13.12.2022 г. от 09:00 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 22002, отдел 109, подотдели „в“, „г“ и „д“ - землище на село Згориград, община Враца, горска територия – общинска собственост

Тръжна документация

Протокол за резултатите от проведен на 13.12.2022 г. от 09:00 ч. търг за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 22002

Заповед № 1975/14.12.2022 г. за обявяване на класирането и определяне на купувач в проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 22002

Протокол за разглеждане на представени документи от спечелилия участник в търга за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 22002, проведен на 13.12.2022 г. от 09.00 часа.

Договор № 2 от 31.01.2023 г. със спечелилия участник в търга за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 22002, проведен на 13.12.2022 г. от 09.00 часа