Държавни институции

Държавни институции и други регионални структури


1. Областна администрация- Враца
   гр. Враца- 3000, бул.”Демокрация” № 1
   тел: 092/ 66 14 29 – централа, 6610 46 –обл. Управител
   е-mail: obl-vr@isv.net
2. Окръжен съд- Враца
   гр. Враца -3000, бул.”Христо Ботев”№ 29
   тел:092/682 100 - централа
3. Районен съд-Враца
   гр. Враца-3000, бул.”Христо Ботев”№ 29
   тел:092/682 100-централа
4. Окръжна прокуратура - Враца
   гр. Враца-3000, бул.”Христо Ботев”№ 29
   тел: 092/62 50 49-централа
5. Районна прокуратура – Враца
   гр. Враца-3000, бул.”Христо Ботев”№ 29
   тел: 092/62 04 74-централа
6. Окръжна следствена служба
   гр. Враца-3000, бул.”Демокрация”№14
   тел:092/66 06 32
7. РДВР-Враца
   гр. Враца-3000,ул.”Полк.Буюклийски”№10
   тел:092/66 04 63, факс:092/66 01 81
   е-mail:rdvr@vratsa.bg
8. Районна служба”Пожарна и аварийна безопастност”
   гр. Враца-3000, бул.”2-ри юни”№58
   тел: 092/66 10 35
9. Военно окръжие-Враца
   гр. Враца-3000, ул.”Алеко Константинов”№10
   тел:092/62 40 44, 62 47 53
10. Национална агенция по приходите
   Териториална данъчна дирекция – Враца
   гр. Враца – 3000, бул.”Васил Кънчов”№ 36
   тел:092/ 62 31 60
11. Държавен финансов контрол-Враца
   гр. Враца-3000, ул.”Найден Геров”№1А
   тел:092/62 31 03
12. Регионална дирекция за национален строителен контрол-Враца
   гр. Враца-3000, бул.”Христо Ботев”№46
   тел:092/62 74 85
13. Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца
   гр. Враца-3000, ул.”Екзарх Йосиф”№ 81
   тел:092/62 47 61
14. Районен център по метрология - Враца
   гр. Враца, ул.”Безименна”№5,п.к.278
   тел: 092/4 22 65
15. ДВСК – Враца
   гр. Враца-3000, ул.”Хаджитошина”№30
   тел:092/66 06 89, п.к.10
16. Държавна автомобилна инспекция – Враца
   гр. Враца-3000, ул.”Васил Кънчов” № 78, п.к. 369
   тел: 092/66 14 98
17. Регионална служба по растителна защита - Враца
   гр. Враца-3000, ул.”Полк.Кетхудов” № 2, п.к. 254
   тел: 092/62 43 65, 0888 658 367
   факс:092/62 24 50
18. Държавен архив-Враца
   гр. Враца-3000, ул.”Антим”I №8
   тел:092/62 61 21
19. ТП”Български пощи”ЕАД - Враца
   гр. Враца-3000, ул. “Лукашов”№3
   тел:092/62 24 44
20. Областна дирекция “Земеделие и гори” – Враца
   гр. Враца – 3000, бул.”Христо Ботев” №78
   тел.:092/4 93 28 , тел/факс: 092/4 93 29
   е-mail: odzg_vratza@mbox.digsys.bg
21. Общинска служба “Земеделие и гори”
   гр. Враца – 3000, ул.”Стефанаки Савов” №6
   тел: 092/ 62 05 58
22. Областна дирекция ДФ “Земеделие”
   гр. Враца – 3000, ул.”Цар Асен” №1, ет.3
   тел/факс:092/66 06 68, 66 52 44
23. Държавно лесничейство – Враца
   гр. Враца – 3000, ул.”Ген. Скобелев” №1
   тел/факс:092/66 12 05 , 66 05 59, 66 43 30,66 12 45, 0889 623 605
24. Регионална ветеринарно медицинска служба /РВМС/- Враца
   гр. Враца-3000,до Противочумен институт
   ул.”Илинден” №1
   тел:092/66 55 17,66 50 78 – директор
   факс:092/66 56 03
25. Регионална дирекция за контрол на развъдната дейност в животновъдството- Враца
   гр.Враца -3000, ул.”Криводолско шосе” п.к.75
   тел:092/4 24 29, 0887 427 139
   тел/факс:092/4 24 86
26. Главна дирекция по апробация и семеконтрол
   Териториално звено – Враца
   гр.Враца-3000, ул.”Полк.Кетхудова”№2
   тел:0885 303 019, факс:092/62 42 42
   е-mail:tzvr@abv.bg
27. Регионален център-Враца към Главна дирекция “Контрол на фуражите” към Националната служба по зърното
   гр.Враца-3000, ул.”Полк.Кетхудова”№2, ет.2
   тел:0887 275 337,тел/факс:092/66 50 07
28. Регионална служба Контролно техническа инспекция - Враца
   гр.Враца-3000, ул.”Полк.Кетхудова”№2, ет.2
   тел:0886 742 455,тел:092/66 31 54
29. Областна служба за съвети в земеделието- Враца
   гр.Враца-3000, бул.”Христо Ботев”№78, ет.4
   тел/факс:092/66 13 61
30. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
   Териториално звено риболовен надзор – Враца
   гр.Враца-3000, бул.”Христо Ботев”№78, ет.4
   тел:0887 212198,тел:092/5 30 85
31. Агенциа по хидромелиорации
   гр.Враца-3000, бул.”Христо Ботев”№78, ет.3
   тел: 092/5 51 36, 0887 127 675
32. Напоителни системи ЕАД- клон Враца
   гр.Враца-3000, бул.”Христо Ботев”№78
   тел:092/5 30 44,факс:092/5 32 57
33. Бюро по труда – Враца
   гр. Враца-3000, ул.“Мито Цветков” №2
   тел:092/66 08 35
34. Регионална дирекция “Социално подпомагане”- Враца
   гр. Враца 3000, ул.”Ст. Заимов”№ 2
   тел: 092/ 66 66 47, 66 66 48
35. Дирекция “Социално подпомагане” - Враца
   гр. Враца 3000, ул.”Лукашов”№15
   тел/факс: 092/66 51 50
36. РИОКОЗ - Враца
   гр. Враца- 3000, ул.”Г. Бенковски”№6
   тел:092/62 63 77
37. РЦЗ-Враца
   гр. Враца-3000, ул.”Леонова” № 95, п.к.252.
   тел: 092/2-73-15 092/2-46-36, 092/2-31-61
38. РЗОК – Враца
   гр. Враца-3000, ул.”Т. Самарджиев” № 2
   тел./факс: 092/ 686 110
   e-mail:vraca@nhif.bg
   url: vraca.nhif.bg
39. Служба по кадастъра- Враца
   гр. Враца-3000, бул.”Христо Ботев”№46, ет.2/3, п.к. 150
   тел/факс: 092/623081;661923
   vraca@cadastre.bg
   acad_vraca@mail.bg