Обществено обсъждане на: Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения – компенсаторна станция с всичките и прилежащи технически съоръжения...

            Във връзка с постъпило в Община Враца писмо с вх. 2600-1856/14.07.2022 год. Община Враца съобщава, че на основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД уведомява всички заинтересовани заинтересувани физически и юридически лица, в т. ч. представители на компетентния орган за вземане на решение по ОВОС, териториалната администрация на изпълнителната власт, обществени организации и граждани, че са организирани срещи за обществено обсъждане на: Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения – компенсаторна станция с всичките и прилежащи технически съоръжения за обезпечаване надеждна и непрекъсната работа в режим нагнетяване и добив на газ, както и нова газоизмервателна станция (ГИС), във връзка с разширение капацитета на подземно газохранилище (ПГХ) „Чирен“ и във връзката им със съществуващите такива“.

 

Срещите за обществено обсъждане ще се проведат както следва:

 

Дата

Час

Град/Село

Място

19.08.2022 г.

10,00 часа

Град Враца,

община Враца

Нова конферентна зала – Общинска администрация – Враца, входа на Регионална библиотека „Христо Ботев“, ет. 3.

 

19.08.2022 г.

14,00 часа

Село Чирен

община Враца

Зала на Читалището.

 

            Осигурен е обществен достъп до Доклада за ОВОС и приложенията към него на официалната интернет страница на община Враца - http://www.vratza.bg/, меню „Информация“, подменю „Инвестиционни предложения”, считано от 15.07.2022 година, както е и на разположение всеки работен ден от 8,00 до 17,00 часа в сградата на Община Враца, кметството на село Чирен, сградата на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД и в Министерството на околната среда и водите.

            Представителите на обществеността представят писмено своите становища чрез деловодната система преди, по време на срещата за обществено обсъждане или най-късно три дни след обсъждането, на обявените по-горе места, където е осигурен обществен достъп до Доклада за ОВОС и приложенията към него и до възложителя „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София, бул. „Панчо Владигеров“ № 66.

           

            Приложение: Обява за среща за обществено обсъждане на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД.

 

 

 

15.07.2022 г.