Води

28.09.2023 г. Съобщение, съгл. чл.62, ал. 1 от Закон за водите, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - преминаване през воден обект - р. Ракьовец, в землищата на с. Осен, общ. Криводол, обл. Враца и с. Девене, общ. Враца, обл. Враца на преносен газопровод и оптична кабелна линия, свързващи подземно газово хранилище (ПХГ) "Чирен" в землището на с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца, със съществуващата газопреносна мрежа в района на с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца

21.09.2023 г. Съобщение, съгл. чл.62, ал. 1 от Закон за водите, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - преминаване през воден обект - р. Рибине, на преносен газопровод и оптична кабелна линия, свързващи подземно газово хранилище (ПХГ) "Чирен" в землището на с. Три Кладенци, общ. Враца, обл. Враца, със съществуващата газопреносна мрежа в района на с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца

18.05.2023 г. Съобщение, съгл. чл.62, ал. 1 от Закон за водите, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от "ШК 1 - ЗММ-Враца-Враца"

03.05.2023 г. Съобщение, съгл. чл.62, ал. 1 от Закон за водите, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Бистришка и две дерета в кв. Бистрец, Община Враца

28.04.2023 г. Съобщение, съгл. чл.62, ал. 1 от Закон за водите, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения от "ШК - Георги Банчев - Враца", м. "Занкиното"

22.12.2022 г. Съобщение, съгл. чл.62, ал. 1 от Закон за водите, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от тръбни кладенци "ТК 1 Север-Община Враца-Враца" и ТК 2 Юг - Община Враца-Враца"

05.05.2022 г. Съобщение, съгласно чл.62а, ал.1 от ЗВ, за откриване на процедура за продължаване срока на Разрешително № РР 11490001/ 14.06.2007 г., изменено и продължено с Решение № Вр-1/ 29.07.2020 г. издадено на „Булгартрансгаз“ ЕАД - с. Чирен за водовземане от язовир „Чирен III”, с цел на водовземане – за противопожарни нужди и охлаждане, с място на използване на водите-подземно газохранилище в землището на с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца.

Сканиран проект за определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптиран извор (КИ) „КИ Бриша-ВиК Враца- Тлачене“, находящ се в землището на с. Тлачене, община Бяла Слатина, област Враца

Сканиран проект за определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптиран извор (КИ) „КИ Черна-ВиК Враца-Лютаджик“, находящ се в землището на с. Лютаджик, община Враца, област Враца

Регистър на издадените разрешителни за водовземане на територията на Община Враца

10.07.2020 г. Съобщение, съгл. чл.62а, ал. 1 от Закон за водите, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, язовир „Под кръста“, код BG1OG200R008, с цел за аквакултури и свързаните с тях дейности

01.06.2020 г. Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел за аквакултури и свързаните с тях дейности за язовир "Лесконож"

20.05.2020 г. Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за продължаване срока на Разрешително № РР 1І490О01/ 14.06.2007 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД - с. Чирен за водовземане от язовир „Чирен ІІІ“, с цел на водовземане - за противопожарни нужди и охлаждане и с място на използване на водите - подземно газохранилище в землището на с.Чирен, общ. Враца