СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ЗЕЛЕНА ВРАЦА – МИСИЯТА Е ВЪЗМОЖНА!”

На 03.04.2024 г. стартира изпълнението на проект „Зелена Враца – мисията е възможна!”, по процедура „За по-чист въздух!“, по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., съфинансирана в размер до 85 % от Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проект „Зелена Враца - мисията е възможна!“ е да допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване замърсяванията от използваните стари уреди на дърва и въглища от домакинствата в община Враца. Битовото отопление с дърва и въглища е основен източник на замърсяване на въздуха в община Враца. Подмяната на уредите, използващи дърва и въглища, с алтернативни екологични отоплителни устройства ще подобри КАВ.

Основните дейности са:

 • Подготвителни;
 • Комуникационни кампании;
 • Техническа подкрепа за: набиране на заявления от представители на целевата група, оказване на съдействие на потенциалните крайни получатели на помощта за попълване и подаване на изискуемите документи, посещения на място по домовете, както и за подписване на договори между общината и гражданите, крайни получатели на помощта;
 • Демонтаж и предоставяне за рециклиране на високоемисионни печки и котли, работещи с твърдо гориво;
 • Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на екологосъобразните уреди/системи за отопление;
 • Доставка, монтаж, гаранционна поддръжка и застраховка на фотоволтаични системи за собствено потребление;
 • Организация, управление и видимост.

Целевата група са физически лица, притежаващи жилищен имот на територията на Община Враца, използващи топлоуреди на твърдо гориво – дърва и въглища.

Очакваните резултати по проекта са:

 • Принос за подобряване КАВ на територията на община Враца чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление, вкл. и чрез повишаване на обществената осведоменост.
 • Принос към изпълнение ангажиментите на страната в сектора и постигане на цели, произтичащи от европейското и национално законодателство, като същите са обусловени от Решение на Съда на ЕС по дело C-488/15 от 5 април 2017 г. за неспазване на нормите за съдържание на ФПЧ10 в атмосферния въздух в агломерации и зони на страната и неизпълнението на задълженията по Директива 2008/50/ЕО по отношение на пределно допустимите стойности на прахови частици в атмосферния въздух.

 

Срокът за изпълнение на дейностите е 60 месеца.

Проектът е на стойност 24 074 757,44 лева от които:

 • 20 463 543,82 лева от Европейския фонд за регионално развитие;
 • 2.2.1.2 3 611 213,62 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

 

10.04.2024 г.