Предстоящо заседание

ДО                                                                                     Регистр.индекс и дата

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                                     9100-796/17.07.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА                                                                      

           

           

            На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

общинския съвет на редовно заседание на 28.07.2020 година от 10,00 часа в Концертната зала на Община Враца при следния

ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания на общински съветници.

 

2. Определяне представител на Общински съвет – Враца в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

  Докладва: д-р Владимир Христов
  Председател на Общински съвет

 

3.Изменение на Решение № 8 по Протокол № 2 от 15.11.2019г. на Общински съвет - Враца за упълномощаване на представител на Общински съвет – Враца за член на Областен съвет за развитие на Област Враца.

   Докладва: д-р Владимир Христов
   Председател на Общински съвет

4.Изменение на Решение № 48 по Протокол № 5 от 28.01.2020г. на Общински съвет – Враца за утвърждаване на Комисия по наградите на Община Враца за Мандат 2019-2023.                                                                                                                       

    Докладва: д-р Владимир Христов
    Председател на Общински съвет

5. Изменение и допълнение на Решение № 49 по Протокол № 5 от 28.01.2020г. на Общински съвет – Враца за утвърждаване състав на Наблюдателна комисия по чл.170 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

     Докладва: д-р Владимир Христов
     Председател на Общински съвет

6. Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за първото полугодие на 2020 година.

     Докладва: д-р Владимир Христов
     Председател на Общински съвет

7. Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

     Докладва: д-р Иво Ралчовски                                 

     Общински съветник

8. Даване съгласие за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

     Докладва: д-р Иво Ралчовски                                  

     Общински съветник

9.  Изменение  на бюджета на Община Враца за 2020 година.

     Приложение 1

     Докладва: Калин Каменов
     Кмет на Община Враца

10.  Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Враца за периода 01.12.2019 год. – 31.05.2020 год. 

      Приложение 1                              

     Докладва: Калин Каменов
     Кмет на Община Враца

11. Прекратяване на Договор за концесия от 26.06.2015 г. за предоставяне на концесия на поземлен имот с идентификатор 12749.257.48 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Върбица, представляващ язовир „Ливадето“, находящ се в землището на с.Върбица, община Враца, с концесионер „Омега фиш“ ООД, ЕИК 203436706.        

     Докладва: Калин Каменов
     Кмет на Община Враца

12. Предложение за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на поземлен имот с идентификатор 12749.257.48 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Върбица, представляващ язовир „Ливадето“, находящ се в землището на с.Върбица, община Враца.                                          

     Докладва: Калин Каменов
     Кмет на Община Враца

13. Допускане изработването на проект за Частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, кв. 23а, с. Паволче, Община Враца.

     Докладва: Калин Каменов
     Кмет на Община Враца

14. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ - поземлен имот с идентификатор 12259.1025.550 по Кадастралната карта на                 гр. Враца, съставляващ УПИ I-550,116, кв. 27,  ж. к. Медковец  по  действащия  Регулационен план.                                        

    Докладва: Калин Каменов
    Кмет на Община Враца

    
15 . Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот - УПИ Х-50, кв. 4 по действащия Регулационен план на с. Паволче.         

    Докладва: Калин Каменов
    Кмет на Община Враца

16. Продажба  на земя, частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 12259.1006.367 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ урегулиран поземлен имот – УПИ IV-367, кв. 37, кв. Бистрец по действащия Регулационен план, в полза на собственика на  построената в имота жилищна сграда.                           

    Докладва: Калин Каменов
    Кмет на Община Враца

17.  Питания на граждани.
18.  Разни.            

 

Допълнително предложение №1

    Докладва: Калин Каменов
    Кмет на Община Враца


*Забележка: Приложенията по т. 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, и 16, са на разположение в стая 80 на Община Враца.


С уважение,
д-р Владимир Христов
Председател на Общински съвет – Враца