Общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти при Община Враца (ОЕККТО)

Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти на територията на община Враца се създава на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за туризма. 

            ОЕККТО организира и осъществява дейността си в съответствие със Закона за туризма и свързаните с него подзаконови нормативни актове, съобразно които прави мотивирани предложения до кмета на Община Враца или до оправомощено от него лице за определяне категорията, или даване на отказ за категоризиране на:
            1. местата за настаняване, както следва:
            а) хотели - категория "една звезда" и "две звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

б) мотели - всички категории, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

в) семейни хотели - всички категории;

г) хостели - всички категории;

д) пансиони - всички категории;

е) почивни станции - всички категории;

ж) къщи за гости - всички категории;

з) бунгала - всички категории;

и) къмпинги - всички категории;

2. самостоятелните заведения за хранене и развлечения - категория "една звезда", "две звезди" и "три звезди";
            (2) ОЕККТО разглежда сигнали, подадени от контролните органи и взима решения по тях.
            (3) Комисията разглежда обясненията или възраженията на проверяваните лица по констативните протоколи, съставени при проверката на място.
            (4) Комисията обсъжда въпросите, свързани с дейността по регистрацията и контрола на категоризираните от кмета на Община Враца туристически обекти.
            (5) ОЕККТО взима решения за понижаване на категорията на туристическите обекти, при установено неизпълнение на изискванията за определената категория. За целта прави мотивирано предложение до кмета на Община Враца или до оправомощеното от него длъжностно лице за издаване на заповед. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение, освен ако съдът не определи друго.
            (6) ОЕККТО взима решения и дава мотивирани предложения до кмета на Община Враца или до оправомощеното от него длъжностно лице за издаване на заповед за прекратяване на категорията на туристическите обекти, в случаите по чл. 137, ал. 1 от ЗТ. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното
изпълнение, освен ако съдът не определи друго.

Поименен състав на Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти, определен със Заповед на Кмета на Община Враца:


Председател: арх. Митко Анатолиев – главен архитект на Община Враца;

Членове:
1. Петя Велкова – директор дирекция ОС - Община Враца;
2. Ирена Николова - гл. експерт „Туризъм, категоризация и регистрация на търговски обекти – Община Враца;
3. Звезделина Тодорова - инспектор към ОДБХ – Враца;
4. Снежана Валентинова - управител на туристическа агенция „Ния Травъл 2004” ООД