Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Враца за 2022 година.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ

С БЮДЖЕТ

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СРЕДСТВАТА

ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА БЮДЖЕТНИ ЗВЕНА

И НА ГРАЖДАНСКИ СДРУЖЕНИЯ,

ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ВРАЦА

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

           В съответствие с предвидените процедури в Закона за публичните финанси,  Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Враца и Бюджетния календар на Община Враца за 2022 г., Ви каня да присъствате на

 

Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Враца за 2022 година.

 

           Обсъждането ще се проведе на 28.03.2022 година /понеделник/ от 16.00 часа в Концертната зала на Община Враца при съобразяване с актуалните към датата на обсъждането противоепидемични мерки.

  

           Материалите за обсъждането са публикувани на Официалния сайт на Община Враца в категория „Бюджет”.

 

           Становища, предложения и препоръки по проекта на бюджет за 2022 г. могат да се представят в деловодството на Общината до датата на публичното обсъждане.

 

 

 

С уважение,

 

Калин Каменов

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА