Води

05.05.2022 г. Съобщение, съгласно чл.62а, ал.1 от ЗВ, за откриване на процедура за продължаване срока на Разрешително № РР 11490001/ 14.06.2007 г., изменено и продължено с Решение № Вр-1/ 29.07.2020 г. издадено на „Булгартрансгаз“ ЕАД - с. Чирен за водовземане от язовир „Чирен III”, с цел на водовземане – за противопожарни нужди и охлаждане, с място на използване на водите-подземно газохранилище в землището на с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца.

Сканиран проект за определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптиран извор (КИ) „КИ Бриша-ВиК Враца- Тлачене“, находящ се в землището на с. Тлачене, община Бяла Слатина, област Враца

Сканиран проект за определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптиран извор (КИ) „КИ Черна-ВиК Враца-Лютаджик“, находящ се в землището на с. Лютаджик, община Враца, област Враца

Регистър на издадените разрешителни за водовземане на територията на Община Враца

10.07.2020 г. Съобщение, съгл. чл.62а, ал. 1 от Закон за водите, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, язовир „Под кръста“, код BG1OG200R008, с цел за аквакултури и свързаните с тях дейности

01.06.2020 г. Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел за аквакултури и свързаните с тях дейности за язовир "Лесконож"

20.05.2020 г. Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за продължаване срока на Разрешително № РР 1І490О01/ 14.06.2007 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД - с. Чирен за водовземане от язовир „Чирен ІІІ“, с цел на водовземане - за противопожарни нужди и охлаждане и с място на използване на водите - подземно газохранилище в землището на с.Чирен, общ. Враца