Предстоящо заседание

 

ДО                                                                        Регистр.индекс и дата:
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                              9100-49/15.01.2021 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА                         
        

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

                                                                                          СВИКВАМ

Общинския съвет на редовно заседание на 26.01.2021 година от 10,00 часа чрез видеоконферентна връзка при следния

                                                                              ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания на общински съветници.

2. Определяне начина на гласуване на извънредно заседание на общо събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД – гр. Враца, насрочено за 29.01.2021 г. от 10,30 часа.
  Докладва: д-р Владимир Христов
  Председател на Общински съвет

3. Предоставяне мандат за представяне позицията на Община Враца по въпросите по дневния ред на заседание на Общото събрание на съдружниците на „ВиК” ООД – Враца.
  Докладва: д-р Владимир Христов
  Председател на Общински съвет

4. Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за второто полугодие на 2020 година.
 Приложения
  Докладва: д-р Владимир Христов
  Председател на Общински съвет

5. Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.
  Докладва: д-р Иво Ралчовски
  Общински съветник

6. Даване съгласие за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.
  Докладва: д-р Иво Ралчовски
  Общински съветник

7. Определяне на реда за провеждане на публичното обсъждане на проекта на бюджет на община Враца за 2021 година.
  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

8. Определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства в община Враца.
  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

9.  Одобряване на промяна на структурата на Общинска администрация– Враца при намаляване на общата численост на администрацията.
 Приложение
  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

10. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Враца за периода 01.06.2020 год. – 30.11.2020 год.
 Приложение
  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

11. Предоставяне за временно безвъзмездно ползване по часови график на спортни обекти-общинска собственост.  
  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

12. Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, поземлен имот с идентификатор № 22 находящ се в м. „Гладна“, землището на с. Згориград и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот с предназначение „за къщи за гости, за развитие на селски туризъм“, както и регламентиране на застрояването в устройствена зона „Жм“.
  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

13. Даване на съгласие за допускане изработването и одобряването на ЧИПУП-ПРЗ за УПИ II-236, кв. 36, по плана на с. Челопек, община Враца, отпадане на тупик от о.т. 102 до о.т. 114 като част от улица и обединяването му с УПИ II-236, кв. 36, с.Челопек.
  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

14. Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2021 г.”
 Приложение
  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

15. Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ VІІІ-27, кв.3 по плана на с.Згориград, в полза на собственика на построената в имота сграда.
  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

16. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ - поземлен имот с идентификатор 12259.1012.371 по Кадастралната карта на гр. Враца, съставляващ УПИ ХХIV- 345, кв. 98, ж. к. Металург по действащия Регулационен план.
  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

17. Приемане на списъка, определящ броя, вида и местонахождението на жилищата, включени във всяка от групите по чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища /НУРУРОЖ/.
 Приложение
  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

18. Решение за кандидатстване на Община Враца с проектно предложение „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в библиотека“, Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“ по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“
  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

19. Определяне на състав на Съвет по въпросите на социалните услуги в Община Враца.
  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

20. Създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно-делегирана дейност.
 Приложение
  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

21. Утвърждаване състава на Ботевския организационен комитет за 2021 година.
  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

22. Приемане отчета за дейността на Общински съвет по наркотичните вещества и Превантивно – информационен център към Община Враца за 2020 г.
 Приложение
  Докладва: Александър Владимиров
  Зам.-кмет на Община Враца

23. Питания на граждани.   

24. Разни.  

 

Допълнително предложение № 1 от Калин Каменов, Кмет на Община Враца, относно: Изменение на Решение № 990 от 26.02.2019 г., за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България – „ФЛАГ” ЕАД – мостово финансиране по проект „Координирани и ефективни реакции на властите при спешни ситуации в региона Долж – Враца“ (акроним: DJ-VR: R.A.E.S), Договор за безвъзмездна финансова помощ № 156161/19.12.2017 г. по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Приложение


*Забележка: Приложенията по т. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 и 22 са на разположение в стая 80 на Община Враца.

        

С уважение,
д-р Владимир Христов
Председател на Общински съвет – Враца