Общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти при Община Враца (ОЕККТО)

Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти на територията на община Враца е създадена на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за туризма. 

ОЕККТО организира и осъществява дейността си в съответствие със Закона за туризма и свързаните с него подзаконови нормативни актове, съобразно които прави мотивирани предложения до Кмета на Община Враца или до оправомощено от него лице за определяне вида и категорията или мотивиран отказ за определянето на вида и категорията на:

1. местата за настаняване, както следва:

а) хотели - категория „една звезда“ и „две звезди“, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

б) мотели - всички категории, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

в) семейни хотели - всички категории;

г) хостели - всички категории;

д) пансиони - всички категории;

е) почивни станции - всички категории;

ж) къщи за гости - всички категории;

з) бунгала - всички категории;

и) къмпинги - всички категории;

2. самостоятелните заведения за хранене и развлечения - категория „една звезда“, „две звезди“ и „три звезди“.

           
Поименен състав на Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти, определен със Заповед на Кмета на Община Враца:


Председател: Арх. Митко Анатолиев – главен архитект на Община Враца;

Членове:
1. Петя Велкова – директор дирекция ОС - Община Враца;
2. Ирена Николова - гл. експерт „Туризъм, категоризация и регистрация на търговски обекти – Община Враца;
3. Д-р Светлана Стоянова  - гл. инспектор „Контрол на храните“ към ОДБХ – Враца;
4. Снежана Валентинова - управител на туристическа агенция „Ния Травъл 2004” ООД.