Предстоящо извънредно заседание

 

ДО                                                                        Регистр.индекс и дата:
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                             9100-655/12.05.2023 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА                         
        

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл.16, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

                                                                                          СВИКВАМ

Общинския съвет на извънредно заседание на 15.05.2023 година от 17:00 часа, в Конферентната зала на Община Враца при следния

                                                                              ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

1. Възобновяване на производството по приемане на Решение № 242 по Протокол № 15 от 27.10.2020 г. на Общински съвет-Враца и промяна на предназначението на части от поземлен имот с идентификатор 12259.1018.20 по Кадастрална карта на гр. Враца, съставляващ УПИ I-20, кв. 126, ж.к. „Централна градска част“ по действащия Регулационен план на гр. Враца, от публична общинска в частна общинска собственост

 Докладва: Петя Долапчиева
 За Кмет на Община Враца
 (съгл. Заповед № 644/25.04.2023 г.)

2. Актуализирана план-сметка по чл. 66, ал. 1 от Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) за дейностите „Управление на дейностите по отпадъци“ и „Чистота“, за 2023 г.

 Докладва: Петя Долапчиева
 За Кмет на Община Враца
 (съгл. Заповед № 644/25.04.2023 г.)

3. Даване съгласие за изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация с оглед обособяване на вътрешно-квартално пространство с прилежащи паркоместа.

 Докладва: Петя Долапчиева
 За Кмет на Община Враца
 (съгл. Заповед № 644/25.04.2023 г.)

4. Даване съгласие за изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за разделянето на урегулиран поземлен имот XX-410, кв. 13 по плана на „Източно-промишлена зона“ на гр. Враца.

 Докладва: Петя Долапчиева
 За Кмет на Община Враца
 (съгл. Заповед № 644/25.04.2023 г.)

5. Промяна предназначението на 1/3 идеална част от недвижим имот, представляващ търговска сграда, находяща се в УПИ VІ-290, кв.22 по регулационния план на с. Чирен, община Враца, от публична общинска собственост в частна общинска собственост

 Докладва: Петя Долапчиева
 За Кмет на Община Враца
 (съгл. Заповед № 644/25.04.2023 г.)

 

С уважение,
д-р Владимир Христов
Председател на Общински съвет – Враца