Община Враца проведе встъпителна пресконференция по демонстрационен проект „Екологични и рециклиращи администрации”

На 30 март 2022 г. от 11:00 ч. в Конферентната зала на Община Враца се проведе встъпителна пресконференция по демонстрационен проект  „ЕКОЛОГИЧНИ И РЕЦИКЛИРАЩИ АДМИНИСТРАЦИИ”, АДБФП № BG16M1OP002-2.009-0040-С01 по Приоритетна ос 2: „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

На пресконференцията присъстваха: г-жа Цвети Иванова и г-н Гроздан Темнишки – представители на ОИЦ-Враца,  заинтересовани граждани и представители на различни администрации, екипът по проекта с ръководител инж. Димитър Димитров, който е главен инженер в Община Враца, служители на Община Враца, както и представители на медии.

По време на пресконференцията бяха представени целите на проекта, сред които са:

  • Намаляване на количеството депонирани отпадъци и съответно увеличаване на дела на рециклираните отпадъци и рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от административните и обществени сгради в Община Враца.
  • Осигуряване на по-голямо количество и по-голяма чистота на разделно събраните фракции на отпадъците чрез монтаж на подземни бункери за поставяне на контейнерите за разделно събиране на рециклируемите битови отпадъци.
  • Осигуряване на защитена от атмосферните условия и вандалски набези система за разделно събиране.
  • Повишаване осведомеността и общественото самосъзнание за спазване на йерархията за управление на битовите отпадъци с цел увеличаване на участието на гражданите в разделно събиране на битовите отпадъци.

Основната цел на демонстрационния проект е oптимизиране на системата на разделно събиране на рециклируеми битови отпадъци на територията на град Враца чрез подземни решения за подобряване на постигнатия процент на рециклиране.

В заключение бяха обобщени очакваните при реализацията на демонстрационния проект положителни ефекти, сред които са:

  • Подпомагане община Враца при вземане на решение за разширяване обхвата на системата на разделно събиране на битовите отпадъци, извън задълженията на организациите по оползотворяване;
  • Увеличаване на количества на събраните рециклируеми фракции от хартия и картон, пластмаси и метали, и стъкло при източника на образуване.
  • Увеличаване на количества отклонени от депониране биоразградими отпадъци с около 5% от количеството на образуваните хартия и картон, което представлява около 80 т/г.
  • Осигуряване на качествени и чисти фракции за последващо рециклиране;
  • Чистота и липса на миризми около площадките на които са разположени контейнерите;
  • Лесно достъпна за гражданите система за разделно събиране в близост до източника на образуване на отпадъците.