Инвестиционни намерения

05.08.2022

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № 3200-170/02.08.2022 год. от РИОСВ – Враца, Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала“ в п.и. с идентификатор 12259.891.92, м. „Дърводелци“, м. „Дърводелци“ в землището на гр. Враца, с възложител „НН Солар ЕООД“ ЕООД

05.08.2022

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. с вх. № 3200-172/02.08.2022 год. от РИОСВ – Враца, Уведомление за инвестиционно предложение „Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 5 MW“ с възложител „Джей Ди Инвест“ ООД и Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № 3200-171/02.08.2022 год. от РИОСВ – Враца

05.08.2022

Уведомление за инвестиционно предложение „Смяна предназначение наземеделска земя ПИ № 009048, ПИ № 009049, ПИ № 009050, ПИ № 009053, ПИ № 009071, м. „Гарванец“, с. Згориград, община Враца и обединетието им в нов УПИ, с оглед изграждането на вилно екоселище“ с възложител „АЛПИН ПРОПЪРТИ ГРУП“ ЕООД

29.07.2022

Уведомление за инвестиционно предложение „Оборудване на кланичен пункт за клане на телета, закупуване, оборудване и монтиране за преработка на сурово краве мляко“ в с. Косталево, община Враца, с възложител Нина Миткова Пановска

29.07.2022

Уведомление за инвестиционно предложение „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 600kW, монтирана на терен“, в п.и. с идентификатор 12259.891.91, м. „Дърводелци“, в землището на гр. Враца, с възложител Георги Кирилов Гошев

26.07.2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на учебен център за обучение на електромонтьори - ниско, средно и високо напрежение в поземлен имот с идент. 12259.119.1, в землището на град Враца, община Враца", с възложител „БОРОВАН УЪРЛД УАЙД ЕНТЪРПРАЙСЕС“ ЕООД

26.07.2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Разширение на инсталация за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ „Градска“ при „Топлофикация-Враца“ ЕАД, в поземлен имот с идент. 12259.1021.45, кв. 9 по плана на град Враца, Северна промишлена зона", с възложител „Топлофикация-Враца“ ЕАД

26.07.2022

„Изграждане на фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идент. 12259.725.55, в землището на град Враца", с възложител Дончо Николов Етугов

15.07.2022

Обществено обсъждане на: Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения – компенсаторна станция с всичките и прилежащи технически съоръжения за обезпечаване надеждна и непрекъсната работа в режим нагнетяване и добив на газ, както и нова газоизмервателна станция (ГИС), във връзка с разширение капацитета на подземно газохранилище (ПГХ) „Чирен“ и във връзката им със съществуващите такива на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД “

14.07.2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на сграда за коне от застрашени породи“, в поземлен имот с идентификатор 12259.88.79, м. „Генков дудак“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца“, с възложител: К.П.К.

30.06.2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на склад за съхранение на каменни изделия“, в ПИ № 12259.617.29, местност „Коломановото“ в землището на гр. Враца, община Враца“, с възложител: „Кариери- П.Д.“ ЕООД

24.06.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от „Топлофикация-Враца“ ЕАД за: „Разширение на инсталация за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ „Градска“ при „Топлофикация-Враца“ ЕАД, в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.45, кв. 9 по плана на гр. Враца, Северна промишлена зона“

22.06.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от К.П.К. за: „Изграждане на сграда за коне от застрашени породи“, в поземлен имот с идентификатор 12259.88.79, м. „Генков дудак“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

22.06.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от „БОРОВАН УЪРЛД УАЙД ЕНТЪРПРАЙСЕС“ ЕООД за: „Изграждане на учебен център за обучение на електромонтьори – ниско, средно и високо напрежение“ в поземлен имот с идентификатор 12259.119.1, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

15.06.2022

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на склад за съхранение на каменни изделия в п.и. 12259.617.29, местност ,,Коломановото“ в землището на гр. Враца, община Враца, обл. Враца", с възложител „Кариери П.Д.“ ЕООД

15.06.2022

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация в п.и. 12259.725.55, в землището на гр. Враца, община Враца, обл. Враца", с възложител Дончо Николов Етугов

07.06.2022

Уведомление за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на п.и. 12259.146.113, м. „Басака“, земл. гр. Враца, с цел изграждане на разширение на цех за студена обработка на метали“, с възложител „ЕУРОТРЕЙДИНГ КОНСТРУЦИОНИ“ ЕООД

07.06.2022

Информация за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: „Изработка на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идент. 12259.614.35, с НТП „нива“, VI категория, м. „Джуджански поток“, и отреждане „за производство на складови дейности“ и монтаж на автоматизирана инсталация за производство на вибропресовани бетонови изделия, както и обекти свързани с това производство“, с възложител Калоян Георгиев Наумов

07.06.2022

Информация за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за оползотворяване на отпадъчна топлина с инсталирана мощност до 4MWh за собствени нужди“, с възложител „Холсим България“ АД, с. Бели извор

31.05.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Враца, за: Изграждане на първия етап от Парк “Сениче“, УПИ І-21, кв.11 на Ж.К. “Сениче“, гр.Враца

12.05.2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Разширяване на съществуваща дворна площадка във връзка с дейността на дружеството“, с местоположение: местност „Дърводелци“, с. Паволче, община Враца“, с възложител: „СУИС ТРЕЙДИНГ СОЛИСИОН“ ООД

12.05.2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Преструктуриране и конверсия на винени лозя - изкореняване, засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение –система за капково напояване на винени лозя“ в поземлени имоти с идентификатори 10789.503.215, 10789.503.300, 10789.503.218, 10789.503.308, 10789.503.220, 10789.503.202, 10789.503.71, 10789.503.141, 10789.503.143, 10789.503.211, 10789.503.203, 10789.503.204, 10789.503.205, 10789.503.206, 10789.503.302, 10789.503.301, 10789.60.7, 10789.60.58, 10789.60.59, 10789.503.209, 10789.503.155, 10789.503.156, 10789.503.164, намиращи се в землището на с. Веслец, общ. Враца, обл. Враца“, с възложител: „Шато Веслец“ ООД

10.05.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Враца, за: “Разширение на съществуващо регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра, находящо се в местност "Пискавец", землище на Враца"

10.05.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от Тролейбусен транспорт - Враца“ ЕООД за: „Модернизиране на градския транспорт в Община Враца“ - ОП №2 „Изграждане на кабелни трасета на зарядни станции“.

09.05.2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): Изграждане на газопроводно отклонение от газопорводно трасе на „Булгартрансгаз“ ЕАД до съществуваща метан-станция“, с възложител: „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД

04.05.2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Рецеклиране на инертни строителни отпадъци и производствен отпадък с код 10 12 06 изхвърлени калъпи, на площадка към кариера за добив на варовик „Лиляче“, с цел последващото им оползотворяване в циментов завод с. Бели извор“, с възложител: „ХОЛСИМ (БЪЛГАРИЯ)“ АД

29.04.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от „Холсим (България)“ АД за: „Изграждане на инсталация за оползотворяване на отпадъчната топлина с инсталирана мощност до 4 MWh за собствени нужди“, с местоположение: с. Бели извор, община Враца“

27.04.2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изработване на подробен устройствен план (ПУП) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлени имоти с № 12259.916.8 и № 12259.916.9, местност „Егледжето“ с площ по 3500кв.м., намиращи се в землището на гр. Враца и образуване на два броя УПИ с отреждане „За производствени и складови дейности- склад за съхранение на селскостопанска продукция“, с възложител:Т.В.Х.

27.04.2022

Уведомление за инвестиционно предложение на Община Враца за: Смяна на предназначение на земеделска земя ПИ №009049, м.“Гарванец“, с.Згориград, Община Враца, в нов УПИ, с оглед изграждане на вилно екоселище

27.04.2022

Уведомление за инвестиционно предложение на Община Враца за: Смяна на предназначение на земеделска земя ПИ №009050, м.“Гарванец“, с.Згориград, Община Враца, в нов УПИ, с оглед изграждане на вилно екоселище

27.04.2022

Уведомление за инвестиционно предложение на Община Враца за: Смяна на предназначение на земеделска земя ПИ №009053, м.“Гарванец“, с.Згориград, Община Враца, в нов УПИ, с оглед изграждане на вилно екоселище

27.04.2022

Уведомление за инвестиционно предложение на Община Враца за: Смяна на предназначение на земеделска земя ПИ №009071, м.“Гарванец“, с.Згориград, Община Враца, в нов УПИ, с оглед изграждане на вилно екоселище

18.04.2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Преструктуриране и конверсия на лозя чрез изграждане на автоматизирана система за капково напояване на винени лозя“, в поземлени имоти с идентификатори 10789.502.134, 10789.502.135, 10789.502.136, 10789.502.179, 10789.502.183, 10789.502.222, 10789.502.223, 10789.502.224, 10789.502.225, 10789.502.226, 10789.502.227, 10789.502.1228, 10789.502.229, с обща площ от 69.613 дка, намиращи се в землището на с. Веслец, община Враца“, с възложител: „ВЕСЛЕЦ 17“ ЕООД

05.04.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД за: „Изграждане на газопроводно отклонение от газопроводно трасе на „Булгартрансгаз“ ЕАД до съществуваща метан-станция“

29.03.2022

Уведомление за инвестиционно предложение на Община Враца за „Основен ремонт на сепарираща инсталация“ към Регионално депо за неопасни отпадъци - Враца в гр. Враца -в т.ч. проектиране във фаза „Работен проект" и авторски надзор“

22.03.2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изработване на подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделска земя –ПИ с идент.55070.18.112, м. „Коювица“, в землището на с. Паволче, община Враца, с площ от 5549 кв.м. и образуване от него на 8 нови урегулирани поземлени имота за жилищно строителство и един урегулиран поземлен имот с предназначение за транспортен достъп“, с възложител: З.Т.Т.

18.03.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от «ХОЛСИМ(БЪЛГАРИЯ)“ АД за: „Рециклиране на инертни строителни отпадъци и производствен отпадък с код 10 12 06 изхвърлени калъпи, на площадка към кариера за добив на варовик „Лиляче“, с цел последващото им оползотворяване в циментов завод с. Бели извор“

18.03.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от «СУИС ТРЕЙДИНГ СОЛИСИОН“ ООД за: „Разширяване на съществуваща дворна площадка във връзка с дейността на дружеството“, с местоположение: местност „Дърводелци“, с. Паволче, община Враца

16.03.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от Т.В.Х, за: „Изработване на подробен устройствен план (ПУП) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлени имоти с № 12259.916.8 и № 12259.916.9, местност „Егледжето“ с площ по 3500кв.м., намиращи се в землището на гр. Враца и образуване на два броя УПИ с отреждане „За производствени и складови дейности- склад за съхранение на селскостопанска продукция“

04.03.2022

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на сграда за коне от застрашени породи“, в поземлен имот с идентификатор 12259.88.59, м. „Генков дудак“, гр. Враца“, с възложител: К.П.К.

02.03.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от З.Т.Т, за: „Изработване на подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделска земя –ПИ с идент.55070.18.112, м. „Коювица“, в землището на с. Паволче, община Враца, с площ от 5549 кв.м. и образуване от него на 8 нови урегулирани поземлени имота за жилищно строителство и един урегулиран поземлен имот с предназначение за транспортен достъп“

02.03.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от „Веслец 17“ ЕООД, за: „Преструктуриране и конверсия на лозя чрез изграждане на автоматизирана система за капково напояване на винени лозя “, в поземлени имоти с идентификатори 10789.502.134, 10789.502.135, 10789.502.136, 10789.502.179, 10789.502.183, 10789.502.222, 10789.502.223, 10789.502.224, 10789.502.225, 10789.502.226, 10789.502.227, 10789.502.1228, 10789.502.229, с обща площ от 69.613 дка, намиращи се в землището на с. Веслец, община Враца

25.02.2022

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на Автосервиз и Автокъща“, в поземлен имот с идентификатор 12259.667.21, местност „Хаджиманов хан“, землище гр. Враца, с възложител: М.И.Г.

22.02.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от „Шато Веслец“ ООД, за: „Преструктуриране и конверсия на винени лозя- изкореняване, засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на винени лозя“ в поземлени имоти с идентификатори 10789.503.215, 10789.503.300, 10789.503.218, 10789.503.308, 10789.503.220, 10789.503.202, 10789.503.71, 10789.503.141, 10789.503.143, 10789.503.211, 10789.503.203, 10789.503.204, 10789.503.205, 10789.503.206, 10789.503.302, 10789.503.301, 10789.60.7, 10789.60.58, 10789.60.59, 10789.503.209, 10789.503.155, 10789.503.156, 10789.503.164 намиращи се в землището на с. Веслец, общ. Враца, обл. Враца

03.02.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от К.П.К, за: „Изграждане на четири броя еднофамилни жилищни сгради“ в ПИ с идентификатори 12259.849.1, 12259.916.49, 12259.428.6, 12259.850.3, в местностите „Микова падина“, „Егледжето“, „Малка Иванова Поляна“, по Кадастралната карта на гр. Враца

28.01.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от К.П.К, за: „Изграждане на сграда за коне от застрашени породи“, в поземлен имот с идентификатор 12259.88.59, м. „Генков дудак“, гр. Враца“

05.01.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от М.И.Г., за: „Изграждане на Автосервиз и Автокъща“, в поземлен имот с идентификатор 12259.667.21, местност „Хаджиманов хан“, землище гр. Враца

05.01.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от К.Г.Н, за: „Изработка на ПУП –ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 12259.614.35 с НТП : „нива“, VI категория, м. „Джуджански поток“, землище на гр. Враца и отреждане „за производствено складови дейности“ и монтаж на автоматизирана инсталация за производство на вибропресовани бетонови изделия, както и обекти свързани с това производство“

30.12.2021

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Напояване чрез дъждуване на земеделски земи в местността „Занкиното“ и „Коломановото“, на площ от 514 дка“, в землището на гр. Враца, община Враца, с възложител: „ДЪБНИКА АГРО“ ЕООД

22.11.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Враца: „ПОДМЯНА НА АСАСНСЬОРНА УРЕДБА В СГРАДАТА НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ХРИСТО БОТЕВ“, с възложител: Община Враца.

16.11.2021

Уведомление за инвестиционно предложение "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА БУЛ. "КРАЙРЕЧЕН" ГР. ВРАЦА" с възложител Община Враца

04.11.2021

Уведомление за инвестиционно предложение "ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДГ "СЛЪНЦЕ", УЛ. "НАЙДЕН ГЕРОВ", ГРАД ВРАЦА"

04.11.2021

Уведомление за инвестиционно предложение "ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДГ "РАДОСТ". УЛ. "ОКОЛЧИЦА" , ГРАД ВРАЦА"

15.10.2021

Община Враца информира за: инвестиционно предложение: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛ. „БЕЛАСИЦА“

28.09.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от „КМС“ ЕООД за: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 2MW“, в поземлен имот с идентификатор 12259.146.106, м.“Брега“, землище на гр. Враца, община Враца 

20.09.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от „ДЪБНИКА АГРО“ ЕООД за: „Напояване чрез дъждуване на земеделски земи в местността „Занкиното“ и „Коломановото“, на площ от 514 дка“, в землището на гр. Враца, община Враца

17.09.2021

Уведомление за инвестиционно предложение: „Промяна на капацитета на клетка 2.1 и разрешени количества отпадъци на изход от сепариращата инсталация на Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра".

31.08.2021

Уведомление за инвестиционно предложение: „Инженеринг-проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект: „Вертикална планировка при ул. „Полк. Кетхудов“ и ул. „К. Буюклийски“, с възложител: Община Враца.

31.08.2021

Уведомление за инвестиционно предложение: Укрепване на свлачище с рег. № VRC10.12259.01 над ул. "Черни Дрин" гр. Враца (под водоем "Среченска бара"), с възложител: Община Враца

25.08.2021

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за  инвестиционно предложение: "Инсталиране на рециклираща линия за РЕТ бутилки с капацитет 1000 kg/h в същ10.8, с предназначение: за производствени и складови дейности, находяща се в УПИ III, кв. 9, Промишлена зона, гр. Враца, с възложител: „Екопласт 21“ ЕООД- вх. № 3200-205/23.08.2021год.

12.08.2021

Уведомление за инвестиционно предложение: „ОСНОВЕН РЕМОНТ ПАРК „РУСКИ“, гр. Враца, с възложител: Община Враца.

06.08.2021

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за ОВОС за инв. предложение: „Изграждане на производствено хале и административна сграда за производство на метални конструкция“, в поземлен имот с идентификатор 38875.349.377, землище на с. Косталево, община Враца

06.08.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕКОПЛАСТ 21“ ЕООД за  „Инсталиране на рециклираща линия за PET бутилки с капацитет 1000 kg/h в съществуваща сграда с идентификатор 12259.1021.410.8, с предназначение: за производствени и складови дейности, находяща се в УПИ III, кв. 9, Промишлена зона, гр. Враца, общ. Враца“

06.08.2021

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за ОВОС за инв. предложение: „Изграждане на хале за инвентар“, в поземлен имот с идентификатор 12259.691.82, м. „Брадичков лъг“, град Враца, община Враца, с възложител „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД

23.07.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД за  „Изграждане на хале за инвентар“, в поземлен имот с идентификатор 12259.691.82, м. „Брадичков лъг“, град Враца, община Враца

19.07.2021

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за ОВОС за инв. предложение: „Изграждане на сграда за отглеждане на коне“, в поземлен имот с идентификатор 12259.914.71, м. „Миша падина“, град Враца, община Враца

19.07.2021

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за ОВОС за инв. предложение: „Изграждане на сграда за отглеждане на коне“, в поземлен имот с идентификатор 12259.915.34, м. „Дърводелци“, град Враца, община Враца

19.07.2021

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за ОВОС за инв. предложение: „Изграждане на модул за когенерация на газ (газова централа) за производство на електрическа енергия“, в поземлен имот с идентификатор 12259.691.28, м. „Брадичков лъг“, град Враца, община Враца

13.07.2021

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): "Извършване на дейности по предварително третиране на строителни отпадъци (СО), чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти (строителната площадка или площадката, на която се извършва премахването на строежа), разположени на територията на област Враца"

14.06.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Враца: Изграждане на нова светофарна уредба на кръстовище бул. „Васил Кънчов“ и ул. „Георги Апостолов"

08.06.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от „Метал строй 81“ ЕООД: „Изграждане на производствено хале и административна сграда за производство на метална конструкция“, в поземлен имот с идентификатор 38875.349.377, землище на с. Косталево, община Враца

07.06.2021

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на склад-навес за строителни материали, хале за ремонтни дейности и административно-търговска сграда“, в поземлен имот с идентификатор 12259.675.28, м. „Занкиното“, гр. Враца

07.06.2021

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на Автокъща за продажба на автомобили“, в поземлен имот с идентификатор 12259.127.27, местност „Умарски бряг“, землище гр. Враца, общ. Враца

03.06.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД, за: „Извършване на дейности по предварително третиране на строителни отпадъци (СО), чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти (строителната площадка или площадката, на която се извършва премахването на строежа), разположени на територията на област Враца

31.05.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД, за: „Изграждане на модул за когенерация на газ (газова централа) за производство на електрическа енергия - 44 kVA“, в поземлен имот с идентификатор 12259.691.28, м. „Брадичков лъг“, гр. Враца

26.05.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от Г.П.Б. за: „Изграждане на склад-навес за строителни материали, хале за ремонтни дейности и административно-търговска сграда“, в поземлен имот с идентификатор 12259.675.28,  м. „Занкиното“, гр. Враца

21.05.2021

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): "Разширение на съществуващо Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра, находящо се в местност "Пискавец", землище на Враца"

20.05.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от К.П.К., за: „Изграждане на Автокъща за продажба на автомобили“, в поземлен имот с идентификатор 12259.127.27, местност „Умарски бряг“, землище гр. Враца, общ. Враца

13.05.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от К.П.К., за: „Изграждане на сграда за отглеждане на коне“, в поземлен имот с идентификатор 12259.915.34, м. „Дърводелци“, гр. Враца

13.05.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от К.П.К., за: „Изграждане на сграда за отглеждане на коне“, в поземлен имот с идентификатор 12259.914.71, м. „Миша падина“, гр. Враца

12.05.2021

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Обособяване на площадка за извършване на дейности по изкупуване, преработка и продажба на отломки от черни и цветни метали“, в гр. Враца, „Източно промишлена зона“, ул. „Васил Кънчов“ №25

12.05.2021

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на сграда за кремация с крематориумна пещ“, в поземлен имот с идентификатор 12259.787.4, м. „Пискавец“, гр. Враца

11.05.2021

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Промяна предназначението на собствен имот в УПИ за обществено обслужване-автосервиз“, в поземлен имот с идентификатор 12259.30.7. м. „Сениче“, гр. Враца

22.04.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от „Протект холд“ ООД, гр. Мездра, област Враца: „Обособяване на площадка за извършване на дейности по изкупуване, преработка и продажба на отломки от черни и цветни метали“, в гр. Враца, „Източно промишлена зона“, ул. „Васил Кънчов“ №25

14.04.2021

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Реконструкция на водогреен котел ВК 50 ст.№ 2 за изгаряне на биомаса чрез инсталиране на предно тласкаща скара, разположен на площадката на ОЦ „Младост“ при „Топлофикация-Враца“ ЕАД, гр. Враца

09.04.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Враца, за: “Разширение на съществуващо регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра, находящо се в местност "Пискавец", землище на Враца"

08.04.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Враца, за: "Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Девене, Община Враца"

25.03.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от „АНИМАЛ ТРЕЙД“ ООД, гр. Враца, за: „Изграждане на сграда за кремация с крематориумна пещ“, в поземлен имот с идентификатор 12259.787.4, м. „Пискавец“, гр. Враца

25.03.2021

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Монтиране и въвеждане в експлоатация на два броя технологични линии за преработка и оползотворяване на отпадъци, изцяло на механичен принцип, на територията на съществуваща площадка“, в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.348, ул. „Шипка“ № 2, гр. Враца

17.03.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от Красимир Петров Каменов за: „Изграждане на депо за строителни отпадъци, земни маси и зелена растителност (трева и клони), в поземлени имоти в гр. Враца, Община Враца

15.03.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от ОБЩИНА ВРАЦА за: „Инженеринг –проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор за обект: Основен ремонт на път VRC 1036-Девене-Чирен- /II-15/-Етап първи: участък от КМ 0+000.00 до КМ 8+700.00 и Етап втори: участък от КМ 8+700.00 до КМ 17+596.12“

09.03.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от ОБЩИНА ВРАЦА за: “Ремонт и модернизация на съществуваща лекоатлетическа писта“

24.02.2021

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение: „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – ВРАЦА, ЧРЕЗ: i) ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ; ii) ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ, НА ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕКСТИЛ И ДРЕХИ; iii) ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ НА ГОРИМИ ОТПАДЪЦИ (RDF) И ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ“

12.02.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от „ДИТЕКС-СМ“ ООД за: „Дейности по временно съхранение и третиране (оползотворяване) на отпадъци от текстилната и мебелната индустрии“, ул. „Илинден“ № 10, промишлена зона, гр. Враца

12.02.2021

Уведомление за инвестиционно предложение за: „Проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения – компресорна станция с всичките й прилежащи технически съоръжения за обезпечаване надеждна и непрекъсната работа в режими нагнетяване и добив на газ, както и нова газоизмервателна станция (ГИС), във връзка с разширение капацитета на подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“ и връзката им със съществуващите такива“

11.02.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от „Холсим (България) АД за: „Инсталиране на барабанна сушилна инсталация за гранулирал шлак/трас с капацитет до 20тона/час“ на производствената площадка на „Холсим (България) АД

09.02.2021

Уведомление за инвестиционно предложение: „Реконструкция на водогреен котел ВК 50 ст.№ 2 за изгаряне на биомаса чрез инсталиране на предно тласкаща скара, разположен на площадката на ОЦ „Младост“ при „Топлофикация-Враца“ ЕАД, гр. Враца”

02.02.2021

Уведомление за инвестиционно предложение: Развитие на регионалната система за управление на отпадъците - Враца чрез изграждане на 3 (три) бр. обекти в поземлен имот - УПИ І. кв.788 по действащия регулационен план на гр.Враца, находящ се в м."Шумака": 1. Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци; 2. Площадка за временно съхраняване на едрогабаритни отпадъци, на отпадъци от текстил и дрехи; 3. Площадка за временно съхраняване на запалими отпадъци (КВР) и излезли от употреба гуми.

17.12.2020

Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предложение: „Пълначна станция за пропан-бутан в ПИ № 12259.1008.408“, с местоположение ж.к. „Хранително-вкусова зона“, „Бистрешко шосе“, гр. Враца“

08.12.2020

Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предложение: „Изграждане на ново водовземно съоръжение (шахтов кладенец) за водовземане от подземни води“, в поземлен имот с идентификатор 12259.1027.213, кв. „Източна- промишлена зона“, гр. Враца, Община Враца, с възложител: „Дигант - Димитров и Григоров” СД, гр. Враца

23.11.2020

Уведомление за инвестиционно предложение от „ВРАЦА-СТАРТ“ АД за: „Монтиране и въвеждане в експлоатация на два броя технологични линии за преработка и оползотворяване на неопасни отпадъци на територията на съществуваща площадка“, в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.348, ул. „Шипка“ № 2, гр. Враца

16.11.2020

Уведомление за инвестиционно предложение от „МЕСЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за: „Пълначна станция за пропан-бутан в ПИ № 12259.1008.408“, с местоположение ж.к. „Хранително-вкусова зона“, „Бистрешко шосе“, гр. Враца

02.11.2020

Уведомление за инвестиционно предложение от „Дигант – Димитров и Григоров“ СД за: „Изграждане на ново подземно съоръжение (шахтов кладенец) за водовземане от подземни води“, в поземлен имот с идентификатор 12259.1027.213, кв. „Източна-промишлена зона“, гр. Враца, община Враца

02.11.2020

Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предложение: „Добиване на вода за производствени нужди чрез сондиране”, в поземлен имот с идентификатор 12259.1027.395, кв. „Източна –промишлена зона”, гр. Враца”, с възложител: „МИ ПЕТ“ ООД, гр. Враца

26.10.2020

Уведомление за инвестиционно предложение за: „Промяна предназначението на собствен имот с начин на трайно ползване –друг вид нива във УПИ за обществено обслужване - автосервиз”, в поземлен имот с идентификатор 12259.30.7, м. „Сениче“, кв. Кулата, гр. Враца

08.10.2020

Уведомление за инвестиционно предложение от община Враца, за: „Обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с рехабилитация на съществуваща транспортна връзка до Почивно - оздравителен комплекс „Леденика“ в землището на Згориград, община Враца”

05.10.2020

Уведомление за инвестиционно предложение от „МИ ПЕТ” ООД, за: „Добавяне на вода за производствени нужди чрез сондиране”, в поземлен имот с идентификатор 12259.1027.395, кв. „Източна–промишлена зона”, гр. Враца” 

28.09.2020

Уведомление за инвестиционно предложение от община Враца, за: „Рекултивация на нарушени терени в собствен терен, чрез оползотворяване на инертни строителни отпадъци при влагането им в обратни насипи”

18.09.2020

Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предложение: „Изработване на ПУП–ПРЗ, ПИ 22, масив 16 в местността „Гладна”, землище на с. Згориград, община Враца”

17.09.2020

Уведомление за инвестиционно предложение от община Враца, за: Изграждане на нова улица от О.Т. 128 до О.Т. 15 за осигуряване на транспортна връзка по плана на ж.к. „Сениче“, гр. Враца

17.09.2020

Уведомление за инвестиционно предложение от община Враца, за: Рехабилитация на съществуваща транспортна връзка /бул. "Европа"/ в поземлен имот УПИ I-4, кв. 1 по плана на ж.к. "Сениче" и "Дъбника" и по плана на кв. "Кулата", гр. Враца

02.09.2020

Уведомление за инвестиционно предложение от «Ел Мотори» ЕООД, за: «Производство на ел.оборудване» в поземлени имоти с идентификатори 12259.757.4 и 12259.757.5, местност «Мало Крайще», землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

28.08.2020

Уведомление за инвестиционно предложение от Калин Каменов, кмет на Община Враца, за: ”Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на с. Челопек, Община Враца, засягаща Гл.кл.1 от т.202 до т.121 и Гл.кл. II от т.206 до т.95, изменение по чл. 154 от ЗУТ”

24.08.2020

Уведомление за инвестиционно предложение от г-н Жулиен Тони Николов и г-жа Криспина Тони Николова за: „Изработване на ПУП –ПРЗ, ПИ 22, масив16 в местността „Гладна”, землище на с. Згориград, община Враца”

17.08.2020

Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на обект „ТИР паркинг, мотел с обслужващи помещения, сервиз за гуми, колонка за зареждане на електромобили и 60-тонен кантар”, в поземлен имот с идентификатори 55070.7.513 и 55070.7.14, местност „Низамското”, землище с. Паволче, община Враца с възложител: „96-та миля Враца” ЕООД– вх. № 3200-231/14.08.2020год.

31.07.2020

Уведомление за инвестиционно предложение: „Проектиране, строителство и авторски надзор във връзка с възстановителни работи но отношение ликвидирането на последици от стихийни бедствия в с. Лиляче - община Враца“

29.07.2020

Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на обект „ТИР паркинг, мотел с обслужващи помещения, сервиз за гуми, колонка за зареждане на електромобили и 60-тонен кантар“ в ПИ с идентификатори 55070.7.513 и 55070.7.14, местност „Низамското“ в землището на с. Паволче, община Враца

02.07.2020

Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предложение: „Изграждане на инсталация за производство на нано-структурни карбонови добавки”, УПИ V, кв. 848, (в ПИ 12259.848.5), ул. В. Кънчов, м.„Манастирски дол”, гр.Враца с възложител:„АРТМонбат”АД

01.07.2020

Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предложение: „Преотреждане на имотите за неземеделски нужди „За продажба на автомобили втора употреба (автокъща)”, в ПИ с идентификатори 12259.б74.19 и 12259.674.21, местност „Занкиното”

22.06.2020

Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предложение: „Водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения - 1 бр. тръбен кладенец ТК 1”, в поземлен имот с идентификатор 12259.1026.253, гр. Враца - с възложител: „БОВАТО-2” ООД

19.06.2020

Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предложение: «Изграждане на Автокъща за продажба на автомобили”

11.06.2020

Уведомление за инвестиционно предложение: „Преотреждане на имотите за неземеделски нужди „За продажба на автомобили втора употреба (автокъща)”, в ПИ с идентификатори 12259.674.19 и 12259.674.21, местност „Занкиното” в землището на гр. Враца

01.06.2020

Уведомление за инвестиционно предложение от „КМС” ЕООД за: „Изграждане на площадка за събиране и първична преработка на гуми за моторни превозни средства, излезли от употреба; хартия и пластмаса”

26.05.2020

Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на Автокъща за продажба на автомобили"

16.04.2020
Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предложение: «Обновяване на машинния парк в цех «Леярен» на «Центромет» АД, кв. «Източна промишлена зона», ул. «Никола Вапцаров» № 9, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, възложител: „Центромет” АД.
1. Съобщение 2. Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предложение: «Обновяване на машинния парк в цех «Леярен» на «Центромет» АД, кв. «Източна промишлена зона», ул. «Никола Вапцаров» № ...

07.04.2020
Уведомление за инвестиционно предложение от ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ за модернизация на жп участък Мездра - Медковец
Уведомление за инвестиционно предложение от ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ за модернизация на жп участък Мездра - Медковец ...

19.03.2020
Уведомление за инв. предложение от "Монбат ЕНБИ ПИ" ЕАД: Изграждане на инсталация за производство на биполярни оловно-кисели акумулаторни батерии
Уведомление за инв. предложение от "Монбат ЕН БИ ПИ" ЕАД: Изграждане на инсталация за производство на биполярни оловно-кисели акумулаторни батерии ...

17.03.2020
Уведомление за инв. предложение от Община Враца: "Обследване за енергийна ефективност, реконструкция и модернизация на част от системата за външно изкуствено осветление на гр. Враца"
Уведомление за инв. предложение от Община Враца: "Обследване за енергийна ефективност, реконструкция и модернизация на част от системата за външно изкуствено осветление на гр. Враца", във връзка с кандидатстване ...

17.03.2020
Уведомление за инв. предложение от „АРТМонбат“ АД: Изграждане на инсталация за производство на нано-структурирани карбонови добавки
Уведомление за инв. предложение от „АРТМонбат“ АД: Изграждане на инсталация за производство на нано-структурирани карбонови добавки ...

20.02.2020
Уведомление за инвестиционно предложение от „Центромет“ АД: Обновяване на машинния парк в цех "Леярен"
Уведомление за инвестиционно предложение от „Центромет“ АД: Обновяване на машинния парк в цех "Леярен" на „Центромет“ АД, кв. "Източна промишлена зона", ул. "Никола Вапцаров" № ...

18.02.2020
Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предл.: „Водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения – изграждане на сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за пром. водоснаб. на Топлофикация-Враца” ЕАД
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения – изграждане на сондажен тръбен кладенец за добив ...

14.01.2020
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционнo предложениe: „Изграждане на автокъща за продажба на автомобили“, в поземлен имот с идентификатор 12259.674.114, местност „Занкиното“, гр.Враца, Община Враца- вх.№3700-17/13.01.2020 г.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционнo предложениe: „Изграждане на автокъща за продажба на автомобили“, в поземлен имот с идентификатор 12259.674.114, местност „Занкиното“, ...

09.01.2020
Уведомление за инвестиционно предложение от „Имекс Трейд“ ООД "Преотреждане на земеделски имот п.и. 12259.916.18, в местността „Егледжето“ в урбанизиран имот за строителство на жилищна сграда с височина до 10 м.“, в землището на гр.Враца, Община ...
Уведомление за инвестиционно предложение от „Имекс Трейд“ ООД "Преотреждане на земеделски имот п.и. 12259.916.18, в местността „Егледжето“ в урбанизиран имот за строителство на ...

02.01.2020
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Илиян Цветков Иванов: "Изграждане на склад за инвентар на строителни машини", Северна промишлена зона, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Илиян Цветков Иванов: "Изграждане на склад за инвентар на строителни машини", Северна промишлена зона, гр. Враца. ...

02.01.2020
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Георги Цветанов Георгиев: "Изграждане на складова база за промишлени стоки", Северна промишлена зона, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Георги Цветанов Георгиев: "Изграждане на складова база за промишлени стоки", Северна промишлена зона, гр. Враца. ...

02.01.2020
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Димитър Христов Кожухаров: "Изграждане на Автокъща за автомобили", м.Занкиното, земл.гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Димитър Христов Кожухаров: "Изграждане на Автокъща за автомобили", м.Занкиното, земл.гр. Враца. ...

02.01.2020
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Топлофикация-Враца ЕАД: "Изграждане на сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за промишлено водоснабдяване", гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Топлофикация-Враца ЕАД: "Изграждане на сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за промишлено водоснабдяване", гр. Враца. ...

02.01.2020
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Пламен Димитров Стамболийски: "Изграждане на складова база за промишлени стоки"“, Северна промишлена зона, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Пламен Димитров Стамболийски: "Изграждане на складова база за промишлени стоки"“, Северна промишлена зона, гр. Враца. ...

 

АРХИВ 2010 - 2019