Инвестиционни намерения

18.09.2020

Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предложение: „Изработване на ПУП–ПРЗ, ПИ 22, масив 16 в местността „Гладна”, землище на с. Згориград, община Враца”

17.09.2020

Уведомление за инвестиционно предложение от община Враца, за: Изграждане на нова улица от О.Т. 128 до О.Т. 15 за осигуряване на транспортна връзка по плана на ж.к. „Сениче“, гр. Враца

17.09.2020

Уведомление за инвестиционно предложение от община Враца, за: Рехабилитация на съществуваща транспортна връзка /бул. "Европа"/ в поземлен имот УПИ I-4, кв. 1 по плана на ж.к. "Сениче" и "Дъбника" и по плана на кв. "Кулата", гр. Враца

02.09.2020

Уведомление за инвестиционно предложение от «Ел Мотори» ЕООД, за: «Производство на ел.оборудване» в поземлени имоти с идентификатори 12259.757.4 и 12259.757.5, местност «Мало Крайще», землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

28.08.2020

Уведомление за инвестиционно предложение от Калин Каменов, кмет на Община Враца, за: ”Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на с. Челопек, Община Враца, засягаща Гл.кл.1 от т.202 до т.121 и Гл.кл. II от т.206 до т.95, изменение по чл. 154 от ЗУТ”

24.08.2020

Уведомление за инвестиционно предложение от г-н Жулиен Тони Николов и г-жа Криспина Тони Николова за: „Изработване на ПУП –ПРЗ, ПИ 22, масив16 в местността „Гладна”, землище на с. Згориград, община Враца”

17.08.2020

Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на обект „ТИР паркинг, мотел с обслужващи помещения, сервиз за гуми, колонка за зареждане на електромобили и 60-тонен кантар”, в поземлен имот с идентификатори 55070.7.513 и 55070.7.14, местност „Низамското”, землище с. Паволче, община Враца с възложител: „96-та миля Враца” ЕООД– вх. № 3200-231/14.08.2020год.

31.07.2020

Уведомление за инвестиционно предложение: „Проектиране, строителство и авторски надзор във връзка с възстановителни работи но отношение ликвидирането на последици от стихийни бедствия в с. Лиляче - община Враца“

29.07.2020

Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на обект „ТИР паркинг, мотел с обслужващи помещения, сервиз за гуми, колонка за зареждане на електромобили и 60-тонен кантар“ в ПИ с идентификатори 55070.7.513 и 55070.7.14, местност „Низамското“ в землището на с. Паволче, община Враца

02.07.2020

Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предложение: „Изграждане на инсталация за производство на нано-структурни карбонови добавки”, УПИ V, кв. 848, (в ПИ 12259.848.5), ул. В. Кънчов, м.„Манастирски дол”, гр.Враца с възложител:„АРТМонбат”АД

01.07.2020

Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предложение: „Преотреждане на имотите за неземеделски нужди „За продажба на автомобили втора употреба (автокъща)”, в ПИ с идентификатори 12259.б74.19 и 12259.674.21, местност „Занкиното”

22.06.2020

Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предложение: „Водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения - 1 бр. тръбен кладенец ТК 1”, в поземлен имот с идентификатор 12259.1026.253, гр. Враца - с възложител: „БОВАТО-2” ООД

19.06.2020

Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предложение: «Изграждане на Автокъща за продажба на автомобили”

11.06.2020

Уведомление за инвестиционно предложение: „Преотреждане на имотите за неземеделски нужди „За продажба на автомобили втора употреба (автокъща)”, в ПИ с идентификатори 12259.674.19 и 12259.674.21, местност „Занкиното” в землището на гр. Враца

01.06.2020

Уведомление за инвестиционно предложение от „КМС” ЕООД за: „Изграждане на площадка за събиране и първична преработка на гуми за моторни превозни средства, излезли от употреба; хартия и пластмаса”

26.05.2020

Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на Автокъща за продажба на автомобили"

16.04.2020
Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предложение: «Обновяване на машинния парк в цех «Леярен» на «Центромет» АД, кв. «Източна промишлена зона», ул. «Никола Вапцаров» № 9, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, възложител: „Центромет” АД.
1. Съобщение 2. Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предложение: «Обновяване на машинния парк в цех «Леярен» на «Центромет» АД, кв. «Източна промишлена зона», ул. «Никола Вапцаров» № ...

07.04.2020
Уведомление за инвестиционно предложение от ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ за модернизация на жп участък Мездра - Медковец
Уведомление за инвестиционно предложение от ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ за модернизация на жп участък Мездра - Медковец ...

19.03.2020
Уведомление за инв. предложение от "Монбат ЕНБИ ПИ" ЕАД: Изграждане на инсталация за производство на биполярни оловно-кисели акумулаторни батерии
Уведомление за инв. предложение от "Монбат ЕН БИ ПИ" ЕАД: Изграждане на инсталация за производство на биполярни оловно-кисели акумулаторни батерии ...

17.03.2020
Уведомление за инв. предложение от Община Враца: "Обследване за енергийна ефективност, реконструкция и модернизация на част от системата за външно изкуствено осветление на гр. Враца"
Уведомление за инв. предложение от Община Враца: "Обследване за енергийна ефективност, реконструкция и модернизация на част от системата за външно изкуствено осветление на гр. Враца", във връзка с кандидатстване ...

17.03.2020
Уведомление за инв. предложение от „АРТМонбат“ АД: Изграждане на инсталация за производство на нано-структурирани карбонови добавки
Уведомление за инв. предложение от „АРТМонбат“ АД: Изграждане на инсталация за производство на нано-структурирани карбонови добавки ...

20.02.2020
Уведомление за инвестиционно предложение от „Центромет“ АД: Обновяване на машинния парк в цех "Леярен"
Уведомление за инвестиционно предложение от „Центромет“ АД: Обновяване на машинния парк в цех "Леярен" на „Центромет“ АД, кв. "Източна промишлена зона", ул. "Никола Вапцаров" № ...

18.02.2020
Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предл.: „Водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения – изграждане на сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за пром. водоснаб. на Топлофикация-Враца” ЕАД
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения – изграждане на сондажен тръбен кладенец за добив ...

14.01.2020
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционнo предложениe: „Изграждане на автокъща за продажба на автомобили“, в поземлен имот с идентификатор 12259.674.114, местност „Занкиното“, гр.Враца, Община Враца- вх.№3700-17/13.01.2020 г.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционнo предложениe: „Изграждане на автокъща за продажба на автомобили“, в поземлен имот с идентификатор 12259.674.114, местност „Занкиното“, ...

09.01.2020
Уведомление за инвестиционно предложение от „Имекс Трейд“ ООД "Преотреждане на земеделски имот п.и. 12259.916.18, в местността „Егледжето“ в урбанизиран имот за строителство на жилищна сграда с височина до 10 м.“, в землището на гр.Враца, Община ...
Уведомление за инвестиционно предложение от „Имекс Трейд“ ООД "Преотреждане на земеделски имот п.и. 12259.916.18, в местността „Егледжето“ в урбанизиран имот за строителство на ...

02.01.2020
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Илиян Цветков Иванов: "Изграждане на склад за инвентар на строителни машини", Северна промишлена зона, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Илиян Цветков Иванов: "Изграждане на склад за инвентар на строителни машини", Северна промишлена зона, гр. Враца. ...

02.01.2020
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Георги Цветанов Георгиев: "Изграждане на складова база за промишлени стоки", Северна промишлена зона, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Георги Цветанов Георгиев: "Изграждане на складова база за промишлени стоки", Северна промишлена зона, гр. Враца. ...

02.01.2020
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Димитър Христов Кожухаров: "Изграждане на Автокъща за автомобили", м.Занкиното, земл.гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Димитър Христов Кожухаров: "Изграждане на Автокъща за автомобили", м.Занкиното, земл.гр. Враца. ...

02.01.2020
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Топлофикация-Враца ЕАД: "Изграждане на сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за промишлено водоснабдяване", гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Топлофикация-Враца ЕАД: "Изграждане на сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за промишлено водоснабдяване", гр. Враца. ...

02.01.2020
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Пламен Димитров Стамболийски: "Изграждане на складова база за промишлени стоки"“, Северна промишлена зона, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Пламен Димитров Стамболийски: "Изграждане на складова база за промишлени стоки"“, Северна промишлена зона, гр. Враца. ...

 

АРХИВ 2010 - 2019