Община враца стартира изпълнението на проект "Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център - Враца през периода 2024 - 2029 г."

Община Враца сключи Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFTA001-1.006-0008-С01 с Управляващия орган на Програма „Техническа помощ” 2021 – 2027г.,  чрез който се осигурява ефективното функциониране на Областен информационен център – Враца (ОИЦ-Враца) през периода от началото на 2024 г. до края на 2029 г. Новият проект надгражда изпълнените вече проекти, осигурили функционирането на Центъра от създаването му през 2012 г. до края на 2023 г. Стойността на договора е в размер на 862 594.99 лв. безвъзмездна финансова помощ.

През годините ОИЦ-Враца доказа своята роля в популяризирането на фондовете на ЕС. Той е разпознаваем и работи активно с местните администрации, бюрата по труда, регионалното управление по образование, филиалите на университетите, образователните и младежки институции в област Враца, така че информация относно възможностите за финансиране от европейските фондове да достига до всички потенциални бенефициенти, включително младите хора. ОИЦ-Враца е част от Мрежата от 27 ОИЦ в България и е един от факторите, който допринесе за успешното изпълнение на оперативните програми за програмен период 2014-2020 г.

ОИЦ-Враца работи в тясно сътрудничество с центровете „Европа директно” и в координация с Юръп Ентърпрайз, Глобални библиотеки, Националната селска мрежа, Националната рибарска мрежа, Местните инициативни групи и Местните инициативни рибарски групи на териториата на ОИЦ-Враца, Мрежата на служителите по информация и публичност на програмите, „Хоризонт Европа“ (рамковата програма на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите за периода 2021 – 2027 г.) и Изпълнителна Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Информационният център си партнира с регионалните медии и поддържа редовни рубрики в електронните медии.

Експертите от ОИЦ – Враца участват в експертния състав (звеното за медиации и звеното за публични консултации) към Регионалния съвет за развитие на Северозападен регион във връзка с прилагането на интегриран териториален подход в България през периода 2021-2027 г. и изпълнението на интегрирани териториални инвестиции.

През новия програмен период ОИЦ-Враца предоставя пълен и безплатен достъп до информация и/или насоки за използването й на заинтересованите лица във връзка с всички процедури и програми, свързани с енергийната ефективност, енергийното обновяване на сградния фонд в изпълнение на Реформа C4.R5: „Обслужване на едно гише“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Експертите от ОИЦ - Враца са ангажирани и с осигуряването на информационна подкрепа за програмите на пряко управление от ЕК - Фонд за иновации, Хоризонт, LIFE, Програма за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME), Creative Europe, Механизъм за свързване на Европа и Еразъм +. Осигурява информация и за функционалностите на електронното приложение към „Официалния вестник” на ЕС - Tender Electronic Daily, както и информация за публикуваните обявления за възлагане на обществени поръчки в други държави членки и такива, обявени от институциите на ЕС.

Чрез изпълнението на проекта ще се осигури ефективно функциониране на ОИЦ – Враца, което ще допринесе за повишаване на видимостта и комуникацията за европейската политика на сближаване, възможностите за финансиране, както и ще се популяризират постигнатите резултати по проекти, съфинансирани от ЕСИФ и ЕФСУ, което от своя страна ще способства за повишена прозрачност на изпълнението на програмите от Споразумението за партньорство.