Покана

 

На 29 септември 2022г. от 9.00 часа, гр. Враца, „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра“, Община Враца съвместно с Община Мездра ще проведе Официална церемония „ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТА“ във връзка с изпълнението на

 

ПРОЕКТ: BG16М1ОР002-2.005-0020 „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ – РЕГИОН ВРАЦА”, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„ОКОЛНА СРЕДА 2014 - 2020 ГОДИНА”.

 

На събитието ще присъстват Кметът на Община Враца Калин Каменов, Кметът на Община Мездра Иван Аспарухов, представители на държавни и местни институции, фирми изпълнители по проекта, екипът на проекта, медии и заинтересовани лица. 

Проектът е по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и е на обща стойност  5 783 872,87 лева, от които европейско финансиране в размер на 3 704 673,12 лева, национално съфинансиране в размер на 653 765,81 лева и съфинансиране от общините Враца и Мездра - 1 425 433,94 лева.

Повече информация на сайта на Община Враца www.vratza.bg и сайта на Община Мездра www.mezdra.bg., както и в приложената статия.