ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20002, отдел 264 подотдели „а“ и „в“, и отдел 363 подотдели „и“ и „п“, землище на град Враца – горска територия – общинска собственост

от 15.05.2020

Заповед № 885/15.05.2020 г. за откриване на процедура и утвърждаване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в № 20002, отдел 264 подотдели „а“ и „в“, и отдел 363 подотдели „и“ и „п“, землище на град Враца – горска територия – общинска собственост.

Протокол за определяне на резултатите от търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20002, отдел 264 подотдели „а“ и „в“, и отдел 363 подотдели „и“ и „п“, землище на град Враца – горска територия – общинска собственост

Заповед № 1095/11.06.2020 г. за обект № 20002, отдел 264 подотдели „а“ и „в“, и отдел 363 подотдели „и“ и „п“, землище на град Враца – горска територия – общинска собственост за определяне на резултата от търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС

Договор № 1/24.06.2020 г., сключен със спечелилия публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в № 20002, отдел 264 подотдели „а“ и „в“, и отдел 363 подотдели „и“ и „п“, землище на град Враца – горска територия – общинска собственост, проведен на 09.06.2020 г.

Допълнително споразумение от 29.06.2021 г. към Договор № 1 за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от 24.06.2020 г.