Проект BG05M9OP001-2.101-0031-C01 „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Враца“

Проект BG05M9OP001-2.101-0031-C01 „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Враца“

 

   Проектът е насочен към подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им. Потребителите, които обхваща проекта са възрастни хора над 65-годишна възраст с ограничения или в невъзможност от самообслужване, хора с увреждания и възрастни в риск. Чрез изпълнение на дейностите по проекта ще се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда, с основна цел - ограничаване контактите между хората. Същевременно ще се подкрепят лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.
  Проектът BG05M9OP001-2.101-0031-C01 „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Враца“ се реализира по процедура BG05M9OP001-2.101-0031-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 631 230 лв., от които 536 545,50 лв. Европейско финансиране и 94 684 лв. – Национално съфинансиране.