Покана за обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг за изпълнението на проект от Инвестиционна програма на Община Враца „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в библиотека“

 

 

ПОКАНА

 

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ВРАЦА

„РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В БИБЛИОТЕКА“

 

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и в съответствие с Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 от Закона за общинския дълг, Община Враца кани местната общност - всички граждани, обществени организации и юридически лица, които осъществяват дейности и ползват услуги на територията на община Враца на обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Враца, при следните условия:

 

 1. Максимален размер на дълга:

1.1. Общ  размер до 1 166 604,00 (един милион сто шестдесет и шест хиляди шестстотин и четири) лева, разделен на Кредитна линя А с ресурс на Регионален фонд за градско развитие АД и Кредитна линия Б с ресурс на Банка ДСК.

 1. Валута на дълга – лева.
 2. Вид на дълга: Дългосрочен - Инвестиционен кредит по Фонд за градско развитие Север.
 3. Цел на дълга: Финансиране на Проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Библиотека“ за сградата на Регионална библиотека „Христо Ботев“, гр. Враца.
 4. Срок на дълга: до 150 месеца.

5.1. Гратисен период по главница: до 30 месеца;

5.2. Погасителен план:  до 120 равни месечни вноски по главницата, дължими след изтичане на гратисния период.

 1. Кредитори:           

6.1. Кредитна линия А: Регионален Фонд за градско развитие;

6.2. Кредитна линия Б: Банка ДСК.

 1. Лихвен процент:

7.1. Кредит А: Лихвеният процент по Кредит А към всеки един момент е равен на 5% от лихвения процент по Кредит Б;

7.2. Кредит Б: Средно-претеглен депозитен индекс (СДИ) на Банка ДСК* + 3.5% годишно.  СДИ към днешна дата възлиза на 0,01%.

 1. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски:

8.1. Кредитна линия А: без такси;

8.2. Кредитна линия Б: Такса управление 0.3% от размер на Кредит Б, дължима ежегодно върху остатъчната главница в началото на всеки eдногодишен период.

Без такса ангажимент и такса разглеждане за кредита.

  Лихва при просрочие и предсрочна изискуемост: Съгласно тарифата и общите условия на Банка ДСК.

 1. Начин на погасяване на главницата: Равни месечни вноски;
 2. Обезпечение: Следващ по ред особен залог по реда на Закона за особените залози върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания на Община Враца, за собствените приходи на Общината по смисъла на чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси (ЗПФ) и обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗПФ, включително и тези постъпващи по бюджетната сметка на Общината, като настоящите и бъдещите вземания за наличностите по тази сметка също са обект на особения залог.
 3. Други условия:

11.1. Предсрочно погасяване - Кредитна линия А: без такса

11.2. Предсрочно погасяване - Кредитна линия Б:

А) Без такса в случай на предсрочно погасяване със средства, генерирани от дейността на Проекта и собствени средства на Общината;

Б) Във всички останали случаи, в т.ч.  при рефинансиране от друга банка, съгласно тарифата на Банка ДСК.

 1. Място и дата на провеждане на обсъждането:

Обсъждането ще се проведе на 08.02.2021 г. от 16:00 ч. на паркинга на Община Враца. При неявяване на минимум 70 лица, общественото обсъждане ще бъде отложено за 12.02.2021 г. от 16:00 ч. на паркинга на Община Враца.

 

Публичното обсъждане е за поемане на дългосрочен общински дълг, с който ще се финансира изпълнението на проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Библиотека“ за сградата на Регионална библиотека „Христо Ботев“, гр. Враца. Становища, предложения и препоръки във връзка с обсъждането могат да се представят в деловодството на общината до датата на общественото обсъждане.

 

 

КАЛИН КАМЕНОВ   

Кмет на Община Враца