Програми за териториално сътрудничество 2014-2020

1. Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Сърбия 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ.
2. Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Турция 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ.
3. Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - бивша югославска република Македония за 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ.
4. Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020.
5. Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.
6. Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.
7. Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020.
8. Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ III 2014-2020.
9. Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ ІІІ.
10. Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2020.
11. Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020.
12. Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.
13. Норвежки финансов механизъм.
14. Българо-швейцарска програма за сътрудничество.