Зелена система

Описание на зелената система на град Враца (паркове, зони за отдих, лесопаркове и др.)
Детски площадки
Регистър на зелените площи, съгласно чл.163 от ЗУТ
Защитени територии
Вековни дървета