Води

22.01.2024 г. Съобщение, съгл. чл.62а, ал. 1 от Закона за водите, за откриване на процедура за издаване на разрешително за продължаване срока на действие на разрешително № 11590724/29.12.2011 г. изменено и продължено с Решение № 2320/06.12.2017 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземания съоръжения - шахтов кладенец "ШК2 Беана-Корект-Враца

02.11.2023 г. Съобщение, съгл. чл.62, ал. 1 от Закон за водите, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения от "ТК - Алика България - Враца"

16.10.2023 г. Съобщение, съгл. чл.62, ал. 1 от Закон за водите, за откриване на процедура за изменение и продължаване на срока на действие на Разрешително № 13710063/27.07.2011 г. за ползване на воден обект - дере, за заустване на отпадъчни води за експлоатация на Почивно-оздравителен комплекс (ПОК) "Леденика" в землището на с. Згориград, общ. Враца, област Враца

16.10.2023 г. Съобщение, съгл. чл.62, ал. 1 от Закон за водите, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от 3 броя каптирани извори "КИ 1 Три чешми - ВиК Враца-Баница", "КИ 2 Три чешми - ВиК Враца-Баница", "КИ 3 Три чешми - ВиК Враца-Баница"

16.10.2023 г. Съобщение, съгл. чл.62, ал. 1 от Закон за водите, за откриване на процедура за допусната очевидна грешка в раздел "Място на ползване" стр.3 за коригирана надморска височина на точката на отвора на преминаване през р. Рибине, намираща се на левия бряг на реката, публикувано на страницата на Община Враца на 21.09.2023 г.

28.09.2023 г. Съобщение, съгл. чл.62, ал. 1 от Закон за водите, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - преминаване през воден обект - р. Ракьовец, в землищата на с. Осен, общ. Криводол, обл. Враца и с. Девене, общ. Враца, обл. Враца на преносен газопровод и оптична кабелна линия, свързващи подземно газово хранилище (ПХГ) "Чирен" в землището на с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца, със съществуващата газопреносна мрежа в района на с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца

21.09.2023 г. Съобщение, съгл. чл.62, ал. 1 от Закон за водите, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - преминаване през воден обект - р. Рибине, на преносен газопровод и оптична кабелна линия, свързващи подземно газово хранилище (ПХГ) "Чирен" в землището на с. Три Кладенци, общ. Враца, обл. Враца, със съществуващата газопреносна мрежа в района на с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца

18.05.2023 г. Съобщение, съгл. чл.62, ал. 1 от Закон за водите, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от "ШК 1 - ЗММ-Враца-Враца"

03.05.2023 г. Съобщение, съгл. чл.62, ал. 1 от Закон за водите, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Бистришка и две дерета в кв. Бистрец, Община Враца

28.04.2023 г. Съобщение, съгл. чл.62, ал. 1 от Закон за водите, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения от "ШК - Георги Банчев - Враца", м. "Занкиното"

22.12.2022 г. Съобщение, съгл. чл.62, ал. 1 от Закон за водите, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от тръбни кладенци "ТК 1 Север-Община Враца-Враца" и ТК 2 Юг - Община Враца-Враца"

05.05.2022 г. Съобщение, съгласно чл.62а, ал.1 от ЗВ, за откриване на процедура за продължаване срока на Разрешително № РР 11490001/ 14.06.2007 г., изменено и продължено с Решение № Вр-1/ 29.07.2020 г. издадено на „Булгартрансгаз“ ЕАД - с. Чирен за водовземане от язовир „Чирен III”, с цел на водовземане – за противопожарни нужди и охлаждане, с място на използване на водите-подземно газохранилище в землището на с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца.

Сканиран проект за определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптиран извор (КИ) „КИ Бриша-ВиК Враца- Тлачене“, находящ се в землището на с. Тлачене, община Бяла Слатина, област Враца

Сканиран проект за определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптиран извор (КИ) „КИ Черна-ВиК Враца-Лютаджик“, находящ се в землището на с. Лютаджик, община Враца, област Враца

Регистър на издадените разрешителни за водовземане на територията на Община Враца

10.07.2020 г. Съобщение, съгл. чл.62а, ал. 1 от Закон за водите, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, язовир „Под кръста“, код BG1OG200R008, с цел за аквакултури и свързаните с тях дейности

01.06.2020 г. Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел за аквакултури и свързаните с тях дейности за язовир "Лесконож"

20.05.2020 г. Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за продължаване срока на Разрешително № РР 1І490О01/ 14.06.2007 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД - с. Чирен за водовземане от язовир „Чирен ІІІ“, с цел на водовземане - за противопожарни нужди и охлаждане и с място на използване на водите - подземно газохранилище в землището на с.Чирен, общ. Враца