Административни услуги по управление на общинска собственост

ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ по Закона за защита на личните данни

ПРОТОКОЛ за устно заявяване на административни услуги

Административни услуги по управление на общинска собственост

   Попълнените формуляри заедно с останалите необходими документи се подават в "Център за административно обслужване" в сградата на община Враца всеки делничен ден от 8,00 до 18,00 ч.

   При необходимост от представяне на нов документ извън пакета документи подаден при заявяване на услугата, срока за извършване на същата се удължава с толкова дни, колкото са изминали от заявяването на услугата до представянето на необходимия документ. 

   

1. 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване)

Необходими документи:

 • заявление-декларация по образец; 
  1. в заявление-декларацията се декларират най-малко: а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване и на заведенията за хранене и развлечения (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща; б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; в) че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци; г) професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта; д) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5; е) че лицето има право да извършва дейност в обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а когато документът за ползване подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан; 2. към заявление-декларацията се прилагат: а) копие от документа за ползване на обекта, представляващ място за настаняване, когато обектът не е собствен на заявителя и не подлежи на вписване; б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.
 • документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране, за вписване в Националния туристически регистър и за вписване на промени в обстоятелствата съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

Срок:        90 дни                                 

Такси:

1.1. За разглеждане на документите за категоризиране на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване) - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:

до 20 места за сядане - 75 лв.;
от 21 до 50 места за сядане - 125 лв.;
от 51 до 100 места за сядане - 250 лв.;
от 101 до 150 места за сядане - 400 лв.;
от 151 до 250 места за сядане - 600 лв.;
от 251 до 300 места за сядане - 700 лв.;
над 300 места за сядане - 1000 лв.

1.2. За вписване в Националния туристически регистър (НТР) на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване) - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:

до 20 места за сядане - 75 лв.;
от 21 до 50 места за сядане - 125 лв.;
от 51 до 100 места за сядане - 250 лв.;
от 101 до 150 места за сядане - 400 лв.;
от 151 до 250 места за сядане - 600 лв.;
от 251 до 300 места за сядане - 700 лв.;
над 300 места за сядане - 1000 лв.

1.3. За потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване) - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове  

до 20 места за сядане - 130 лв.;
от 21 до 50 места за сядане - 220 лв.;
от 51 до 100 места за сядане - 450 лв.;
от 101 до 150 места за сядане - 720 лв.;
от 151 до 250 места за сядане - 1100 лв.;
от 251 до 300 места за сядане - 1300 лв.;
над 300 места за сядане - 1800 лв.

 

2. 2047 Категоризация на места за настаняване - клас А - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили и клас Б - семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:

Необходими документи:

 • заявление-декларация по образец; 
  1. в заявление-декларацията се декларират най-малко: а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване и на заведенията за хранене и развлечения (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща; б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; в) че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци; г) професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта; д) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5; е) че лицето има право да извършва дейност в обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а когато документът за ползване подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан; 2. към заявление-декларацията се прилагат: а) копие от документа за ползване на обекта, представляващ място за настаняване, когато обектът не е собствен на заявителя и не подлежи на вписване; б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.
 • документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране, за вписване в Националния туристически регистър и за вписване на промени в обстоятелствата съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

Срок:  90 дни                                      

Такси:

2.1. За разглеждане на документите за категоризиране на места за настаняване клас А - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:
до 30 стаи - 200 лв.;
от 31 до 150 стаи - 500 лв.;
от 151 до 300 стаи - 900 лв.;
от 301 до 500 стаи - 1250 лв.;
над 500 стаи - 2250 лв.

2.2. За вписване в НТР на места за настаняване клас А - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:
до 30 стаи - 200 лв.;
от 31 до 150 стаи - 500 лв.;
от 151 до 300 стаи - 900 лв.;
от 301 до 500 стаи - 1250 лв.;
над 500 стаи - 2250 лв.

2.3. За потвърждаване на категорията на места за настаняване клас А - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вилие :
до 30 стаи - 350 лв.;
от 31 до 150 стаи - 800 лв.;
от 151 до 300 стаи - 1600 лв.;
от 301 до 500 стаи - 2200 лв.;
над 500 стаи - 4000 лв.

2.4. За разглеждане на документите за категоризиране на места за настаняване клас Б - семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
до 20 стаи - 100 лв.;
от 21 до 40 стаи - 175 лв.;
от 41 до 60 стаи - 370 лв.;
от 61 до 100 стаи - 600 лв.;
над 100 стаи - 1750 лв.

2.5. За вписване в НТР на места за настаняване клас Б - семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
до 20 стаи - 100 лв.;
от 21 до 40 стаи - 175 лв.;
от 41 до 60 стаи - 370 лв.;
от 61 до 100 стаи - 600 лв.;
над 100 стаи - 1750 лв.

2.6. За потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б - семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции :

до 20 стаи - 180 лв.;
от 21 до 40 стаи - 300 лв.;
от 41 до 60 стаи - 650 лв.;
от 61 до 100 стаи - 1100 лв.;
над 100 стаи - 3200 лв.

 

3. 2047 Категоризация на места за настаняване клас Б – къщи за гости, бунгала и къмпинги, и регистрация на места за настаняване клас В – стаи за гости и апартаменти за гости:

Необходими документи:

 • заявление-декларация по образец; клас Б:   клас В:    
  1. в заявление-декларацията се декларират най-малко: а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости или в къщи за гости (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща; б) че лицето има право да извършва дейност в обекта, в случай че това лице е различно от собственика на обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан; 2. към заявление-декларацията се прилагат: а) копие от документа за ползване на обекта, ако не е собствен и не подлежи на вписване; б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник;
 • документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране, за регистрация, за вписване в Националния туристически регистър и за вписване на промени в обстоятелствата съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

Срок:  90 дни

Такси:

3.1. За разглеждане на документите за категоризиране на места за настаняване клас Б - къщи за гости, бунгала, къмпинги:
къщи за гости за едно легло - 10 лв. на легло;
бунгала за едно легло - 8 лв. на легло;
за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг - 5 лв. на брой;
за място на палатка в къмпинг - 5 лв. на брой.

3.2. За вписване в НТР на места за настаняване клас Б - къщи за гости, бунгала, къмпинги:
къщи за гости за едно легло - 10 лв. на легло;
бунгала за едно легло - 8 лв. на легло;
за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг - 5 лв. на брой;
за място на палатка в къмпинг - 5 лв. на брой.

3.3. За потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б - къщи за гости, бунгала, къмпинги:
къщи за гости за едно легло - 18 лв. на легло;
бунгала за едно легло - 14 лв. на легло;
за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг - 9 лв. на брой;
за място на палатка в къмпинг - 9 лв. на брой.

3.4. За регистрация и вписване в НТР на места за настаняване клас В - стаи за гости и апартаменти за гости - 20 лв. на легло.
3.5. За вписване на промени в НТР на стаи за гости и апартаменти за гости, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение) - 50 лв.
3.6. За вписване на промени в НТР на стаи за гости и апартаменти за гости, когато промяната не води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение) - 20 лв.

 

4. 2008;2048 Промени  

(2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение)

(2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение)

Необходими документи:   заявление по образец;       

Такси:

За вписване на настъпили промени в обстоятелствата относно категоризирани туристически обекти - места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални и прилежащите към тях заведения:

4.1. За вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 от ЗТ относно категоризирани туристически обекти, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение) - 50 лв.;
4.2. За вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 от ЗТ относно категоризирани туристически обекти, когато промяната не води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение) - 30 лв.

За промяна на категорията на туристическия обект:

повишаване на катег. на ЗХР      повишаване на катег. на МН 

4.1. В случаите по чл. 134, ал. 1 от ЗТ - при промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената му се заплаща съответната за обекта такса по чл. 2; при подаването на заявлението за промяна на категорията се заплаща посочената такса по чл. 2, ал. 1, а при получаването на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - таксата по чл. 2, ал. 2;
4.2. В случаите по чл. 134, ал. 5 от ЗТ - при промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената му се заплаща такса 80 лв.

 

5. 2123  Издаване на дубликат на издадено удостоверение за определен вид и категория на туристически обект, на удостоверение за регистрация на стая/апартамент за гости - 50 лв.

Таксата се заплаща при подаването на заявление - декларация за издаване на дубликат.

Необходими документи:

 • заявление за издаване на дубликат по образец; 
  Към заявлението заявителят прилага декларация за обстоятелствата поради които удостоверението е унищожено или изгубено.

Изработване на нова табела за определена категория на туристически обект при захабяване на издадената - 30 лв.
Таксата се заплаща при подаването на заявлението.

 

6. 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Документи, удостоверяващи правото на собственост (нотариален акт, договор, други)

Срок:                                                                  Такса:
30 дни                                                                няма

     

7. 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Удостоверение за наследници (при необходимост).

Срок:                                                                  Такса: 
обикновена -  7 дни                                       4 лв.
бърза - 3 дни                                                   5 лв.
експресна - 1 ден                                          6 лв.
Посочените цени са за първа страница. За всяка следваща се заплаща такса намалена с 50% от основната. 
 

8. 2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Копие от документ за собственост на имота (Нотариален акт, Договор, други);
 • Копие от скица от Кадастралната карта - за имоти в регулация на гр.Враца;
 • Копие от скица на имота от действащия Регулационен план – за имоти в селата на територията на община Враца;
 • Удостоверение за наследници (при необходимост)

Срок:                                                                 Такса: 
14 дни                                                              10 лв.


9. 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

Необходими документи:

 • заявление по образец;  
 • Копие от документ за собственост на имота (Нотариален акт, Договор, други);
 • Удостоверение за наследници (при необходимост);
 • Копие от скица от Кадастралната карта - за имоти в регулация на гр.Враца;
 • Копие от скица на имота от действащия Регулационен план – за имоти в селата на територията на община Враца

Срок:                                                                 Такса: 
14 дни                                                              10 лв.
            

10. 2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

Необходими документи:

 • Декларация по образец за имоти в регулация – 2 броя; 
 • Декларация по образец за имоти извън регулация – 2 броя; 
 • Оригинална скица на имота от Служба по геодезия, картография и кадастър Враца;
 • Оригинал на актуална скица от Регулационния план на населеното място, издадена от Община Враца (за имоти в регулация - селата);
 • Характеристика на имота (за имоти извън регулация);
 • Удостоверение за търпимост на сградата (при липса на строителни документи);
 • Удостоверение за наследници (при необходимост);
 • Удостоверение за данъчна оценка;
 • Други документи удостоверяващи наследствени права

Срок:                                                                 Такса:
обикновена -  15 дни                                      20 лв.
бърза -  7 дни                                                  30 лв.

          

11. 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Необходими документи:

 • заявление по образец; 

Срок:                                                                 Такса: 
   7дни                                                               5 лв.


12. 2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии

Необходими документи:

 • заявление по образец; 

Срок:                                                                 Такса: 
   14дни                                                               няма.

Издаване на разрешително за отсичане и изкореняване на дървета и лозя по чл.32, ал.2 и ал.3 от ЗОСИ:

Срок:                                                                 Такса: 
   14дни                                                               25 лв.