Стартира приемът на документи за саниране

Министерство на регионалното развитие и благоустройството официално публикува утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Процедурата вече е отворена и всички желаещи собственици на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост, могат да започнат подготовката на документи и подаването им чрез общинските/районните администрации, като за улеснение на електронната страница на МРРБ, раздел „Проекти по НПВУ“, секция „Процедури по НПВУ“, подсекция „Процедури, отворени за кандидатстване“, Насоки за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“ www.mrrb.bg/bg/utvurdeni-nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-i/ са публикувани Образци на документите за създаване на сдружение и вземане на решение на решение за кандидатстване на сградата за обновяване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ по  инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ на Националния план за възстановяване и устойчивост, Образци на документите за кандидатстване и Насоките за кандидатстване по процедурата, както и на портала на ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg .

Максималната стойност на безвъзмездна финансова помощ, която е определена за  водещ партньор - община Враца по тази процедура е в размер на 30 000 000 лева с ДДС.

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999. Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Основната цел на програмата е подобряване енергийните характеристики на жилищните сгради, достигане на клас на енергопотребление „В“ на многофамилните жилищни сгради, намаление на енергийното потребление на страната,  редуциране на емисиите на парникови газове; постигане на 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд, намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия, подобряване на условията и качеството за живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд и др.

Крайният срок за кандидатстване по настоящата процедура е 31.05.2023 г.

След приключването на този първи етап, ще стартира прием на проекти по втори етап от реализирането на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“. Във втория етап безвъзмездната финансова помощ ще бъде 80% от допустимите разходи. Тя ще стартира след края на тази процедура и кандидатстването по нея ще приключи на 31.12.2023 г.

 

Всички постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура BG-RRP-4.023 “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I” може да откриете на адрес www.mrrb.bg/bg/postupili-vuprosi-ot-kandidati-i-razyasneniya-po-tyah-po-procedura-bg-rrp-4-023-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-i/