Достъп до информация

Информация за достъп до обществена информация

   ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ по смисъла на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.
Обществената информация е два вида:
   ОФИЦИАЛНА: „Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.” – чл. 10 от ЗДОИ
   СЛУЖЕБНА: „Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.”– чл. 11 от ЗДОИ
„Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.“ – чл. 7 от ЗДОИ
ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България – чл. 8 от ЗДОИ.
   Писмените заявления за достъп до обществена информация се подават в Център за административно обслужване на гише „Общо деловодство“ на адрес: гр. Враца, ул. „Стефанаки Савов“ № 6, всеки работен ден от 08:00 ч. до 18:00 ч. и се регистрират от деловодството в отделен регистър в автоматизираната информационна система (АИС) „Акстър-офис" със самостоятелен регистрационен индекс в деня на тяхното постъпване.
   Заявления могат да бъдат подавани и по електронен път чрез адреса на електронната поща на Община Враца: obshtinavr@b-trust.org или чрез Платформата за достъп до обществена информация, поддържана от администрацията на Министерски съвет.