Начално училище "Иван Вазов"

Работно време

  • Понеделник|Вторник|Сряда|Четвъртък|Петък
    7:30 - 16:00 часa

Координати

Бърза връзка

Информация

 • 1964 е годината, в която стартират строително-монтажни дейности за изграждане на Основно училище “Петко Рачев Славейков”. Сградата е модерно за времето си съоръжение с 18 класни стаи, 1 музикален кабинет, учителска стая, медицински кабинет, 3 административни помещения, две работилници и училищна столова.

• През 1979 година училището е преобразувано в начално и приема името на Иван Вазов.

• Историята на училището бележи паметни години в своето развитие и утвърждаване като модел на обичта и задълбочено обоснованата образователна политика за синергия на традицията и иновацията, на споделените усилия между деца, ученици, родители, педагогически специалисти, помощен персонал и партниращо отговорни институции.

• Начално училище “Иван Вазов” е първото базово училище в град Враца и до днес тук са проведени стотици студентски практики.

•Най-важната година в историята на учебното заведение е учебната 1996/1997, когато по предложение на Петя Долапчиева – директор на ОДЗ”Славейче”, училището е включено в Програмата “Стъпка по стъпка”. Този проект изцяло променя философията и стратегията на НУ”Иван Вазов”, както и педагогическите и методическите възгледи в целия град.

• От учебната 1998/1999 в учебното заведение е въведен едносменен режим на обучение.

• През 2000 година училището е сертифицирано за Образователен модел по Програма “Стъпка по стъпка”.

• С ПМС 326/02.12.2011 г. Начално училище “Иван Вазов” – Враца е обявено за средищно.

• От учебната 2013/2014 в учебното заведение е открита паралелка за деца с умствена изостаналост и множество увреждания.

•  В настоящата учебна година  се възпитават и обучават 20 деца в една подготвителна за училище група и 316 ученика в 16 паралелки І – ІV клас. 

• Целодневна организация е въведена за 237 ученика, организирана в 11 полуинтернатни групи.

• НУ”Иван Вазов” работи по Проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“.

• За нуждите на целодневната организация в училището са изградени 10 учебни стаи за самоподготовка, 6 учебни стаи за занимания по интереси, а дейностите по организиран отдих и спорт се провеждат на спортните площадки, във физкултурния салон и училищната столова /80 места/. Към училището са назначени 11 възпитатели по трудово правоотношение. 


Галерия