Предстоящо заседание

 

ДО                                                                        Регистр.индекс и дата:
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                             9100-618/23.05.2022 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА                         
        

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл.16, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

                                                                                          СВИКВАМ

Общинския съвет на извънредно заседание на 26.05.2022 година от 17:00 часа, в Конферентната зала на Община Враца при следния

                                                                              ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

1. Предоставяне мандат за представяне позицията на Община Враца по въпросите от дневния ред на заседание на Общото събрание на съдружниците на „ВиК” ООД – Враца.

Приложения

 Докладва: д-р Владимир Христов
 Председател на Общински съвет

2. Определяне начина на гласуване на представителя на Община Враца в редовното общо събрание на съдружниците в „Свежест“ ООД – Враца, насрочено за 29.06.2022 г. от 16,00 ч.

Приложение

 Докладва: д-р Владимир Христов
 Председател на Общински съвет

3. Утвърждаване и обявяване на Списък на одобрени проекти за съфинансиране от Фонд „Култура”.

 Докладва: Таня Георгиева
 Общински съветник

4. Приемане на годишните финансови отчети и Информация за финансово-икономическите резултати от дейността за 2021 г. на едноличните търговски дружества с едноличен собственик на капитала Община Враца.

Приложения

 Докладва: Сашка Александрова
 Общински съветник


С уважение,
д-р Владимир Христов
Председател на Общински съвет – Враца