Разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2021/2022 година

Община Враца, уведомява заинтересованите лица, че от 01.03.2021 г. до 10.03.2021 г. включително ще се приемат Заявления по реда на чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделска земя /ЗСПЗЗ/, от собственици или ползватели на животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни в Интегрираната информационна система на БАБХ. Пасища, мери и ливади ще се предоставят под наем на лица, които нямат данъчни задължения, задължения към общинския и държавния поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, както и към Държавен фонд "Земеделие".