от д-р Владимир Христов, Председател на Общински съвет – Враца ОТНОСНО: Определяне начина на гласуване на редовно заседание на общо събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД – гр. Враца, насрочено за 14.06.2021 г. от 10,30 часа

Допълнително предложение № 2 от Калин Каменов, Кмет на Община Враца ОТНОСНО: Обявяване на 1-ви  юни (вторник) 2021 година за неприсъствен ден на територията на община Враца

Допълнително предложение № 3 от Калин Каменов, Кмет на Община Враца ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на движимо имущество, частна общинска собственост: Линейка с кувьоз за транспортиране на новородени 1 бр. на Център за Спешна Медицинска Помощ - Враца

Допълнително предложение № 4 от Калин Каменов, Кмет на Община Враца ОТНОСНО: Оправомощаване на Кмета на Община Враца да взема всички решения, свързани с банковото обслужване на Община Враца

Допълнително предложение № 5 от Калин Каменов, Кмет на Община Враца ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ - поземлен имот с идентификатор 12259.1008.363 по Кадастралната карта на гр. Враца, съставляващ УПИ I-186, кв. 17, „Хранително-вкусова зона” по действащия Регулационен план.

Допълнително предложение № 6 от Калин Каменов, Кмет на Община Враца, Председател на Комисията по наградите ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Враца” и с „Наградата на Враца” за 2021 година

*Забележка: Приложенията по т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25 са на разположение в стая 80 на Община Враца.


С уважение,
д-р Владимир Христов
Председател на Общински съвет – Враца