Предстоящо заседание

 

ДО                                                                        Регистр.индекс и дата:
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                             9100-1513/15.10.2021 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА                         
        

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 45, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

                                                                                          СВИКВАМ

Общинския съвет на редовно заседание на 26.10.2021 година от 10:00 часа, чрез видеоконферентна връзка при следния

                                                                              ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания на общински съветници.

2. Откриване на процедура за провеждане на публичен подбор за избор на Управител на „Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД

 Докладва: Цветелина Николаева
 За Председател на Общински съвет – Враца
(Съгл. Решение № 473 от 11.10.2021 г.)

3. Даване съгласие за бракуване негодни за употреба дълготрайни материални активи (превозни средства), собственост на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД

 Докладва: Цветелина Николаева
 За Председател на Общински съвет – Враца
(Съгл. Решение № 473 от 11.10.2021 г.)

4. Определяне начина на гласуване на представителя на Община Враца в извънредно общо събрание на съдружниците в „Екопроект“ ООД, гр.Враца, насрочено за 04.11.2021 г. от 11:00 ч.

 Докладва: Цветелина Николаева
 За Председател на Общински съвет – Враца
(Съгл. Решение № 473 от 11.10.2021 г.)

5. Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца, по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

 Докладва: д-р Иво Ралчовски
 Общински съветник

6. Одобряване на актуализирани бюджетни прогнози на Община Враца за периода от 2022 г. до 2024 г. в частта за местните дейности.

Приложения

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

7. Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, поземлен имот с идентификатор № 12259.915.34, находящ се в м. „Дърводелци“, землището на гр. Враца и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот, в новообособена устройствена зона „Предимно производствена“.

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

8. Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, поземлен имот с идентификатор № 12259.914.71, находящ се в м. „Миша падина“, землището на гр. Враца и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот, в новообособена устройствена зона „Предимно производствена“.

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

9. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на с. Веслец, Община Враца.

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

10. Допълване на „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2021г.” и определяне на пазарни цени за недвижими имоти, предвидени за продажба чрез търг.

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

11. Продажба на земя - частна общинска собственост, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ XII, кв. 45А по планa на с. Челопек, в полза на собствениците на законно построената в имота сграда.

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

12. Изменение на Решение №249 на Общински съвет – Враца по Протокол №16 от 26.07.2016 г. за издаване „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2, Процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0058-C01 „СТИМУЛ за ранно детско развитие“.

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

13. Решение за кандидатстване на Община Враца с проектно предложение „Образователни институции с отговорност към околната среда“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ и сключване на споразумение за сътрудничество.

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

14. Приемане на Общински план за младежта на Община Враца за 2021 г.

Приложение

 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

15. Задължително предучилищно образование на 4 годишните деца.

 Докладва: Петя Долапчиева
 Зам.-кмет на Община Враца

16. Определяне на ОУ „Васил Левски“ за преимуществен ползвател на МПС, предоставено от Министерството на образованието и науката за превоз на деца и ученици.

 Докладва: Петя Долапчиева
 Зам.-кмет на Община Враца

17. Питания на граждани.

18. Разни.

*Забележка: Приложенията по т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 са на разположение в стая 80 на Община Враца.


С уважение,
Цветелина Николаева
За Председател на Общински съвет – Враца
Съгл. Решение № 473 от 11.10.2021 г.)