Училища

 

Правила за прием на ученици в І-ви клас в общинските училища на територията на гр. Враца за учебната 2019/2020 г.

Заповед № 398 / 15.03.2019г.

Приложение 3.

 

В община Враца има 19 училища. Учениците могат да получат основно и средно образование (общо, профилирано и професионално), както и да продължат образованието си във филиалите на двете висши учебни заведения в града: http://old.vratza.bg/?category=21&sub=66  .
     Училищата в общината са разпределени както следва:

Учебно заведение

Брой

Начални училища

3

Основни училища

Обединени училища

2

3

Средни училища

5

Спортно училище

1

Профилирана природо-математическа гимназия

1

Профилирана езикова гимназия

1

Професионални гимназии

3

 

 

Общо

19

 

 

 

 

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ” 
3000 гр. Враца, бул. „Демокрация” № 32,
Директор: Таня Георгиева – тел.: 092/ 626 243
Канцелария: 092 626 276 
vazov.ivan.vr@abv.bg
http://www.nuivanvazov-vr.org/

 

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ИВАНЧО МЛАДЕНОВ"
3000 гр. Враца,Ул. „Антим І” № 4,
Директор: Милена Тихомирова – тел.: 092/ 623 197
nu_iv_mladenov@abv.bg
http://www.nu-ivanchomladenov.org/

  НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ”СВ.СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ” 
3000 гр. Враца, ул. Стоян Кялъчев №2,
Директор: Антоанета Сиракова – тел.: 092/ 621 449
Канцелария: 092 624 608 
sofronii@m-real.net
http://www.sofronii-vr.net
 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
3000 гр. Враца жк Младост
Директор: Румен Петков - тел.: 092/ 624 124; 
Канцелария: 092 62 21 46
ou_v.levski@abv.bg                                                                        http://www.ou-vlevski-vratsa.webnode.com/

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
3000 гр.Враца, ул. „Сестри Хаджикръстеви” № 14
Директор: Невена Димитрова – 092/ 621 453 
Канцелария: 092 621 487
ou.kirilmetodii@abv.bg                                                     
http://www.oukirilmetodiivr.com

  ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 
с. Девене, ул. „Ангел Георгиев” №54 
Директор: Ваня Климова – тел.: 09182/2275
devene.1972@abv.bg
 

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 
с. Тишевица, ул. „Васил Левски” №1 
Директор: Димитър Костов - тел.: 09119/2261
ti6_pro@abv.bg                                                                            
http://www.kliment-school.com

  ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 
с. Баница, ул. „Девети септември” №8 
Директор: Теменужка Томчовска - тел.: 09112/ 2282
Hr.botev.banica@abv.bg                                                                        http://www.ou-hbb.com
  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ КЪНЧОВ” 
3000 гр. Враца, ул."Хан Аспарух" №17, п.к. 12 
Директор: Димитър Марков - тел.: 092/ 620 527 
Канцелария: 092 /620 361
vasilkunchov@yahoo.com
http://vasilkunchov.com/
 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „КОЗМА ТРИЧКОВ” 
3000 гр. Враца, ул. „Антим І”  № 12
Директор: Нели Борчева – тел.: 092/ 624 287 
Заместник-директор - 092/ 624 113 
Канцелария: 092/ 663 164
kozma_trichkov@abv.bg                                                                         
http://kozma-trichkov.org/

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ВОЙВОДОВ” 
3000  гр. Враца,ж.к. „Дъбника”
в.и.д. директор: Снежанка Каменова 
Канцелария: 092/ 621 468
sou_n_voivodov@abv.bg                                                                             
http://sou-nikola-voivodov.org/

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” 
3000 гр. Враца,бул. „Александър Стамболийски” № 10
Директор: Красимир Данов – тел.: 092/ 621 045
otecpaisii@abv.bg
http://www.otec-paisii.hit.bg/
  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 
3000 гр. Враца, ул. Леонова № 37        
Директор: Виктор Кръстев – тел.: 092/ 623 549 
Канцелария: 092/ 622 175
hrbotev@mail.bg
www.hristobotev.org
  ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ЙОАН ЕКЗАРХ” 
3000 гр. Враца, ул. „Цар Обединител” № 9 
Директор: Валентина Михайлова - тел.: 092/ 621 578
eg_vratza@eg-vratza.org
http://eg-vratza.org
  ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ” 
3000 гр. Враца, ул. “Демокрация” №18, 
Директор: Татяна Василева – 092/ 624 169
pmg_vratsa@abv.bg
http://www.pmg-vratsa.org
 

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 
3000 гр. Враца, ул. „Цар Обединител” № 9 
Директор: Даниела Велкова -тел.: 092 626 507 
Канцелария: 092/ 627 269
sportno_uchiliste_vr@abv.bg                                                           
http://www.sportno-vratsa.com

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Н.Й.ВАПЦАРОВ
3000 гр. Враца, ул. “Илинден” №12, 
Директор: инж. Ирма Емилиянова - тел.: 092/ 642128
tmet_wratza@abv.bg                                                               
http://www.ptgvaptsarov-vratsa.org

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО
3000 гр. Враца, ул. “Христо Смирненски” №3, 
Директор:инж.Румяна Петрова-тел.:092/648046                           
pgtr_vratza@abv.bg                                                                           http://www.pgtr-vratza.com

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ДИМИТРАКИ ХАДЖИТОШИН”
3000 гр. Враца, ул. „Сестри Хаджикръстеви” № 14, 
Директор: инж. Цветомила Христова - тел.: 092/ 645591 
pgdh@abv.bg                                                               
http://www.daskalo.com/pgdhvr