Съобщение от Община Враца до собствениците на засегнати имоти, находящи се в землищата на гр. Враца и с. Чирен, за учредяване на сервитутни права

 

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗАСЕГНАТИ ИМОТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА ГР. ВРАЦА И С. ЧИРЕН, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СЕРВИТУТНИ ПРАВА

 

Относно: Приети пазарни оценки за парични обезщетения на собствениците на земеделски имоти, засегнати от сервитута на трасе за обект: „Реконструкция на газопроводно отклонение „Враца – 1“ в участъка от Кранов възел 4 до ПГХ „Чирен“, с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София

 

С Решение № 95 по Протокол № 7/24.02.2020 г. на Общински съвет – Враца, влязло в сила на 26.05.2020 г., е одобрен Подробен устройствен план – парцеларен план ПУП - ПП за обект: „Реконструкция на газопроводно отклонение „Враца – 1“ в участъка от Кранов възел 4 до ПГХ „Чирен“ с неговите технологични площадки и елементите на обслужващата техническа инфраструктура, преминаващ през поземлени имоти, находящи се в землищата на с. Костелево и с. Чирен, община Враца и землището на гр. Враца, област Враца.

С писмо вх. № 2600-1474/29.05.2020 г. на Община Враца, от страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД е предоставена необходимата документация за прилагане на плана на територията на община Враца, с молба на основание чл. 64, ал. 6 от Закона за енергетиката /ЗЕ/, да се определи размера на дължимото от „Булгартрансгаз“ ЕАД обезщетение за учредяване на право на строеж и сервитутно право, съгласно приложения регистър.                                                                                                      

Съгласно чл. 64, ал. 1, от ЗЕ при изграждане на газопроводи в полза на лицата, които ще изграждат и експлоатират енергийния обект, възникват сервитути, за което се дължи еднократно обезщетение. Съгласно чл. 64, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗЕ, сервитутът е свързан с право на прокарване за целите на газопровода и в ограничаване ползването на засегнатите поземлени имоти. Съгласно чл. 64, ал. 3 от ЗЕ, титулярът на учреденото право на прокарване - „Булгартрансгаз“ ЕАД, придобива право:

- на прокарване и изграждане на енергийни обекти – газопровод;

- представители на титуляра на сервитута да влизат и преминават през засегнатите имоти, както и право на преминаване на техника, необходима за изграждане и обслужване подземни и надземни съоръжения;

- да извършва кастрене и рязане на дървета и храсти в сервитутните ивици на обекта за отстраняване на аварии.

В засегнатите поземлени имоти не се допускат:

- застрояване или засаждане на трайни насаждения в сервитутната зона;

- прокарване на проводи на други мрежи на техническата инфраструктура, освен в случаите, когато това е допустимо с нотариален акт, при спазване на съответните технически и други изисквания; промяната на собствеността на засегнатия имот и на линейния енергиен обект не прекратява действието на сервитутите;

- сервитутите са неделими права, могат да се използват и упражняват изцяло в полза на лицата, изграждащи и експлоатиращи енергийния обект;

- собственикът на засегнатия имот няма право да премества сервитута.

За определяне размера на обезщетенията за засегнатите имоти, от страна на Община Враца, е възложено на независим лицензиран оценител изготвянето на оценителски доклади за размера на сервитутното право.

В тази връзка и на основание чл.210, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), комисия назначена със Заповед №879/14.05.2020 г. на Кмета на Община Враца, разгледа и определи, по пазарни цени, размера на дължимите обезщетения за учредяване на сервитутни права на елементи на техническата инфраструктура и необходимите сервитути на трасе на газопреносната мрежа, преминаващо през поземлени имоти-държавна, общинска и частна собственост, находящи се извън границите на урбанизираната територия, в землищата на селата Костелево и Чирен, община Враца и землището на гр.Враца. Резултатите от работата на комисията са обективирани в Констативен протокол от 17.06.2020 г. по чл.210 от Закона за устройство на територията, допълнен с Протокол за изменение на Констативен протокол от 17.06.2020 г. по чл.210 от Закона за устройство на територията от 15.03.2021 г.,
във връзка с постъпили в Община Враца писма вх.№2600-554/26.02.2021 г. и вх.№2600-672/ 10.03.2021 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Комисията счита, че горните оценки са съобразени в максимална степен с пазарните условия, отразяващи обективно пазарните оценки на земеделски имоти за учредяване на сервитут и определя справедливо обезщетение за възникването на сервитута, респективно за ограничаването правото на собственост, без да лишава собственика от възможността да ползва недвижимия си имот, с изключение на наложените ограничения на закона.

Във връзка с настоящото съобщение собствениците/наследниците на засегнатите имоти може да се явят в „Център за административно обслужване“, I етаж в сградата на Общинска администрация – гр.Враца, всеки работен ден от 08:00 до 18:00 часа, за да подадат заявление /по образец – Приложение №1/ и да посочат банкова сметка, по която да им бъде преведено обезщетението.

Сумата за обезщетението за сервитута на трасето на газопровода е внесена по сметката на Община Враца и ще бъде изплатена, след като бъдат представени следните документи в оригинал или заверени копия:

  1. Лична карта – за справка;
  2. Документи за собственост на засегнатия/те имот/и – решение за възстановяване, нотариален акт, съдебно решение, договор за делба – заверено копие;
  3. Заверен от обслужващата банка документ с IBAN и BIC за банкова сметка, по която да бъде изплатено полагащото се обезщетение;
  4. Актуално удостоверение за наследници;
  5. Изрично пълномощно, в случай, че собственикът не се яви лично.

Необходимо е в заявлението да бъде посочен един представител на всички наследници, надлежно упълномощен за процедурата и  получаването на обезщетението, както и банкова сметка, по която да бъде преведено цялото обезщетение. Разпределението на обезщетението съобразно квотите на участие в собствеността към останалите наследници е ангажимент на титуляра на банковата сметка, по която Общината е превела дължимото обезщетение.

В случай, че се явят всички наследници, трябва да бъде посочен един от тях да подаде заявление и получи полагащото се обезщетение по банкова сметка на заявителя, като в този случай е необходимо собственоръчно останалите наследници да декларират желанието си.

На основание чл.210, ал.3 от ЗУТ съобщаваме приетите оценки на заинтересованите собственици/наследници, в табличен вид, а именно:

Съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщението, решението на комисията може да бъде обжалвано чрез Община Враца до Административен съд – гр.Враца.


Приложение №1: Заявление до Кмета на Община Враца