16.06.2020 г. от 10.00 часа Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот, представляващ терен – част от УПИ I, кв. 209, ж.к. „Околчица“, град Враца, с площ от 126 кв.м., предвиден за обособяване на 7 /седем/ броя паркоместа

Заповед № 917/22.05.2020 г. за откриване на процедура и утвърждаване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот, представляващ терен – част от УПИ I, кв. 209, ж.к. „Околчица“, град Враца, с площ от 126 кв.м., предвиден за обособяване на 7 /седем/ броя паркоместа на 16.06.2020 г. от 10:00 часа.

Заповед № 1156/19.06.2020 г. за определяне на спечелилия участник в търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот, представляващ терен – част от УПИ I, кв. 209, ж.к. „Околчица“, град Враца, с площ от 126 кв.м., предвиден за обособяване на 7 /седем/ броя паркоместа, проведен на 16.06.2020 г. от 10:00 часа.