Предстоящо заседание

 

ДО                                                                        Регистр.индекс и дата:
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                              9100-1154/16.10.2020 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА                         
        

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

                                                                                          СВИКВАМ

Общинския съвет на редовно заседание на 27.10.2020 година от 10,00 часа в Концертната зала на Община Враца при следния

                                                                              ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания на общински съветници.
2. Даване на съгласие за членство в Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България (НАПОС-РБ).
  Докладва: д-р Владимир Христов
  Председател на Общински съвет

3. Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.
  Докладва: д-р Иво Ралчовски
  Общински съветник

4. Даване съгласие за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.
  Докладва: д-р Иво Ралчовски
  Общински съветник

5. Утвърждаване Списък на одобрени проекти за финансиране от Фонд „Култура“.
  Докладва: Таня Георгиева
  Общински съветник

6. Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Враца за полугодието на 2020 година.
 Приложение
 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

7. Изменение  на бюджета на Община Враца за 2020 година.
 Приложение
 Докладва: Калин Каменов
 Кмет на Община Враца

8. Преобразуване на ДГ „Звездица“.
  Докладва: Петя Долапчиева
  Зам.-кмет на Община Враца

9.  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, поземлен имоти с идентификатор № 12259.1128.243 находящ се в м. „Големо крайще“, землището на гр. Враца и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот с предназначение „за жилищно строителство“, както и регламентиране на застрояването в устройствена зона „Жм“.
  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

10. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива, за обект: „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1047 на Път II-15 „Баница – Враца“ км 14+250, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3,5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща техническа допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка)“.
  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

11. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ - поземлен имот с идентификатор 12259.1010.460 по Кадастралната карта на гр. Враца, съставляващ УПИ VII-426,427, кв. 45,  ж. к. ”Дъбника” по  действащия  Регулационен план.
  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

12. Даване на съгласие за допускане изработването и одобряването на  ЧИПУП-ПЗ за УПИ I-20, кв.126, ЦГЧ, по плана на гр.Враца, община Враца и смяна на предназначение от „за търговски комплекс“ в „за хотел и комплексно обществено обслужване“.
  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

13. Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2020 г. и откриване на процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ помещения в сграда с идентификатор 12259.1025.586.5 по Кадастралната карта на гр.Враца, находяща се в УПИ I, кв. 8, ж.к. „Медковец“, ул. „Огоста“ №3 по Регулационния план на гр.Враца.
  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

14. Даване съгласие за сключване на договор за наем, предоставящ временно право на ползване на площ, представляваща част от покривно и подпокривно пространство на административна сграда /Кметство/ – с.Паволче, община Враца, за нуждите и дейността на „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД, без провеждане на търг и конкурс
  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

    
15. Даване съгласие на Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ за провеждане на мероприятия за подобряване на природозащитното състояние на местообитание „естествени еутрофни езера с растителност“, чрез осъществяване на биотехнически дейности в поземлен имот № 30606.0.23, находящ се в землището на с. Згориград, община Враца, и поземлен имот № 12259.187.61, находящ се в землището на град Враца.
  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

16. Питания на граждани

17. Разни.   


*Забележка: Приложенията по т. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14 и 15 са на разположение в стая 80 на Община Враца.
         

С уважение,
д-р Владимир Христов
Председател на Общински съвет – Враца