ПРИКЛЮЧИХА ПЪРВИТЕ ШЕСТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ПО ПРОЕКТ „ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МИГ БОРОВАН – ВРАЦА - ВЪРШЕЦ“

 

ПРИКЛЮЧИХА ПЪРВИТЕ ШЕСТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ПО ПРОЕКТ „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца - Вършец“

В периода 11-23 май 2023 г. в с. Борован, с. Малорад, община Борован, гр. Вършец. с. Долно Озирово, община Вършец, с. Горно Пещене, община Враца и с. Челопек, община Враца се проведоха първите информационни срещи по проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца – Вършец“. В тях се включиха 138 души, представители на бизнеса, училища и детски градини,  неправителствени организации, читалища, местна власт, църковни настоятелства, земеделски производители. След представяне на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), ролята на местните инициативни групи (МИГ) и основните приоритети пред подхода ВОМР за периода 2023 – 2027 г., участниците в информационните срещи се запознаха с примерни дейности, които могат да се включат в Стратегия за Водено от общностите местно развитие на потенциалната Местна инициативна група Борован – Враца – Вършец за финансиране от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, програма „Развитие на човешките ресурси“, програма „Образование“ и програма „Околна среда“. Най-голям интерес се прояви към възможностите, свързани с развитието на читалищата, културното наследство, туризма, земеделски дейности, малък и среден бизнес, критериите за допустимост на кандидатите за бенефициенти по Стратегията за ВОМР и времевата рамка за финансиране на операциите, включени в Стратегията.

Болшинството участници (96%) оценяват положително цялостната организация на срещите по проекта и изразяват удовлетворение както от получената информация, така и от възможността за дискусии. В последващите срещи на сформирани фокус-групи ще бъдат конкретизирани силните и слабите страни на територията на местната инициативна група, възможните рискове и възможности за интегрирано развитие.

За да се анализира информация от широк кръг местни заинтересовани страни, с цел идентифициране на проблемите и потребностите на   потенциалната МИГ, в срок до 10 юни 2023 г. се провежда анкетно проучване, което е достъпно на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9dMb30Rb-lgoW9K4nY3gX4brsLLTCrsmzdteSV1xsGt9kYw/viewform?usp=sf_link

Проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца – Вършец“ се  изпълнява съгласно  Административен договор за БФП №  BG06RDNP001-19.610-0004-C02/15.03.2023 г., финансиран  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Очакваните основни резултати от неговото изпълнение са свързани с учредяване на  местна инициативна група, която ще обхваща територията на община Борован, община Вършец и 22 населени места на община Враца (без гр. Враца в неговите строителни граници) и изготвяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2023 - 2027 г., с последващо кандидатстване за осигуряване на многофондово финансиране.