Документи

Правила за ползване на Градска концертна зала.

Правила за вътрешния ред в Градска концертна зала.

 

 

Заповед №93/18.01.2019 г. за забрана пашата на селскостопански животни в горски територии, находящи се на територията на община Враца.

 

 

Заповед №2151/20.10.2018 г. за определяне на ползватели на земеделски земи от ОПФ за стопанската 2018/2019 година.

*******************

Заповед №2150/20.10.2018 г. за определяне на ползватели на земеделски земи от ОПФ в селата на общината за стопанската 2018/2019 година.

 

 

Заповед №187/31.01.2018 г. за определяне на ползватели на земеделски земи от ОПФ за стопанската 2017/2018 година.

 

 

Заповед №75/24.01.2018 г. за определяне цени на имоти - полски пътища, включени в разпределените масиви за ползване на ползвателите за землището на гр. Враца.

 

 

Заповед №172/26.01.2018 г. за забрана пашата на селскостопански животни в горски територии, находящи се на територията на община Враца.

 

 

Заповед №2157/22.12.2017 г. за определяне ползватели на земеделски земи от общинския поземлен фонд в населените места в община Враца за стопанската 2017/2018 г.

 

 

10.11.2017 г. Заповед №379/02.11.2017 г. на Областна дирекция  "Земеделие" - гр.Враца.

16.08.2017 г. Заповед №222/02.08.2017 г. на Областна дирекция  "Земеделие" - гр.Враца.

16.08.2017 г. График за провеждане на срещи по процедура по чл.37в от ЗСПЗЗ.

 

 

09.08.2017 г. Съобщение и Заповед №ЗА 09-614/04.08.2017 г. на Министъра на земеделието, храните и горите.

 

 

03.08.2017 г. 

О Б Я В А

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВРАЦА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ  ПО ЧЛ.72, АЛ. 2 ОТ ППЗСПЗЗ НА ИМОТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА, ЗА СТОПАНСКАТА 2017/2018 ГОДИНА.

ПРЕДВАРИТЕЛНИИТЕ РЕГИСТРИ ПО ЧЛ.72, АЛ. 2 ОТ ППЗСПЗЗ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОСЗ - ВРАЦА,

ПРОМЕНИ В ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ ПО ЧЛ.72, АЛ 2 ОТ ППЗСПЗЗ МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ ДО 15 АВГУСТ 2017 Г.

 

 

05.06.2017 г. Окончателен ПРОТОКОЛ на комисия по чл.37и от ЗСПЗЗ за ОКОНЧАТЕЛНО разпределение на имоти от ОПФ.

09.05.2017 г. ПРОТОКОЛ на комисия по чл.37и от ЗСПЗЗ.

 

 

01.03.2017 г. СПИСЪК НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ПО ЗЕМЛИЩА - ОБЩИНА ВРАЦА  за стопанската 2017 / 2018 година.

 

 

Заповед №35/10.01.2017 г. за определяне ползватели на земеделски земи от общинския поземлен фонд в населените места в община Враца за стопанската 2016/2017 г.

Заповед №99/20.01.2017 г. за определяне ползватели на земеделски земи от общинския поземлен фонд в гр.Враца за стопанската 2016/2017 г.

 

Заповеди на Директора на ОД ” Земеделие” гр. Враца относно служебно разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на община Враца, за стопанската 2017-2018 г.
 390-Враца,  266-Баница,  267-Бели Извор,  268-Веслец,  269-Вировско,  270-Власатица,  271-Върбица,   272-Голямо Пещене,  273-Горно Пещене,  274-Девене,  275-Костелево,  276-Лиляче,  277-Мало Пещене,  278-Мраморен,  279-Нефела,  280-Оходен,  281-Паволче,  282-Тишевица,  283-Три кладенци,  284-Челопек,  374-Чирен

 

 

Заповеди на Директора на ОД ” Земеделие” гр. Враца относно определяне на ползвателите на земеделски земи от общинския поземлен фонд, отговарящи на изискванията на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017-2018 г.

22-Баница,  23-Бели Извор,  24-Веслец,  25-Вировско,  26-Власатица,  27-Върбица,   28-Голямо Пещене,  29-Горно Пещене,  30-Девене,  31-Костелево,  32-Лиляче,  33-Мало Пещене,  34-Мраморен,  35-Нефела,  36-Оходен,  37-Паволче,  38-Тишевица,  39-Три кладенци,  40-Челопек,  41-Чирен

 

Предварителни регистри по чл.72, ал.2 от ПП ЗСПЗЗ на имотите за землищата на Община Враца

Обява.
DI72_2017.
P72-17vr.

 

 

 

 

 

Писмо №9100-123 / 20.08.2014 г. до АРАХАНГЕЛ КИРИЛОВ ПЕТРОВ

 

 

Заповед №434 / 17.03.2014 г. на Кмета на Община Враца за определяне пазарна цена на подобрения в имот кад.№9640.483 в местност "Кореньо" в землището на гр.Враца, предоставен за ползване на Ивайло.

Заповед №435 / 17.03.2014 г. на Кмета на Община Враца за определяне пазарна цена на подобрения в имот кад.№9640.117 в местност "Кореньо" в землището на гр.Враца, предоставен за ползване на Ивайло.

Заповед №376 / 05.03.2014 г. на Кмета на Община Враца за определяне пазарна цена на подобрения в имот кад.№1052.130 в местност "Згориградска могила" в землището на гр.Враца, предоставен за ползване на Надка Митова.

Заповед №370 / 05.03.2014 г. на Кмета на Община Враца за определяне пазарна цена на подобрения в имот кад.№1052.149 в местност "Згориградска могила" в землището на гр.Враца, предоставен за ползване на Гена.

 

Заповед №1373 / 13.09.2013 г. на Кмета на Община Враца за определяне пазарна цена на подобрения в имот в местност "Згориградска могила" в землището на гр.Враца, предоставен за ползване на Александър Димитров.

Заповед №1170 / 24.07.2013 г. на Кмета на Община Враца за определяне пазарна цена на имот в местност "Лиляшка могила" в землището на с.Лиляче, предоставен за ползване на Йончо Христов.

Заповед №1169 / 24.07.2013 г. на Кмета на Община Враца за определяне пазарна цена на имот в местност "Лиляшка могила" в землището на с.Лиляче, предоставен за ползване на Светла Радулова.

Заповед №1158 / 23.07.2013 г. на Кмета на Община Враца за определяне пазарна цена на имот в местност "Под Балкана" в землището на с.Бели извор, предоставен за ползване на Петър Илиев. 

Заповед №550 / 17042013 г. на Кмета на Община Враца във връзка със съсобствен имот с наследниците на КОНСТАНТИН НИКОЛОВ ПЪРПОВ и ползвател МАРИЯ ДОНОВА ТОШЕВА. 

Заповед №291 / 27022013 г. на Кмета на Община Враца във връзка с пазарна оценка на имот, ползван от наследниците на ЕВДЕН ПЕТРОВ ЕЛЕНКОВ.