Покана за обществено обсъждане

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Община Враца, на основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и в съответствие с Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 от Закона за общинския дълг, кани местната общност - всички граждани, обществени организации и юридически лица, които осъществяват дейности и ползват услуги на територията на община Враца на обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Враца, при следните условия:

 

  1. За погасяване на задължения чрез банков кредит на дружество със 100 % общинско участие „ДКЦ 1 Враца“ ЕООД, ЕИК 106514657 с цел да се стабилизира и оздрави. Банковият кредит е по Индикативна оферта за кредит при индивидуални условия и параметри, определени от „Общинска банка“ АД.
  2. Размер на дълга: до 70 000.00 лв. /седемдесет хиляди лева/.
  3. Вид на дълга: Дългосрочен дълг.
  4. Цел на дълга: Оборотен кредит за погасяване на текущи задължения на дружеството към доставчици. Дължимите суми са за медицински консумативи и продукти, необходими за осъществяване дейността на центъра. Финансирането е ключов елемент от бизнес-плана за стабилизиране и оздравяване на дружеството.
  5. Срок на кредита: 36 месеца.
  6. Лихвен процент: 6М Euribor + 6 процентен пункт надбавка, но не по-малко от 6 % годишно.
  7. Начин на погасяване на главницата: Равни месечни вноски.
  8. Начин на погасяване на лихвите: Ежемесечно, в деня на олихвяване на Банката.
  9. Обезпечение: Първи по ред залог по реда на Закона за особените залози върху настоящи и бъдещи парични вземания на дружеството; върху постъпления на дружеството, постъпващи по разплащателната му сметка; както и общинска гаранция от Община Враца по реда на чл. 40 от Закона за общинския дълг.
  10. Други условия: При предсрочно погасяване - със собствени средства, без такси по Тарифа.

 

Публичното обсъждане е за поемане на дългосрочен общински дълг, с който ще се финансира разплащане на просрочени и текущи задължение на „ДКЦ 1 Враца“ ЕООД с цел защита интересите на местната общност и подпомагане дейността на лечебното заведение. Финансирането ще се извърши с оглед представените от „ДКЦ 1 Враца“ ЕООД бизнес-план за стабилизиране и оздравяване на дружеството за 2021 г. и план за погасяване на задълженията към Община Враца.

Становища, предложения и препоръки във връзка с обсъждането могат да се представят в деловодството на общината до датата на общественото обсъждане.

 

Обсъждането ще се проведе на 10.02.2021 г. /сряда/ от 17 ч. в Градска концертна зала, находяща се в сградата на Общинска администрация - Враца.

При неявяване на минимум 70 лица, общественото обсъждане ще бъде отложено за 15.02.2021 г. /понеделник/ от 17 ч. в Градска концертна зала, находяща се в сградата на Общинска администрация - Враца.

 

 

КАЛИН КАМЕНОВ   

Кмет на Община Враца