Отлага се обявеното за 27.04.2022 г. обществено обсъждане по проект на Доклад за Екологична оценка към Общ устройствен план на община Враца

Уведомяваме ви, че поради постъпили допълнителни искания за актуализация на данните, заложени в Доклада за Екологична оценка към ОУП на община Враца, общественото обсъждане по реда на чл.21 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, насрочено за 27.04.2022 г. от 17:30 часа в Концертна зала, Общинска администрация, гр. Враца, се отлага.
След допълване на Доклада за ЕО, ще бъде насрочена нова дата,за което ще бъдете своевременно уведомени.