Покана

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществена консултация във връзка с приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца, с която се предвижда въвеждане на такси за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници и за вписване на промени в същото, уредени в Закона за автомобилните превози  (ЗАвП), както и актуализация на цените на таксите за депониране, транспортиране и термично оползотворяване на неопасните производствените отпадъци на територията на община Враца.

Обществената консултация ще се проведе на 09 февруари 2021 г., от 17.00 ч., в Конферентната зала на Общински съвет-Враца при спазване на действащите противоепидемични мерки в страната към момента на провеждане на същата.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Враца е публикуван проектът, придружен с мотиви за неговото приемане.

Предложения и становища могат да бъдат направени и на e-mail: obshtinavr@b-trust.org или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване  на  Община Враца в законоустановения срок от 30 дни от публикуване на настоящата покана  за обществена консултация.