Начално училище "Иванчо Младенов"

Работно време

  • Array
    от Понеделник до Петък

Координати

Бърза връзка

Информация

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ИВАНЧО МЛАДЕНОВ” е наследник на първото светско училище в гр. Враца, основано през 1822г. Намира се в центъра на града. Носи името на видния родолюбец Иванчо Младенов – дарителят за построяване на училищната сграда.
Най-старото училище, научило на четмо и писмо поколения врачани, традиционно заема водещо място в образователната система на град Враца. То е авторитетно учебно заведение със собствен облик, с вътрешноучилищна култура, с утвърдени училищни ценности, традиции и изяви. Показателни са постиженията на учениците и реализацията им в следващите етапи на обучение.
В училището се обучават 344 ученика, разпределени в 16 паралелки от I до IV клас. Образователно-възпитателния процес се провежда от 21 висококвалифицирани педагози.
МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
Мисията на НУ „Иванчо Младенов” е да осигурява задълбочена базисна подготовка на учениците в начален етап на основно образование според държавните образователни изисквания и стандарти, в духа на демократичните ценности на Европейския съюз.
СТРАТЕГИИ НА УЧИЛИЩЕТО
* Изграждане на съвременен имидж на училището в контекста на европейската интеграция.
* Формиране на гражданска позиция и приобщаване към националните и общочовешките ценности.
* Поставяне на ученика в центъра на образователния процес, създаване на необходимите условия за най-успешно обучение и възпитание, осигуряване на психологически и социален комфорт на всяко дете.
* Провокиране и стимулиране на мисленето и самостоятелността, с цел формиране на практически умения и развитие на интелекта, интересите и способностите на учениците.
* Обогатяване на творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на иновационни технологии и методи на обучение.
ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
* Ефективна организация на училищните дейности.
* Модернизация и повишаване качеството на обучението по всеки предмет чрез непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед максимално развитие потенциала на всяко дете.
*Интегриране на информационните и комуникационни технологии като средство за подготовка и провеждане на процеса на образование и обучение.
* Приобщаване към Европейската общност чрез участие в ЕОП “Коменски 1” на тема: “От ученика- гражданин до европейския гражданин”.
* Изграждане на позитивна учебна среда.
* Осигуряване на условия за повишаване квалификацията на педагогическия персонал в контекста на учене през целия живот.
* Задълбочаване взаимодействието с предучилищния сектор по приемствеността детска градина – начално училище.
УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:
* обучение по чужди езици / ЗП и СИП /;
* СИП – математика, информатика, музика, изобразително изкуство, лека атлетика;
* занималня; 
* участие на учениците в разнообразни училищни, регионални и национални конкурси, олимпиади, състезания, празници;
* занятия по народни танци, аеробика и карате. 
УЧИЛИЩЕТО РАЗПОЛАГА С:
* просторни, добре оборудвани класни стаи;
* компютърна зала, музикална зала, кабинет по изобразително изкуство;
* физкултурен салон;
* асфалтиран, заграден двор - с три спортни площадки;
* компютърна, мултимедийна, аудио и видео техника;
* лесен достъп до библиотеки, кина, театри, музеи, школи, читалище, Център за работа с деца;
* Интернет;
* отопление – ТЕЦ;
* здравен кабинет;
* павилион за закуски.


Галерия