Проведени бяха информационни срещи с целевите групи в Община Враца по проект "Екологични и рециклиращи администрации"

   На 9 и 10 май в Конферентната зала на Търговско промишлената палата-Враца се проведоха 6 информационни срещи, чиято цел бе да запознаят обществеността с повече подробности около проекта „Екологични и рециклиращи администрации”. На срещите присъстваха служители от местната и областна администрации, представители на други институции, училища, детски градини, библиотеката, бизнеса и др.
   Кампанията цели повишаване на общественото самосъзнание и насърчаване спазването йерархията за управление на битовите отпадъци.
   Събитията са организирани и реализирани от Магистериум ООД, чиито представители поднесоха презентации, популяризиращи необходимостта от разделното събиране на отпадъци, политиката на ЕС в тази посока, добри практики от други държави членки на ЕС и чрез видеоматериали онагледиха начините на функциониране на подземните контейнери и извозването на събраните в тях отпадъци. На събитията присъстващите получиха рекламни и информационни материали за предотвратяване образуването на битови отпадъци и формирането на общество с нулеви отпадъци, разделно събиране на битови отпадъци и последващото им рециклиране.
   Интересът на участниците към темата личеше от зададените практични въпроси и споделените лични наблюдения и опит в разделното събиране на отпадъци.
Очаква се с изграждането на 10-те площадки с по 3 подземни контейнера за разделно събиране на рециклируемите битови отпадъци от хартия и картон, пластмаса и метал и стъкло да се намали количеството депонирани отпадъци и съответно да се увеличи дела на рециклирането и оползотворяването им.
   Системата ще осигури разделното събиране на отпадъците в райони на гр. Враца с концентрация на административни и обществени сгради, учебни институции, офиси, търговски обекти и др.
   Информационните срещи се проведоха в рамките на демонстрационен проект BG16M1OP002-2.009-0040-С01 „Екологични и рециклиращи администрации”, по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците”, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.
   Кампанията ще продължи с провеждане на информационни срещи с целевите групи и в други пет областни градове: Плевен, Ловеч, Монтана, Видин и Пазарджик.