Консултативен съвет по въпросите на туризма в община Враца

   Съставът на Консултативния съвет по въпросите на туризма в община Враца е определен със заповед № 25/ 06.01.2021 г. на кмета на общината на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за туризма, и във връзка с чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма в община Враца.
   Функциите и правомощията на Консултативния съвет по въпросите на туризма в община Враца са уредени съгласно чл. 13, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за туризма. Неговата организацията и работа е регламентирана в Правилника за организацията и дейността на Консултативният съвет по въпросите на туризма в община Враца, утвърден със заповед   16 / 05.01.2021 г. на кмета на община Враца, на основание чл. 13, ал. 7 от Закона за туризма.
   Консултативният съвет по въпросите на туризма в община Враца е колективен консултативен орган, който обсъжда и одобрява проекта на общинската програма за развитие на туризма, както и проекта на отчет за изпълнение на програмата за предходната година. Прави предложения до кмета на общината и дава становища по въпроси, свързани с развитието на туризма на територията на общината, относно размера на туристическия данък и неговото разходване, и за членството на общината в съответната организация за управление на туристическия район. Проучва и прави предложения пред общинския съвет чрез кмета на общината за изграждане и поддържане на туристическата инфраструктура, за опазване и поддържане на туристическите забележителности на територията на общината, за привличането на инвестиции в сферата на туризма, за подобряване състоянието на транспортното обслужване, за  опазване и развитие на зелените площи на територията на общината, свързани с туризма, както и за осигуряване на трайна заетост на кадрите в туризма и за повишаване на тяхната квалификация.
   Консултативният съвет по въпросите на туризма в община Враца е с мандат от 4 (четири) години. Състои се от 16 (шестнадесет) членове, като председател е Кмета на общината.

 

Състав на Консултативния съвет по въпросите на туризма в община Враца

Председател:
Калин Каменов

Членове:
1. Александър Владимиров – Зам. – кмет КССМДТИ в Община Враца; 
2. Пламен Иванов – Началник – отдел КСТСМД в Община Враца;
3. Ангел Иванов – Председател на Постоянната комисия по „Спорт, туризъм и младежки политики” в Общински съвет – Враца;
4. Момчил Калистратов – Зам. - председател на Постоянната комисия по „Спорт, туризъм и младежки политики” в Общински съвет – Враца;
5. Кирил Кирков – Директор на ОП „Спорт и туризъм”;
6. Ирена Николова – секретар на КСВТ и гл. експерт „Туризъм, категоризация и регистрация на търговски обекти” в Община Враца; 
7. Георги Ганецовски – Директор Регионален исторически музей – Враца;
8. Христо Илиев – общественик и Председател на ПФК „Ботев Враца”;
9. Георги Врабчев – Директор „Младежки дом” – Враца;
10. Силвия Павлова – Директор на Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца;
11. Николай Ненчев – Директор Дирекция Природен парк „Врачански Балкан”;
12. Мария Димитрова – старши експерт „Култура” към РЕКИЦ „Читалища Враца”;
13. Веселин Стоянов – управител на хижа „Леденика”;
14. Снежана Валентинова - Управител на туристическа агенция „Ния Травел 2004” ООД;
15. Венета Иванова - Управител на туристическа агенция „Игъл  Травел 62” ЕООД.