Актуална информация ОС

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС за финансова подкрепа на проекти в областта на културата, културни прояви и любителско изкуство на творци и организации, живеещи и осъществяващи дейност на територията на Община Враца и други такива, чието творчество е свързано с историята, бита и културата на Община Враца

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ във връзка с Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества (Приета с Решение № 46/21.02.2008 година на ОбС Враца; изм. и доп. с Решение №327/19.02.2009г.; изм. и доп. с Решение №480/13.10.2009г., изм. и доп. с Решение №650/04.05.2010г., изм. и доп. с Решение № 786/29.07.2014г.).

Правила за кандидатстване с проекти на „Малки граждански инициативи 2021”

Покана за кандидатстване с проекти на "Малки граждански инициативи 2021"
Предложение за приемане на правила и откриване на процедура за кандидатстване с проекти на "Малки граждански инициативи 2021"

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА 2021

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ 
ввъв връзка с Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища. Обществената консултация ще се проведе на 21 декември 2020 г., от 17.00 ч., в Конферентната зала на Общински съвет – Враца.

 

Покана от Общински фонд "Култура"
Документи за кандидатстване към Общински фонд "Култура"

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ 
във връзка с приемане на първо четене на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородени и/или осиновени деца на територията на община Враца, и приемане на Правилник за изменение и допълнение на  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Обществената консултация ще се проведе на 16 ноември 2020 г., от 17.00 ч., в Конферентната зала на Общински съвет – Враца.

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА ВРАЦА ЗА 2019 г.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОДИНА

 

График за заседанията на постоянните комисии във връзка с обсъждане материалите за заседанието на Общински съвет – Враца, свикано на 25.05.2021. 10:00 ч.

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА 2020

 

„Малки граждански инициативи 2020”

ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ НА „МАЛКИ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ 2020”

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ за условията, при които финансовите средства се възстановяват

ДЕКЛАРАЦИЯ за устойчивост и последваща експлоатация на проекта

 

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА СПИСЪКА ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – ВРАЦА

ПРАВИЛА

СЪОБЩЕНИЕ

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели към Окръжен съд – Враца ще се проведе на 23.01 2020 г. от 17,30 часа в ст. №80 в Община Враца.

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ, ДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ

 

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА СПИСЪКА ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД – ВРАЦА

СЪОБЩЕНИЕ

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд – Враца ще се проведе на 18 декември 2019 г. от 16,00 часа в ст. №80 в Община Враца.

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ, ДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ

 

ПРАВИЛА за условията и реда за провеждане на процедура за допълване на списъка за съдебни заседатели към Районен съд – Враца

 

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – ВРАЦА И РАЙОНЕН СЪД – ВРАЦА

ПРАВИЛА

Документи за кандидатстване  за съдебни заседатели за Окръжен съд – Враца

Документи за кандидатстване  за съдебни заседатели за Районен съд – Враца

Заявление за кандидатстване

Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 и чл.69, ал.2 от ЗСВ

Заявление за кандидатстване

Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 и чл.69, ал.2 от ЗСВ

СЪОБЩЕНИЕ

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд – Враца и Окръжен съд – Враца ще се проведе на 20 септември 2019 г. от 10,00 часа в Конферентната зала на Община Враца.

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ, ДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА 2019