Основни екологични обекти

Регионално депо за неопасни отпадъци клетка 2.1

 

„Регионално депо за неопасни отпадъци, община Враца-Мездра-клетка2.1.” п.и.12259.788.1,

местност ”Шумака”, землище на гр.Враца 

 

Въвеждане в експлоатация : 

Разрешение за ползване №ДК-07-СЗР-6/30.01.2012 год. 

 

Технически параметри : 

площ на клетката – 19 840 м2 

обем на клетката – 192 000 м3 

проектен експлоатационен срок – 6 год.

 

 

Регионално депо за неопасни отпадъци

Сепарираща инсталация

 

 

 

 

„Регионална система за третиране на твърди битови отпадъци-Сепарираща инсталация”, 

п.и.12259.788.1, м-ст”Шумака”, землище на гр.Враца 

Въвеждане в експлоатация : 

Разрешение за ползване №СТ-05-611/01.04.2013 год. 

Технически параметри : 

застроена площ на сградата – 1 921,05 м2 

застроена площ на навес за временно 

съхранение на балирани отпадъци – 218,46 м2 

дневен прием на битови отпадъци за преработка – 74 тона

 

 

Регионално депо за неопасни отпадъци ЕГО 

 

 

Регионално депо за неопасни отпадъци посещения

 

 

От 2010 година ежегодно на територията на Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра се провежда учебна практика на студенти от МГУ „Св. Иван Рилски”- гр. София от специалностите „Екология и опазване на околната среда” и „Биотехнологии”. 

 

Също така депото се посещава с познавателна и обучителна цел от ученици от територията на град Враца.