Уведомления по Параграф 4

 Считано от 16.06.2016 г.  се преустановява приема и обработката на документи за издаване на скици и регистрации за имоти в землището на гр.Враца, попадащи в територии по параграф 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

 

Дата

Обявление до всички заинтересовани лица

19.10.2022 Общинска администрация-Враца обявява, че е започнало административно производство по прилагане Плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „ЧЕРЕША“ за новообразуван имот № 944.13, с площ от 2316 кв.м. /идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца 12259.1141.13/, землище на град Враца, ЕКАТТЕ 12259, община Враца.
18.08.2022 Общинска администрация-Враца обявява, че е започнало административно производство по прилагане Плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „ШАРОВИТИЦА“ за новообразуван имот № 981.114, с площ от 1121 кв.м. /идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца 12259.1132.114/ и новообразуван имот     № 981.119, с площ от 1923 кв.м. /идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца 12259. 1132.119/ землище на град Враца, ЕКАТТЕ 12259, община Враца.
29.08.2019 На 29.08.2019 г. е започнало административно производство на основание §4б, ал.1, изр. първо от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. № 9400-0-11160/13.08.2019 г. подадено от Мариана Г******** Т******* и Маргарита П****** Д********, по отношение на описания по-горе имот, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собст-веност на имота на всички наследници.
19.04.2019 На 19.04.2019 г. е започнало административно производство на основание §4а, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с молба вх. № 9400-0-4988/08.04.2019 г. подадена от П. Б. П, в качеството му на ползвател, с искане за придобиване собствеността върху поземлен имот с идентификатор 12259.1142.110, с площ от 700 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца, местност “Арабска могила” /имот № 969.110 по ПНИ/, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на § 4к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
26.07.2018 На 26.07.2018 г. е започнало административно производство на основание §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с молба вх. № 9400-0-16871/01.11.2017 г. подадена от Лазар Станчев Драйчев чрез пълномощник Светлин Иванов Димитров, с искане за придобиване правото на собственост върху новообразуван поземлен имот № 503.133, с площ от 896 кв.м. - територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на село Веслец, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
26.07.2018 На 26.07.2018 г. е започнало административно производство на основание §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с молба вх. № 9400-0-16872/01.11.2017 г. подадена от Цветелина Петкова Пешлейска чрез пълномощник Светлин Иванов Димитров, с искане за придобиване правото на собственост върху новообразуван поземлен имот № 503.131, с площ от 867 кв.м. - територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на село Веслец, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
26.07.2018 На 26.07.2018 г. е започнало административно производство на основание §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с молба вх. № 9400-0-16874/01.11.2017 г. подадена от Богдана Иванова Илиева чрез пълномощник Светлин Иванов Димитров, с искане за придобиване правото на собственост върху новообразуван поземлен имот № 503.88, с площ от 855 кв.м. - територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на село Веслец, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
20.07.2018 На 20.07.2018 г. е започнало административно производство на основание §4б, ал.1, изр. първо от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. № 9400-0-10171/18.07.2018 г. подадено от Николай Василев Вълканов - пълномощник на наследниците на Параскева Николова Монкова, по отношение на новообразуван имот № 984.602, с площ от 5 428 кв.м. /идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца 12259.1131.602/, землище на град Враца, ЕКАТТЕ 12259, община Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на имота на всички наследници.
06.07.2018 На 06.07.2018 г. е започнало административно производство на основание §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с молба вх. № 9400-0-8770/21.06.2018 г. подадена от Върба Иванова Дикова, с искане за придобиване правото на собственост върху новообразуван поземлен имот № 503.146, с площ от 805 кв.м., която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
29.06.2018 На 28.06.2018 г. е започнало административно производство на основание §4б, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. № 9400-0-8280/12.06.2018 г. подадено от Лиляна Тодорова Йолова, наследник на Тодор Мичов Йолов, по отношение на новообразувани имоти № 985.491, с площ от 2204 кв.м. /идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца 12259.1128.491/, № 985.372, с площ от 1374 кв.м. /идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца 12259.1128.372/, № 985.366, с площ от 1164 кв.м. /идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца 12259.1128.366/, № 985.365, с площ от 1026 кв.м. /идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца 12259.1128.365/, № 985.368, с площ от 1440 кв.м. /идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца 12259.1128.368/ и № 985.369, с площ от 2561 кв.м. /идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца 12259.1128.369/, землище на град Враца, ЕКАТТЕ 12259, община Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповеди по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на имотите на всички наследници.
15.06.2018 На 15.06.2018 г. е започнало административно производство на основание §4а, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с молба вх. № 9400-0-7941/06.06.2018 г. подадена от Цветан Георгиев Цанков, в качеството му на наследник на ползвателите Георги Цанков Иванов и Лина Николова Иванова, с искане за придобиване собствеността върху новообразуван поземлен имот № 1002.519, с площ от 807 кв.м., местност “НОВОСЕЛСКОТО”, землище на град Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
06.06.2018 На 06.06.2018 г. е започнало административно производство на основание §4а от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с молба вх. № 9400-0-7404/28.05.2018 г. от Борислав Петков Борисов, с искане за придобиване правото на собственост върху новообразуван поземлен имот № 501.134, с площ от 1271 кв.м. - територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на село Веслец, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
18.05.2018 На 17.05.2018 г. е започнало административно производство на основание §4б, ал.1, изр. първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с молба вх. № 9400-0-4610(4)/08.05.2018 г. подадена от Ивка Владимирова Младенова – наследник на Цено и Иванка Найденови, по отношение на новообразуван имот № 960.2036 с площ от 5940 кв.м. /идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца 12259.1144.580/, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на имота на всички наследници.
18.05.2018 На 17.05.2018 г. е започнало административно производство на основание §4б, ал.1, изр. първо от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. № 9400-0-6330/08.05.2018 г. подадено от Христо Иванов Василев, наследник на Костадина Иванова Василева, чрез пълномощник Камена Петкова Василева, по отношение на новообразувани имоти № 966.580 и № 966.630 /идентификатори по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца 12259.1144.580 и 12259.1144.630/, която процедура ще завърши с издаване на Заповеди по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на имотите на всички наследници.
22.02.2018 На 22.02.2018 г. е започнало административно производство на основание §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с молба вх. № 9400-0-2405/14.02.2018 г. подадена от Верка Дилкова Димитрова, в качеството й на ползвател, с искане за придобиване собствеността върху поземлен имот с идентификатор 12259.1050.33, с площ от 867 кв.м., по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
19.02.2018 На 16.02.2018 г. е започнало административно производство на основание §4б, ал.1, изр. първо от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. № 9400-0-1912/05.02.2018 г. подадено от Ганка Кръстева Николова, наследник на Петко Николов Иванчев, по отношение на новообразувани имоти № 948.251, с площ от 1099 кв.м. /идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца 12259.1134.251/ и № 948.114, с площ от 1068 кв.м. /идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца 12259.1134.114/, землище на град Враца, ЕКАТТЕ 12259, община Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповеди по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на имотите на всички наследници.
16.02.2018 На 16.02.2018 г. е започнало административно производство на основание §4б, ал.1, изр. първо от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. № 9400-0-2155/08.02.2018 г. подадено от Цеца Георгиева Иванова - наследник на Георги Цеков Георгиев, по отношение на новообразувани имоти № 978.191, с площ от 1000 кв.м. /идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца 12259.1133.191/, № 978.397, с площ от 373 кв.м. /идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца 12259.1133.397/, № 978.195, с площ от 1568 кв.м. /идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца 12259.1133.195/, № 978.197, с площ от 1683 кв.м. /идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца 12259.1133.197/,№ 978.199, с площ от 1000 кв.м. /идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца 12259.1133.199/ и № 978.398, с площ от 751 кв.м. /идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца 12259.1133.398/, землище на град Враца, ЕКАТТЕ 12259, община Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповеди по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на имотите на всички наследници.
22.12.2017 На 22.12.2017 г. е започнало административно производство на основание §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с молба вх. № 9400-0-18881/14.12.2017 г. подадена от Иванка Петкова Генова – наследник на Петко Иванов Костов, с искане за придобиване правото на собственост върху новообразуван поземлен имот № 501.135, с площ от 849 кв.м. - територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на село Веслец, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
06.12.2017 На 06.12.2017 г. е започнало административно производство на основание §4б, ал.1, изр. първо от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. № 9400-0-18014/28.11.2017 г. подадено от Николай Георгиев Генов, наследник на Георги Николов Генов, по отношение на новообразуван имот № 960.1998, с площ от 898 кв.м. /идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца 12259.1048.1998/, землище на град Враца, ЕКАТТЕ 12259, община Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на имота на всички наследници.
02.11.2017 На 02.11.2017 г. е започнало административно производство на основание §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. №9400-0-8761(5)/20.10.2017 г. подадено от Николай Тодоров Барборски – наследник на Коцо Георгиев Бърборски, за новообразувани имоти както следва: № 501.105 с площ от 1149 кв.м., № 501.106 с площ от 1176 кв.м., № 501.108 с площ от 1243 кв.м., № 501.111 с площ от 1011 кв.м., № 501.134 с площ от 1271 кв.м. и № 501.135 с площ от 849 кв.м., която процедура ще завърши с издаване на Заповеди по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на имотите на всички наследници.
24.10.2017  На 23.10.2017 г. е започнало административно производство на основание §4б, ал.1, изр. първо от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. № 9400-0-15734/11.10.2017 г. подадено от Тихомир Георгиев Пиронков, наследник на Георги Петров Пиронков, чрез пълномощник Георги Тихомиров Пиронков, за новообразувани имоти: № 969.369, с площ от 2391 кв.м. /идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца 12259.1142.369/, № 969.370, с площ от 1985 кв.м. /идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца 12259.1142.370/, № 969.373, с площ от 908 кв.м. /идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца 12259.1142.373/ и № 969.374, с площ от 451 кв.м. /идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца 12259.1142.374/, землище на град Враца, ЕКАТТЕ: 12259, община Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповеди по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на имотите на всички наследници.
19.10.2017  На 18.10.2017 г. е започнало административно производство на основание §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с молба вх. № 9400-0-15635/09.10.2017 г. подадена от Георги Николов Иванов чрез пълномощник Светлин Иванов Димитров, с искане за придобиване правото на собственост върху новообразуван поземлен имот № 503.113, с площ от 871 кв.м. - територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на село Веслец, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
19.10.2017  На 18.10.2017 г. е започнало административно производство на основание §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с молба вх. № 9400-0-15634/09.10.2017 г. подадена от Петко Ангелов Пешлейски чрез пълномощник Светлин Иванов Димитров, с искане за придобиване правото на собственост върху новообразуван поземлен имот № 503.109, с площ от 784 кв.м. - територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на село Веслец, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
19.10.2017  На 18.10.2017 г. е започнало административно производство на основание §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с молба вх. № 9400-0-15633/09.10.2017 г. подадена от Маргарита Иванова Котова чрез пълномощник Светлин Иванов Димитров, с искане за придобиване правото на собственост върху новообразуван поземлен имот № 503.73, с площ от 855 кв.м. - територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на село Веслец, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
19.10.2017  На 18.10.2017 г. е започнало административно производство на основание §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с молба вх. № 9400-0-15629/09.10.2017 г. подадена от Венцислав Симеонов Стоев чрез пълномощник Светлин Иванов Димитров, с искане за придобиване правото на собственост върху новообразуван поземлен имот № 503.179, с площ от 715 кв.м. - територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на село Веслец, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
19.10.2017  На 18.10.2017 г. е започнало административно производство на основание §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с молба вх. № 9400-0-15628/09.10.2017 г. подадена от Тинчо Цеков Петров чрез пълномощник Светлин Иванов Димитров, с искане за придобиване правото на собственост върху новообразуван поземлен имот № 503.114, с площ от 898 кв.м. - територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на село Веслец, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
19.10.2017  На 18.10.2017 г. е започнало административно производство на основание §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с молба вх. № 9400-0-15627/09.10.2017 г. подадена от Йордан Иванов Милов чрез пълномощник Светлин Иванов Димитров, с искане за придобиване правото на собственост върху новообразуван поземлен имот № 503.170, с площ от 749 кв.м. - територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на село Веслец, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
19.10.2017  На 18.10.2017 г. е започнало административно производство на основание §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с молба вх. № 9400-0-15626/09.10.2017 г. подадена от Цветана Милова Енчева чрез пълномощник Светлин Иванов Димитров, с искане за придобиване правото на собственост върху новообразуван поземлен имот № 503.85, с площ от 837 кв.м. - територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на село Веслец, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
06.10.2017 На 06.10.2017 г. е започнало административно производство на основание §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с молба вх. № 9400-0-14358/18.09.2017 г. подадена от Димо Станчев Тенев, с искане за придобиване правото на собственост върху новообразуван поземлен имот № 503.138, с площ от 1122 кв.м. - територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на село Веслец, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
04.08.2017 На 04.08.2017 г. е започнало административно производство на основание §4б, ал.1, изр. първо от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. № 9400-0-11184/27.07.2017 г. подадено от Виолета Димитрова Вълчева – наследник на Димитър Коцов Ангелов, за поземлен имот № 969.98, с площ от 448 кв.м., /с идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца 12259.1142.98/, местност „Арабска могила“, землище на град Враца, ЕКАТТЕ: 12259, община Враца, област Враца, одобрен със Заповед № 16/10.01.2005 г. на Областния управител на Област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на имота на всички наследници.
02.08.2017 На 02.08.2017 г. е започнало административно производство на основание §4б, ал.1, изр. първо от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. № 9400-0-10897/24.07.2017 г. подадено от Стоянка Тодорова Стоянова и Леонида Тодорова Петрова – наследници на Тодор Стоянов Тучов, за новообразувани имоти както следва: № 960.406, с площ от 990 кв.м. /идентификатор по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца 12259.1048.406/, № 960.407, с площ от 943 кв.м. /идентификатор по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца 12259.1048.407/, № 960.409, с площ от 996 кв.м. /идентификатор по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца 12259.1048.409/, № 960.410, с площ от 997 кв.м. /идентификатор по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца 12259.1048.410/, № 960.411, с площ от 977 кв.м. /идентификатор по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца 12259.1048.411/, № 960.414, с площ от 1119 кв.м. /идентификатор по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца 12259.1048.414/, № 960.415, с площ от 1062 кв.м. /идентификатор по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца 12259.1048.415/ и № 960.417, с площ от 932 кв.м. /идентификатор по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца 12259.1048.417/в землището на град Враца, ЕКАТТЕ: 12259, община Враца, област Враца, одобрени със Заповед № 135/14.03.2007 г. на Областния управител на Област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповеди по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на имотите на всички наследници.
20.07.2017 На 20.07.2017 г. е започнало административно производство на основание §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка със заявление вх. № 9400-0-7871(3)/18.07.2017 г. подадено от Ивайло Василев Докьов - наследник на Мария Йорданова Докева, с искане за възстановяване правото на собственост върху новообразуван поземлен имот № 503.55, с площ от 800 кв.м., землище на село Веслец, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване на  правото на собственост върху имота на името на всички наследници.
18.07.2017 На 18.07.2017 г. е започнало административно производство на основание §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка със заявление вх. № 9400-0-9874/06.07.2017 г. подадено от Красимира Миткова Илиева чрез пълномощник Теодора Николаева Ганчовска – в качеството й на наследник на Косто Иванов Маздрашки, с искане за възстановяване правото на собственост върху новообразувани поземлени имоти № 503.13, с площ от 674 кв.м., № 503.14, с площ от 785 кв.м., № 503.15 с площ от 785 кв.м., № 503.16 с площ от 786 кв.м., № 503.17 с площ от 809 кв.м., № 503.18 с площ от 751 кв.м., № 503.19 с площ от 798 кв.м., № 503.20 с площ от 762 кв.м., № 503.21 с площ от 813 кв.м., № 503.22, с площ от 747 кв.м., № 503.23, с площ от 772 кв.м., № 503.24, с площ от 726 кв.м., № 503.25, с площ от 647 кв.м., № 503.26, с площ от 768 кв.м., № 503.27, с площ от 632 кв.м. и № 503.28, с площ от 756 кв.м. - територии по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на село Веслец, която процедура ще завърши с издаване на Заповеди по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост върху имотите на името на всички наследници.
20.06.2017 На 20.06.2017 г. е започнало административно производство на основание §4б, ал.1, изр. първо от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. № 9400-8722/15.06.2017 г. подадено от Ива Димитрова Бучинска-Петрова – наследник на Йордан Прокопиев Йордакиев, с искане за възстановяване на собствеността върху новообразувани имоти : № 969.134, с площ от 909 кв.м. /поземлен имот с идентификатор 12259.1142.134 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца/, № 969.158, с площ от 1120 кв.м. /поземлен имот с идентификатор 12259.1142.158 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца/, № 969.159, с площ от 917 кв.м. /поземлен имот с идентификатор 12259.1142.159 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца/ и № 969.160, с площ от 1005 кв.м. /поземлен имот с идентификатор 12259.1142.160 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца/, землище на град Враца, ЕКАТТЕ: 12259, община Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповеди по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на имотите на името на всички наследници.
20.06.2017 На 20.06.2017 г. е започнало административно производство на основание §4б, ал.1, изр. първо от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. № 9400-8721/15.06.2017 г. подадено от Ива Димитрова Бучинска – наследник на Димитър Петров Бучински, с искане за възстановяване на собствеността върху новообразуван имот № 985.458, с площ от 203 кв.м., местност „Големо Крайще“, землище на град Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на имота на името на всички наследници.
19.06.2017 На 16.06.2017 г. е започнало административно производство на основание §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка със заявление вх. № 9400-0-7871/05.06.2017 г. подадено от Ивайло Василев Докев чрез пълномощник Теодора Николаева Ганчовска – в качеството му на наследник на Мария Йорданова Докева, с искане за възстановяване собствеността върху новообразувани имоти в землището на село Веслец, която процедура ще завърши с издаване на Заповеди по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване на правото на собственост върху имотите на името на всички наследници.
19.06.2017 На 16.06.2017 г. е започнало административно производство на основание §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка със заявление вх. № 9400-0-7872/05.06.2017 г. подадено от Иван Василев Пелинков чрез пълномощник Теодора Николаева Ганчовска – в качеството му на наследник на Васил Христов Пелинков, с искане за възстановяване собствеността върху новообразувани имоти в землището на село Веслец, която процедура ще завърши с издаване на Заповеди по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост върху имотите на името на всички наследници.
07.05.2017 На 07.06.2017 г. е започнало административно производство на основание §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с молба вх. № 9400-0-7726/30.05.2017 г. подадена от Теменужка Димитрова Димитрова, с искане за придобиване собствеността върху новообразуван поземлен имот № 503.178, с площ от 835 кв.м. - територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на село Веслец, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за придобиване правото на собственост върху имота..
05.05.2017 На 05.05.2017 г. е започнало административно производство на основание §4б, ал.1, изр. първо от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. № 9400-0-4322(1)/02.05.2017 г. подадено от Николай Ценов Чолаков – наследник на Цено Николов Чолаков, за новообразувани имоти: № 979.634, с площ от 1733 кв.м. /поземлен имот с идентификатор 12259.1138.634 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца/, № 979.635, с площ от 627 кв.м. /поземлен имот с идентификатор 12259.1138.635 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца/ и № 979.629, с площ от 1088 кв.м. /поземлен имот с идентификатор 12259.1138.629 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца/, местност „СТЕФАНКА“, землище на град Враца, ЕКАТТЕ: 12259, община Враца, област Враца, одобрени със Заповед № 16/10.01.2005 г. на Областния управител на Област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на имотите на всички наследници.
03.05.2017 На 03.05.2017 г. е започнало административно производство на основание §4б, ал.1, изр. първо от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. № 9400-0-5694/25.04.2017 г. подадено от Антоанета Иванова Николова – наследник на Григор Йончов Бонов, за новообразуван имот № 1007.166, с площ от 3999 кв.м., местност ”ЧУДНА” и новообразуван имот № 1005.442, с площ от 501 кв.м., местност „ЛИВАДИТЕ“, землище на град Враца, ЕКАТТЕ: 12259, община Враца, област Враца, одобрени със Заповед № 372/30.06.2009 г. на Областния управител на Област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на имотите на всички наследници.
11.04.2017 На 11.04.2017г. е започнало административно производство на основание §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка със заявление вх. № 9400-0-3492/14.03.2017 г. подадено от Пенка Василева Спасова в качеството й на ползвател, с искане за придобиване собствеността върху поземлен имот с идентификатор 12259.1049.1925, с площ от 1000 кв.м., по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за придобиване правото на собственост върху имота. 
06.03.2017 На 06.03.2017 г. е започнало административно производство на основание §4б, ал.1, изр. първо от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. № 9400-2270/16.02.2017 г. подадено от Магдалина Любенова Бучинска-Ценкова – наследник на Любен Петров Бучински, за новообразувани имоти в местност в „ГОЛЕМО КРАЙЩЕ“ № 985.308, с площ от 754 кв.м. /поземлен имот с идентификатор 12259.1128.308 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца/ и № 985.318, с площ от 1586 кв.м. /поземлен имот с идентификатор 12259.1128.318 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца/, землище на град Враца, ЕКАТТЕ: 12259, община Враца, област Враца, одобрени със Заповед № 11/10.01.2005 г. на Областния управител на Област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на имотите на всички наследници. 
06.03.2017 На 06.03.2017 г. е започнало административно производство на основание §4б, ал.1, изр. първо от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. № 9400-2865/28.02.2017 г. подадено от Николай Димитров Николов – наследник на Никола Митов Дикин, чрез пълномощник Нина Емилова Айвазова, за новообразуван имот в местност в „МАЛО КРАИЩЕ“ № 984.466, с площ от 1207 кв.м. /поземлен имот с идентификатор 12259.1130.466 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца/, землище на град Враца, ЕКАТТЕ: 12259, община Враца, област Враца, одобрен със Заповед № 16/10.01.2005 г. на Областния управител на Област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на имота на всички наследници. 
18.11.2016 На 18.11.2016 г. е започнало административно производство на основание §4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. № 9400-0-16407/18.10.2016 г. подадено от Веселин Георгиев Лазаров – наследник на Георги Симеонов Лазаров, за поземлени имоти № 201.100, с площ от 1329 кв.м., № 201.101, с площ от 1328 кв.м., № 201.102, с площ от 1224 кв.м., № 201.103, с площ от 1403 кв.м., № 201.166, с площ от 949 кв.м., № 201.523, с площ от 717 кв.м. и № 201.512, с площ от 551 кв.м., местност „ПОД БАЛКАНА“, землище на село Бели Извор, ЕКАТТЕ: 03438, община Враца, област Враца, одобрени със Заповед № 372/30.06.2009 г. на Областния управител на Област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване  правото на собственост на  имотите на всички наследници. 
24.10.2016 На 24.10.2016 г. е започнало административно производство на основание §4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. № 9400-0-15963/11.10.2016 г. подадено от Жоро Цветанов Евстатиев – наследник на Тошо и Мара Евстатиеви Петкови, за поземлени имоти № 981.1, с площ от 2476 кв.м., № 981.3, с площ от 1116 кв.м., № 981.8, с площ от 1937 кв.м., № 981.9, с площ от 1069 кв.м. и № 981.465, с площ от 1208 кв.м., местност „ШАРОВИТИЦА“, землище на град Враца, ЕКАТТЕ: 12259, община Враца, област Враца, одобрени със Заповед № 16/10.01.2005 г. на Областния управител на Област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване  правото на собственост на  имотите на всички наследници. 
10.10.2016 На 10.10.2016 г. е започнало административно производство на основание §4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. № 9400-0-15597/05.10.2016 г. подадено от Виолета Димитрова Вълчева – наследник на Димитър Коцов Ангелов, за поземлени имоти № 969.98, с площ от 448 кв.м., № 969.129, с площ от 1545 кв.м. и № 969.505, с площ от 311 кв.м., местност „Арабска могила“, землище на град Враца, ЕКАТТЕ: 12259, община Враца, област Враца, одобрени със Заповед № 16/10.01.2005 г. и Заповед № 245/16.05.2007 г. на Областния управител на Област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване  правото на собственост на  имотите на всички наследници. 
10.10.2016 На 10.10.2016 г. е започнало административно производство на основание §4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. № 9400-0-15453/03.10.2016 г. подадено от Първолета Димитрова Дамянова – наследник на Косто Николов Цветков, за поземлен имот № 94.4018 с площ от 4034 кв.м., местност ”РОДОВИТИ ОРЕХ”, землище на село Костелево, ЕКАТТЕ: 38875, община Враца, област Враца, одобрен със Заповед № 372/30.06.2009 г. на Областния управител на Област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване  правото на собственост на  имотите на всички наследници. 
 03.10.2016 На 03.10.2016 г. е започнало административно производство на основание §4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. № 9400-0-15146/27.09.2016 г. подадено от Надка Йотова Падишарска - наследник на Симеон Деков Петков, за поземлени имоти № 960.113 с площ от 2959 кв.м. и № 960.2044 с площ от 2633 кв.м., местност “ЛИЛЯШКА МОГИЛА", землище на село Лиляче, ЕКАТТЕ: 43712, община Враца, област Враца, одобрени със Заповед № 135/14.03.2007 г. на Областния управител на Област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване  правото на собственост на  имотите на всички наследници. 
24.08.2016 На 24.08.2016 г. е започнало административно производство на основание §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка със заявление вх. № 9400-0-8291(2)/03.08.2016 г. подадено от Анета Любомирова Якимова в качеството й на наследник на Николина Николова Гешева, с искане за придобиване собствеността върху поземлен имот с идентификатор 12259.1002.484, с площ от 1118 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на имотите на всички наследници.
21.07.2016 На 21.07.2016 г. е започнало административно производство на основание §4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със Заявление вх.№ 9400-0-10988/15.07.2016 г. подадено от Тинка Вълчева Ценова за новообразувани имоти: № 1005.56; № 1005.57; № 1005.58; № 1005.203; № 1005.327; № 1005.449; № 1005.450 по ПНИ на местността ”ЛИВАДИТЕ”, землище град Враца, община Враца, област Враца, одобрен със Заповед № 372/30.06.2009 г. на Областния управител на Област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на имотите на всички наследници.
08.07.2016 На 08.07.2016 г. е започнало административно производство на основание §4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. № 9400-0-9691/24.06.2016 г. подадено от Момчил Славов Климов – наследник на Ангел Петров Климов, за поземлени имоти: № 966.464 с площ от 3250 кв.м., № 966.466 с площ от 1697 кв.м., № 966.469 с площ от 2320 кв.м. и № 966.713 с площ от 7119 кв.м., местност ”ДРУЖБА”, землище на град Враца, ЕКАТТЕ: 12259, община Враца, област Враца, одобрени със Заповед № 16/10.01.2005 г. на Областния управител на Област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на имотите на всички наследници.
22.06.2016 На 22.06.2016 г. е започнало административно производство на основание §4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. №9400-0-8761/09.06.2016г. подадено от Николай Тодоров Барборски – наследник на Коцо Георгиев Бърборски, за поземлени имоти: № 501.102 с площ от 937 кв.м., № 501.104 с площ от 966 кв.м., № 501.106 с площ от 1176 кв.м., № 501.107 с площ от 1009 кв.м., № 501.109 с площ от 1167 кв.м., № 501.110 с площ от 1065 кв.м., № 501.130 с площ от 944 кв.м., № 501.132 с площ от 782 кв.м., № 501.133 с площ от 886 кв.м., № 501.136 с площ от 931 кв.м. и № 501.173 с площ от 300 кв.м., землище село Веслец, ЕКАТТЕ: 10789, община Враца, област Враца, одобрен със Заповед № 11/10.01.2005 г. на Областния управител на Област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на имотите на всички наследници.
27.05.2016 На 27.05.2016 г. е започнало административно производство на основание §4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. №9400-0-7692/17.05.2016г. подадено от Николина Коцева Дамянова – наследник на Дамян Тасков Костов, за поземлени имоти № 1005.326 с площ от 1725 кв.м., № 1005.423 с площ от 640 кв.м. и №1005.452 с площ от 736 кв.м., землище на град Враца, ЕКАТТЕ: 12259, община Враца, област Враца, одобрен със Заповед № 372/30.06.2009 г. на Областния управител на Област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на имотите на всички наследници.
27.04.2016 На 26.04.2016 г. е започнало административно производство на основание §4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. №9400-0-5492/06.04.2016 г. подадено от Паулина Вълкова Цветкова – наследник на Христо Георгиев Радков, за новообразуван имот № 960.1841 на площ от 402 кв.м., землище на град Враца, ЕКАТТЕ: 12259, община Враца, област Враца, одобрен със Заповед № 135/14.03.2007 г. на Областния управител на Област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на имотите на всички наследници.
25.04.2016 На 25.04.2016 г. е започнало административно производство на основание §4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. №9400-0-5450/05.04.2016 г. подадено от Лиляна Иванова Христова – наследник на Иван Младенов Геонов, за поземлени имоти №1005.166 на площ от 2004 кв.м., №1005.169 на площ от 1617 кв.м., №1005.413 на площ от 609 кв.м. и №1005.441 на площ от 1092 кв.м., землище на град Враца, ЕКАТТЕ: 12259, община Враца, област Враца, одобрен със Заповед №372/30.06.2009 г. на Областния управител на Област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на имотите на всички наследници.
20.04.2016 На 20.04.2016 г. е започнало административно производство на основание §4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. № 9400-0-5035/30.03.2016 г. подадено от Младен Ангелов Мишев – наследник на Младен Мишов Петров, за поземлени имоти: № 985.385 на площ от 8361 кв.м., № 985.473 на площ от 2570 кв.м. и № 985.475 на площ от 899 кв.м., землище на град Враца, ЕКАТТЕ: 12259, община Враца, област Враца, одобрен със Заповед № 11/10.01.2005 г. на Областния управител на Област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на имотите на всички наследници.
20.04.2016 На 20.04.2016 г. е започнало административно производство на основание §4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. № 9400-0-5435/05.04.2016 г. подадено от Лиляна Иванова Христовa – наследник на Евдоким Андров Тодоров, за поземлени имоти № 1005.142 на площ от 718 кв.м., № 1005.164 на площ от 696 кв.м., № 1005.170 на площ от 1624 кв.м. и № 1005.363 на площ от 366 кв.м., землище на град Враца, ЕКАТТЕ: 12259, община Враца, област Враца, одобрен със Заповед №372/30.06.2009 г. на Областния управител на Област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на имотите на всички наследници.
04.04.2016 На 01.04.2016 г. е започнало административно производство на основание §4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. №9400-0-4486/21.03.2016 г. подадено от Румяна Симеонова Вълкова-Маркова – наследник на Димитра Бончова Кременска, за НИ № 965.97 с площ от 3742 кв.м., местност „Крайще“, землище на град Враца, ЕКАТТЕ: 12259, община Враца, област Враца, одобрен със Заповед № 11/10.01.2005 г. на Областния управител на Област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на имота на всички наследници.
04.04.2016 На 01.04.2016 г. е започнало административно производство на основание §4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. №9400-0-4610/23.03.2016 г. подадено от Ивка Владимирова Младенова – наследник на Цено и Иванка Найденови, за НИ № 960.2036 с площ от 5940 кв.м., местност „ЛИЛЯШКА МОГИЛА“, землище на град Враца, ЕКАТТЕ: 12259, община Враца, област Враца, одобрен със Заповед № 135/14.03.2007 г. на Областния управител на Област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на имота на всички наследници.
25.03.2016 На 25.03.2016 г. е започнало административно производство на основание §4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. № 9400-0-17521/20.11.2015 г. и предходно заявление за същите имоти № 9400-0-4260/18.03.2015 г. подадени от Богомил Александров Желязков – наследник на Ангел Петров Пиронков, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване  правото на собственост на  имотите на всички наследници.
24.03.2016

На 24.03.2016 г. е започнало административно производство на основание §4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. №9400-0-17350/17.11.2015 г. подадено от Димитър Георгиев Миленков за НИ № 965.5, № 965.7 и № 965.28 по ПНИ на местност ”КРАЙЩЕ”, землище град Враца, община Враца, област Враца, одобрени със Заповед № 11/10.01.2005 г. на Областния управител на Област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на имота на всички наследници.

22.03.2016

На 22.03.2016 г. е започнало административно производство на основание §4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. №9400-0-16756/03.11.2015 г. подадено от Веселин Борисов Манолов – наследник на Иван Коцов Ганов, за НИ № 946.258 с площ от 1049 кв.м., № 946.260 с площ от 942 кв.м., № 946.261 с площ от 686 кв.м. и № 946.262 с площ от 577 кв.м., местност „Върха“, землище на град Враца, ЕКАТТЕ: 12259, община Враца, одобрен със Заповед № 16/10.01.2005 г. на Областния управител на Област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на имота на всички наследници.

21.03.2016

На 21.03.2016 г. е започнало административно производство на основание §4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. №9400-0-15717/13.10.2015г. подадено от Еленка Ангелова Найденова за НИ № 978.153 и № 978.154 по ПНИ на местността ”РОДЖЕВОТО”, землище град Враца, община Враца, област Враца, одобрен със Заповед № 16/10.01.2005 г. на Областния управител на Област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на имота на всички наследници.

21.03.2016

На 21.03.2016 г. е започнало административно производство на основание §4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. №9400-0-15716/13.10.2015г. подадено от Еленка Ангелова Найденова за НИ № 978.96; № 978.97; № 978.99; № 978.189; № 978.208; № 978.209; № 978.389 по ПНИ на местността ”РОДЖЕВОТО”, землище град Враца, община Враца, област Враца, одобрен със Заповед № 16/10.01.2005 г. на Областния управител на Област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на имота на всички наследници.

17.03.2016

На 17.03.2016 г. е започнало административно производство на основание §4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. №9400-0-2705/19.02.2016 г. подадено от Николай Ангелов Йолов – наследник на Севастица Иванова Липованска, за НИ № 984.375 с площ от 950 кв.м., землище на град Враца, ЕКАТТЕ: 12259, община Враца, област Враца, одобрен със Заповед № 16/10.01.2005 г. на Областния управител на Област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на имота на всички наследници.

17.03.2016

На 17.03.2016 г. е започнало административно производство на основание §4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. №9400-0-3660/09.03.2016 г. подадено от Валери Тодоров Иванов – наследник на Цона Илиева Първанова, чрез пълномощник Йордан Христов Ненов, за НИ № 969.152 с площ от 779 кв.м., № 969.153 с площ от 1328 кв.м., № 969.154 с площ от 1543 кв.м. и № 969.502 с площ от 291 кв.м., землище на град Враца, ЕКАТТЕ: 12259, община Враца, област Враца, одобрени със Заповед № 16/10.01.2005 г. на Областния управител на Област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на имота на всички наследници.

18.02.2016

На 17.02.2016 г. е започнало административно производство на основание §4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. №9400-0-2188/11.02.2016 г. подадено от Йорданка Ангелова Йорданова – наследник на Цветана Ангелова Иванова, за НИ № 1005.388 с площ от 1991 кв.м., землище на град Враца, ЕКАТТЕ: 12259, община Враца, област Враца, одобрен със Заповед № 372 от 30.06.2009 г. на Областния управител на Област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на имота на всички наследници.

07.01.2016

На 06.01.2016 г. е започнало административно производство на основание §4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление вх. №9400-0-19437/28.12.2015 г. подадено от Борис Петров Иванов – наследник на Петър Иванов Христов, за НИ № 201.80 с площ от 697 кв.м. и №201.96 с площ от 1022 кв.м., землище на село Бели Извор, ЕКАТТЕ: 03438, община Враца, област Враца, одобрен със Заповед № 372 от 30.06.2009 г. на Областния управител на Област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване собствеността на имота.

17.12.2015 

На 16.12.2015 г. е започнало административно производство на основание §4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със Заявление вх.№ 9400-0-18115/02.12.2015 г. подадено от Веселин Тодоров Печенийски за НИ № 960.1838 по ПНИ на местността ”ЛИЛЯШКА МОГИЛА ”, землище град Враца, община Враца, област Враца, одобрен със Заповед № 135/14.03.2007 г. на Областния управител на Област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване собствеността на имота.

14.12.2015

На 14.12.2015 г. е започнало административно производство във връзка със Заявление вх.№ 9400-0-15717/13.10.2015 г. подадено от Еленка Ангелова Найденова, за местност "Роджевото", землище гр.Враца, община Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване собствеността на имота.

10.12.2015

На 09.12.2015 г. е започнало административно производство във връзка със Заявление вх.№ 9400-0-18295/04.12.2015 г. подадено от Димитрина Георгиева Тодорова, за местност "СТЕФАНКА", землище гр.Враца, община Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване собствеността на имота.

08.12.2015

На 07.12.2015 г. е започнало административно производство във връзка със Заявление вх.№ 9400-0-15857/15.10.2015 г. подадено от Жанета Каменова Манчева, за местност "Згориградска могила", землище гр.Враца, община Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване собствеността на имота.

07.12.2015

На 07.12.2015 г. е започнало административно производство във връзка със Заявление вх.№ 9400-0-16666/02.11.2015 г. подадено от Дора Тодорова Орозова, за местност "Пожарковец", землище гр.Враца, община Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване собствеността на имота.

20.11.2015

На 20.11.2015 г. е започнало административно производство във връзка със Заявление вх.№ 9400-0-13337/27.08.2015 г. подадено от Григор Петков Григоров, за местност "Ливадите", землище гр.Враца, община Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване собствеността на имота.

09.11.2015

На 10.11.2015 г. е започнало административно производство във връзка със Заявление вх.№ 9400-0-13960/08.08.2015 г. подадено от Йорданка Анелова Йорданова, за местност "Ливадите", землище гр.Враца, община Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване собствеността на имота.

29.10.2015

На 30.10.2015 г. е започнало административно производство във връзка със Заявление вх.№ 9400-0-10372/07.07.2015 г. подадено от Донка Георгиева Стойновска, за местност "Кореньо", землище гр.Враца, община Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване собствеността на имота.

29.10.2015

На 29.10.2015 г. е започнало административно производство във връзка със Заявление вх.№ 9400-0-9572/22.06.2015 г. подадено от Невена Владинова Павлова, за местност "Лиляшка могила", землище с.Лиляче, община Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване собствеността на имота.

29.10.2015

На 27.10.2015 г. е започнало административно производство във връзка със Заявление вх.№ 9400-0-11250/21.07.2015 г. подадено от Хрисим Николаев Чучков, за местност "Дълбок Веслец", землище с.Веслец, община Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване собствеността на имота.

22.10.2015

На 22.10.2015 г. е започнало административно производство във връзка със Заявление вх.№ 9400-0-11219/21.07.2015 г. подадено от Светла Димитрова Димитрова, землище гр.Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване собствеността на имота.

21.10.2015

На 21.10.2015 г. е започнало административно производство във връзка със Заявление вх.№ 9400-0-9955/29.06.2015 г. подадено от Петър Кирилов Павлов, землище с.Бели Извор, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване собствеността на имота.

20.10.2015

На 08.10.2015 г. е започнало административно производство във връзка със Заявление вх.№ 9400-0-14169/11.09.2015 г. подадено от Вергиния Владинова Димитрова, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване собствеността на имота.

16.10.2015

Обявление до всички заинтересовани лица, че на 16.10.2015 г. е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със Заявление вх.№ 9400-0-14169/11.09.2015 г. подадено от Здравка Георгиева Борисова относно НИ № 960.1791 по ПНИ на местност ”Лиляшка могила”, землище гр. Враца, община Враца, област Враца, одобрен със заповед № 1З5/14.03.2007 г. на Областния управител на област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване собствеността на имота.

14.10.2015

Обявление до всички заинтересовани лица, че на 14.10.2015 г. е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със Заявление вх.№ 9400-0-9471/19.06.2015 г. подадено от Илия Недков Илиев относно НИ № 981.72 по ПНИ на местност ”Шаровитица”, землище гр. Враца, община Враца, област Враца, одобрен със заповед № 1З5/14.03.2007 г. на Областния управител на област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване собствеността на имота.

13.10.2015 

Обявление до всички заинтересовани лица, че на 13.10.2015 г. е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със Заявление вх.№ 9400-0-1123/11.07.2015 г. подадено от Ангелина Петрова Григорова относно НИ № 201.182, № 201.183, № 201.184, № 201.185, № 201.506, № 201.507, № 201.508 по ПНИ на местност ”Под Балкана”, землище с. Бели Извор, община Враца, област Враца, одобрен със заповед № З72/30.06.2009 г. на Областния управител на област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване собствеността на имота.

28.09.2015

Обявление до всички заинтересовани лица, че на 28.09.2015 г. е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със Заявление вх.№ 9400-0-4997/31.03.2015 г. подадено от Тодор Димитров Христов относно НИ № 201.27, № 201.28, № 201.29, № 201.З0, № 201.50, № 201.51, № 201.52, № 201.53, № 201.54, № 201.188, № 201.189, № 201.196, № 201.197, № 2О1.198, № 201.199, № 201.200, № 201.201, № 201.202 по ПНИ на местност ”Под Балкана”, землище с. Бели Извор, община Враца, област Враца, одобрен със заповед № З72/30.06.2009 г. на Областния управител на област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване собствеността на имота.

28.09.2015

Обявление до всички заинтересовани лица, че на 28.09.2015 г. е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със Заявление вх.№ 9400-0-10449/08.07.2015 г. подадено от Симеон Илиев Димитров относно НИ № 201.62, № 201.63, № 201.64, № 201.65, № 201.66, № 201.67, № 201.515 по ПНИ на местност ”Под Балкана”, землище с. Бели Извор, община Враца, област Враца, одобрен със заповед № З72/30.06.2009 г. на Областния управител на област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване собствеността на имота.

28.09.2015

Обявление до всички заинтересовани лица, че на 28.09.2015 г. е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със Заявление вх.№ 9400-0-11095/20.07.2015 г. подадено от Севдалин Манчов Петров относно НИ № 966.297, № 966.299, № 966.611, № 966.745 по ПНИ на местност ”Дружба”, землище гр. Враца, община Враца, област Враца, одобрен със заповед № 16/10.01.2005 г. на Областния управител на област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване собствеността на имота.

28.09.2015

Обявление до всички заинтересовани лица, че на 28.09.2015 г. е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със Заявление вх.№ 9400-0-11021/17.07.2015 г. подадено от Василка Захариева Каменова относно НИ № 1002.399, № 1002.422 по ПНИ на местност ”Новоселското”, землище гр. Враца, община Враца, област Враца, одобрен със заповед № З72/30.06.2009 г. на Областния управител на област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване собствеността на имота.

12.09.2015

Обявление до всички заинтересовани лица, че на  12.09.2015 г. е започнало административно производство на основание §4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със Заявление вх.№9400-0-10036/01.07.2015 г. подадено от Олга Василева Иванова като пълномощник на Георги Тодоров Вачев – наследник на Тодор Вачов Тодоров за НИ № 960.1994 по ПНИ на местност ”ЛИЛЯШКА МОГИЛА”, землище гр.Враца, община Враца, област Враца, одобрен със Заповед №135 от 14.03.2007 г. на Областния управител на Област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване  собствеността  на  имота.

11.09.2015

Обявление до всички заинтересовани лица, че на 11.09.2015 г. е започнало административно производство на основание §4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка  със Заявление вх.№ 9400-0-13332/27.08.2015г. подадено от Петрана Петрова Иванова за НИ № 1052.30; № 1052.32; № 1052.34; № 1052.134; № 1052.135; № 1052.138; № 1052.139; 1052.140; № 1052.141; № 1052.142; № 1052.143; №1052.144; по ПНИ на местността ”ЗГОРИГРАДСКА МОГИЛА”, землище град Враца, община Враца, област Враца, одобрен със Заповед № 372/30.06.2009 г. на Областния управител на Област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване  собствеността  на  имотите.

08.09.2015

Обявление до всички заинтересовани лица, че на 08.09.2015 г. е започнало административно производство на основание §4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка  със Заявление вх.№ 9400-0-12867/19.08.2015г. подадено от Тинка Вълчева Ценова за НИ № 1005.56; № 1005.57; № 1005.58; № 1005.203; № 1005.327; № 1005.449; № 1005.450 по ПНИ на местността ” ЛИВАДИТЕ ”, землище град Враца, община Враца, област Враца, одобрен със Заповед № 372/30.06.2009 г. на Областния управител на Област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване  собствеността  на  имотите. 

03.08.2015

Протокол № 9400-0-12487/5/13.07.2015г. за геодезическо заснемане на терен /граница/ на имот №966.999 в местност ”Дружба”, землище гр.Враца.

16.07.2015

Обявление до всички заинтересовани лица, че на 16.07.2015г. е започнало административно производство на основание §4а, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със Заявление вх.№ 9400-0-9977/29.06.2015г. подадено от - Тодор Антонов Николов за НИ № 960.1876 по ПНИ на местност ”ЛИЛЯШКА МОГИЛА”, землище гр.Враца, община Враца, област Враца, одобрен със Заповед № 131 от 29.01.2010 г. на Областния управител на Област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване собствеността на имота.

16.07.2015

Обявление до всички заинтересовани лица, че на 16.07.2015г. е започнало административно производство на основание §4а, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със Заявление вх.№ 9400-0-9471/19.06.2015г. подадено от - Христо Георгиев Христов за НИ № 201.271 по ПНИ на местност ”ПОД БЪЛКАНА”, землище с.Бели Извор, община Враца, област Враца, одобрен със Заповед №372/30.06.2009 г. на Областния управител на Област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване собствеността на имота.

16.07.2015

Обявление до всички заинтересовани лица, че на 16.07.2015г. е започнало административно производство на основание §4а, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със Заявление вх.№ 9400-0-9980/29.06.2015г. подадено от Анна - Мария Йорданова Равнополска - Дийн за НИ № 978.377 по ПНИ на местност ”Р0ДЖЕВОТО”, землище гр.Враца, община Враца, област Враца, одобрен със Заповед № 16/10.01.2005г на Областния управител на Област Враца, която процедура ще завърши с издаване на Заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване собствеността на имота.

01.04.2015

Обявление до всички заинтересовани лица, че на 31.03.2015 г. е започнало административно производство на основание параграф 4 относно НИ №9790557 по ПНИ на местност "Стефанка", землище гр.Враца, община Враца, област Враца във връзка с подадено заявление от Богомил Александров Желязков за документ за възстановяване собственост върху имот.

01.04.2015

Обявление до всички заинтересовани лица, че на 31.03.2015 г. е започнало административно производство на основание параграф 4 относно НИ №9790556 по ПНИ на местност "Стефанка", землище гр.Враца, община Враца, област Враца във връзка с подадено заявление от Богомил Александров Желязков за документ за възстановяване собственост върху имот.

01.04.2015

Обявление до всички заинтересовани лица, че на 31.03.2015 г. е започнало административно производство на основание параграф 4 относно НИ №9790553 по ПНИ на местност "Стефанка", землище гр.Враца, община Враца, област Враца във връзка с подадено заявление от Богомил Александров Желязков за документ за възстановяване собственост върху имот.

01.04.2015

Обявление до всички заинтересовани лица, че на 31.03.2015 г. е започнало административно производство на основание параграф 4 относно НИ №9790555 по ПНИ на местност "Стефанка", землище гр.Враца, община Враца, област Враца във връзка с подадено заявление от Богомил Александров Желязков за документ за възстановяване собственост върху имот.

01.04.2015

Обявление до всички заинтересовани лица, че на 31.03.2015 г. е започнало административно производство на основание параграф 4 относно НИ №9790554 по ПНИ на местност "Стефанка", землище гр.Враца, община Враца, област Враца във връзка с подадено заявление от Богомил Александров Желязков за документ за възстановяване собственост върху имот.

23.03.2015

Обявление до всички заинтересовани лица, че на 23.03.2015 г. е започнало административно производство на основание параграф 4 относно НИ №5020017 по ПНИ на местност "Маздрашки връх", землище с.Веслец, община Враца, област Враца във връзка с подадено заявление от Грозданка Христова Георгиева за документ за възстановяване собственост върху имот.

23.03.2015

Обявление до всички заинтересовани лица, че на 23.03.2015 г. е започнало административно производство на основание параграф 4 относно НИ №5020076 по ПНИ на местност "Маздрашки връх", землище с.Веслец, община Враца, област Враца във връзка с подадено заявление от Грозданка Христова Георгиева за документ за възстановяване собственост върху имот.

19.03.2015

Обявление до всички заинтересовани лица, че на 19.03.2015 г. е започнало административно производство на основание параграф 4 относно НИ №5020076 по ПНИ на местност "Маздрашки връх", землище с.Веслец, община Враца, област Враца във връзка с подадено заявление от Грозданка Христова Георгиева за документ за възстановяване собственост върху имот.

09.02.2015

Обявление до всички заинтересовани лица, че на 09.02.2015 г. е започнало административно производство на основание параграф 4 относно НИ №10520048 по ПНИ на местност "Згориградска могила", землище гр.Враца, община Враца, област Враца във връзка с подадено заявление от Мария Илиева Мицковска за документ за възстановяване собственост върху имот.

09.02.2015

Обявление до всички заинтересовани лица, че на 09.02.2015 г. е започнало административно производство на основание параграф 4 относно НИ №10520049 по ПНИ на местност "Згориградска могила", землище гр.Враца, община Враца, област Враца във връзка с подадено заявление от Мария Илиева Мицковска за документ за възстановяване собственост върху имот.

09.02.2015

Обявление до всички заинтересовани лица, че на 09.02.2015 г. е започнало административно производство на основание параграф 4 относно НИ №10520047 по ПНИ на местност "Згориградска могила", землище гр.Враца, община Враца, област Враца във връзка с подадено заявление от Мария Илиева Мицковска за документ за възстановяване собственост върху имот.

03.02.2015

Обявление до всички заинтересовани лица, че на 02.02.2015 г. е започнало административно производство на основание параграф 4 относно НИ №984.0199 по ПНИ на местност "Мало Крайще", землище гр.Враца, община Враца, област Враца във връзка с подадено заявление от Мирон Георгиев Миронов за придобиване документ за собственост върху имот.

30.01.2015

Обявление до всички заинтересовани лица, че на 30.01.2015 г. е започнало административно производство на основание параграф 4 относно НИ №981.077 по ПНИ на местност "Шаровитица", землище гр.Враца, община Враца, област Враца във връзка с подадено заявление от Илия Недков Илиев за възстановяване документ за собственост върху имот.

30.01.2015

Обявление до всички заинтересовани лица, че на 30.01.2015 г. е започнало административно производство на основание параграф 4 относно НИ №981.072 по ПНИ на местност "Шаровитица", землище гр.Враца, община Враца, област Враца във връзка с подадено заявление от Илия Недков Илиев за възстановяване документ за собственост върху имот.

08.01.2015

Обявление до всички заинтересовани лица, че на 06.01.2015 г. е започнало административно производство на основание параграф 4 относно НИ №10020441 по ПНИ на местност "Новоселското", землище гр.Враца, община Враца, област Враца във връзка с подадено заявление от Ангел Върбанов Огнянов за придобиване документ за собственост.

 

Обявление до всички заинтересовани лица, че на 19.12.2014 г. е започнало административно производство във връзка с подадено заявление от Лиляна Тодорова Йолова за издаване заповед за одобряване оценка на подобрения за имот в местност "ГОЛЕМО КРАИЩЕ" гр.Враца.

 

Обявление до Кирилка Милчева Иванова и всички заинтересовани лица, че на 29.12.2014 г. е започнало административно производство във връзка с подадено заявление от Петронка Антова Димитрова и Виолета Антова Миронова за издаване скици за делба на имот в местност "Мало Краище" гр.Враца.

 

Обявление до Емил Тошков Замфиров и всички заинтересовани лица, че на 29.12.2014 г. е започнало административно производство във връзка с подадено заявление от Славка Митова Симеонова за издаване скици за делба на имот в местност "Лиляшка могила" гр.Враца.