ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДЯВАНЕТО НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БОРОВАН – ВРАЦА - ВЪРШЕЦ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Европа инвестира в селските райони

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДЯВАНЕТО НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БОРОВАН – ВРАЦА - ВЪРШЕЦ

 

Уважаеми представители на публичния сектор, бизнеса и НПО,

Уважаеми граждани на общините Борован, Враца и Вършец,

Каним ви за участие в учредяването на Местна инициативна група на територията на община Борован, община Враца (без град Враца в строителните му граници) и община Вършец във връзка с изпълнението на Договор № BG06RDNP001-19.610-0004-C02 между Министерство на земеделието, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и Община Борован за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година.

Учредителното събрание на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Борован - Враца - Вършец” ще се проведе през м. септември 2023 г., за което ще бъдете уведомени допълнително.

Членовете на Сдружението следва да са с постоянен адрес и/или да работят на територията на действие на МИГ „Борован - Враца – Вършец“, когато са физически лица, или имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ „Борован - Враца – Вършец“, когато са юридически лица.

Член на Сдружението може да бъде и клон на юридическо лице, ако клонът е регистриран на територията на действие на МИГ “Борован - Враца - Вършец” най - малко 5 години преди подаване на заявление  за членство в Сдружението.

Всички участници е необходимо да попълнят регистрационна форма за участие в учредително събрание, придружена със съответните документи, които са посочени в регистрационната форма, достъпна на сайта на Община Борован – https://borovan.bg; сайта на Община Враца - https://vratza.bg, сайта на Община Вършец - https://www.varshets.bg и сайта на проекта https://mig-borovan-vratsa-varshets.com

Регистрационната форма за участие в учредително събрание, придружена със съответните документи следва да се представи до 04.09.2023 г. лично или по куриер на един от следните адреси:

- с. Борован, ул. "Иван Вазов" № 1 – Община Борован, Деловодство;

- гр. Враца, ул. „Стефанаки Савов“ № 6 – Община Враца - Център за административно обслужване;

- гр. Вършец, бул. "България" № 10 -  Община Вършец, Деловодство.

Приложения:

1. Проект на Устав на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група „Борован - Враца - Вършец”;

2. Проект на Вътрешен Правилник за дейността на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група „Борован - Враца - Вършец”;

3. Условия за допустимост на местните инициативни групи за програмен период 2023 – 2027 г.;

4. Регистрационната форма за участие в учредително събрание (образец);

5. Декларация за самоопределяне /за физическите лица/ (образец).