Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инв. предложение: „Изработване на ПУП за промяна предназначението на зем. земя –ПИ с идент. 55070.18.112, м.„Коювица“, в землището на с.Паволче, община Враца, с възложител: З.Т.Т.

Съобщение

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изработване на подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделска земя –ПИ с идент.55070.18.112, м. „Коювица“, в землището на с. Паволче, община Враца, с площ от 5549 кв.м. и образуване от него на 8 нови урегулирани поземлени имота за жилищно строителство и един урегулиран поземлен имот с предназначение за транспортен достъп“, с възложител: З.Т.Т.